Topic outline

 • Kurssin laajuus

  5 op

  Kurssin asema

  Kurssi kuuluu Rakennetun ympäristön pääaineen valinnaisiin opintoihin. Kurssin voi sisällyttää muissa aineissa vapaasti valittaviin opintoihin. Muut kuin Aalto-yliopiston opiskelijat voivat osallistua kurssille joustavan opinto-oikeuden avulla ja kurssi on myös avoimen yliopiston tarjonnassa.

  Kurssin sisältö

  Liikennejärjestelmän toimintaperiaatteet. Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Kestävän liikennejärjestelmän ominaisuudet. Liikenteen energiankulutus. Eri liikennemuotojen sekä väylien rakentamisen ja ylläpidon vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön. Liikenneturvallisuus. Liikennejärjestelmän kestävyyden arviointi ja kestävyyttä edistävät keinot.

  Kurssin osaamistavoitteet

  Kurssin suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää liikennejärjestelmän toimintaperiaatteet
  • ymmärtää liikennejärjestelmän toimintaan liittyvää tietoa
  • tunnistaa tulevia liikkumis- ja kuljetustarpeita ja osaa määritellä niiden toteuttamismahdollisuuksia
  • ymmärtää kestävyyden ulottuvuuksia ja käsitteitä ja vuorovaikutussuhteita liikennejärjestelmässä
  • tietää liikenteen vaikutusten määrittämismenetelmiä
  • ymmärtää liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta rakennetussa ympäristössä
  • käsittää liikennejärjestelmän toiminnot ja vaikutukset niitä tuottavien, käyttävien ja kokevien osapuolten kannalta.

  Kurssin suoritustapa

  Kolme osasuoritusta, kaikki suoritettava hyväksytysti

  1. Kurssin alkuosan suorittaminen

  • vaihtoehtoiset suoritustavat ovat luentokuulustelu ma 6.5.2019 ja kurssin alkuosan oppimispäiväkirja ajalta 15.4.-6.5.2019
  • arvostelu 0-5, suoritettava hyväksytysti, arvosanaksi tulee vaihtoehtoisista suoritustavoista paremman arvosana (molempien suoritus mahdollinen)
  • painoarvo loppuarvosanassa 1/3


  2. Pakolliset harjoitukset

  • hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa tai hyväksyttyä vastausta kaikissa harjoituksissa


  3. Kurssin loppuosan suorittaminen

  • osasuorituksessa laaditaan pienryhmässä dialogioppimispäiväkirja ja tehdään projektityö
  • molempien arvostelu 0-5, molemmat suoritettava hyväksytysti
  • kummankin painoarvo loppuarvosanassa 1/3


  Dialogioppimispäiväkirja toteutetaan ryhmäpäiväkirja
  na, jossa kukin ryhmän jäsen kirjoittaa säännöllisesti yhteiseen oppimispäiväkirjaan ja lukee samalla mitä muut ovat kirjoittaneet. Jokaisen ryhmän jäsenen tulee kirjoittaa vuorollaan jäsennelty tekstikappale, jossa kommentoi mahdollisia aiempia esitettyjä ajatuksia teemasta ja tuo esiin yhden uuden ja tärkeän näkökulman aiheesta sitä ja siihen liittyvää oppimista käsitellen. Kurssin päätteeksi laaditaan samalla menetelmällä yhteenveto-osuus kurssista.

  Projektityössä tarkastellaan ryhmälle annettua aihetta, laaditaan siitä joko posteri tai videoesitys ja esitetään se muille ryhmille työpajoissa. Ryhmän tulee ilmoittaa työn annon yhteydessä projektityön esitystapa.

  Posterit käsitellään näyttelykävelyssä, joissa osallistujat jaetaan uusiin esittelyryhmiin, joissa on kunkin posterin tekoon osallistunut opiskelija, joka esittelee ryhmänsä käsittelemän aiheen muille. Ryhmät liikkuvat annetussa rytmissä posterilta toiselle. Aiheista käydään keskustelua esittelyryhmissä.

  Videoesitykset näytetään matineassa, joissa osallistujat katsovat esitykset, arvioivat jäsennellysti näkemiään ja tekemiään esityksiä ja keskustelevat niistä.

  Projektitöitä tulee myös käsitellä ryhmäpäiväkirjassa muiden teemojen tapaan.

  Kurssin opettajat

  Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja Jouni Ojala, Kone1 309, jouni.ojala@aalto.fi

  Kurssin ohjelma (päivitetty 6.5.)

  Pvm vko klo aihe 
  ma 15.04.2019
  16
  14.15-16.00
  Kurssin aloitus. Liikennejärjestelmän perusteet: liikkuminen ja kuljetukset
  ti 16.04.2019
  16
  14.15-16.00
  Liikennejärjestelmän perusteet: infrastruktuuri ja palvelut
  ti 23.04.2019
  17
  14.15-16.00
  Liikennejärjestelmän perusteet. Harjoitus.
  pe 26.04.2019
  17
  10.15-12.00
  Kestävä kehitys ja liikenne: käsitteet, liikennejärjestelmän taloudellinen kestävyys
  ma 29.04.2019
  18
  14.15-16.00
  Kestävä kehitys ja liikenne. Harjoitus.
  pe 03.05.2019
  18
  10.15-12.00
  Kestävä kehitys ja liikenne: elinkaariajattelu, vaikutusten arviointi
  ma 06.05.2019
  19
  14.15-16.00
  Kuulustelu. Arviointi.
  ti 07.05.2019

  19

  14.15-16.00

  Liikenteen vaikutukset: energiankulutus ja päästöt ilmaan, vieraileva luennoitsija Kari Mäkelä
  Projektityön anto.
  pe 10.05.2019
  19
  10.15-12.00
  Liikenteen vaikutukset: melu ja tärinä.
  ma 13.05.2019
  20
  14.15-12.00
  Liikenteen vaikutukset. Harjoitus.
  ti 14.05.2019
  20
  14.15-16.00
  Liikenneturvallisuus
  pe 17.05.2019
  20
  10.15-12.00
  Liikenneturvallisuus
  ma 20.05.2019
  21
  14.15-16.00
  Liikenneturvallisuus. Harjoitus.
  ti 21.05.2019
  2114.15-16.00
  Tien ja kadun vaatima tila
  pe 24.05.201921
  10.15-12.00Älykäs liikennejärjestelmä, staff scientist Iisakki Kosonen
  ma 27.05.201922
  14.15-16.00
  Sosiaalinen kestävyys ja esteettömyys
  ti 28.05.2019
  2214.15-16.00
  Projektityön esittelytyöpaja 1
  pe 31.5.2019
  22
  10.15-12.00
  Projektityön esittelytyöpaja 2