Topic outline

 • Kesäkurssi 2020

  Rästitentti ke 26.5. järjestetään etätenttinä kevään 2021 kurssin MyCourses-sivulla

  Kurssin tentti ke 26.5. klo 17:00-20:00 järjestetään etätenttinä koronasta johtuvien rajoitusten vuoksi. Jokainen opiskelija tekee MyCoursesissa julkaistavan tentin kotonaan omalla tietokoneellaan. Kurssin oppimateriaalin käyttö tentissä on muuten sallittu, mutta sähköinen oppikirja ei ole käytössä tenttipäivänä. Jokainen opiskelija tekee tentin yksin, ja kaikki yhteistyö tentin aikana on ehdottomasti kielletty. Kaikki vilppiepäilyt lähetetään Perustieteiden korkeakoulun opintoasiain päällikön tutkittavaksi. Tarkempia ohjeita tenttiä varten julkaistaan viimeistään viikko ennen tenttiä. Tämä on viimeinen rästitentti, jossa kesällä 2020 suoritetut harjoitustehtävät ja harjoitustyö on voimassa.

  The re-take exam on May 26th will be a remote exam. More instructions will be published a week before the exam.

  Tenttikysymykset ja tarkempia ohjeita tenttiin julkaistaan kevään 2021 Tietokannat-kurssin työtilassa. The exam and more instructions will be published in the MyCourses page of Spring 2021 course.


  26.2.2021 rästitentti järjestetään etätenttinä MyCoursesissa aikaisemmin ilmoitettuna aikana klo 13:00-16:00 . The re-take exam on Feb 26th will be a remote exam in MyCourses.

  Koronavirustilanteen vuoksi 26.2.2021 rästitentti järjestetään etätenttinä MyCoursesissa alunperin ilmoitettuna aikana klo 13:00-16:00. Kukin opiskelija tekee tentin kotoaan käsin omalla koneellaan. Kurssin oppimateriaalin käyttö tentissä on sallittu, mutta jokaisen pitää tehdä tentti itsenäisesti ilman kaverin apua. Kirjaston e-oppikirja (Ullman & Widom) ei ole käytettävissä tentin aikana. Tarkempia ohjeita tenttijärjestelyistä on julkaistu alla. Ilmoittaudu tenttiin viimeistään viikko ennen tenttiä Oodissa, sillä vain ilmoittautuneet pääsevät tekemään tenttiä.

  Ohjeita 26.2.2021. tenttiin

  Linkit kurssin suomen- ja englanninkielisiin tentteihin julkaistaan kurssin MyCourses-sivulla vasemman reunan valikossa 26.2. klo 12:55. Tentti päättyy klo 16:00, mutta varmuuden vuoksi palautuksille on annettu aikaa klo 16:15 asti siltä varalta, että palautuksessa on teknisiä ongelmia. Palauta kuitenkin jokainen vastauksesi sitä mukaa, kun saat tehtävän valmiiksi. Tarvittaessa voit palauttaa saman tehtävän uudelleen, jolloin viimeinen vastaus arvostellaan. Nimeä kuitenkin siinä tapauksessa mahdollinen palautustiedosto selvästi niin, että arvostelija näkee heti, mikä on viimeinen palautus. Voit käyttää tentissä kurssin oppimateriaalia (kirjaston e-kirja ja vanhat sähköiset tentit ja harjoittelutentti eivät ole käytössä), mutta tentti pitää tehdä yksin, ei kaverin kanssa tai kaverin neuvojen avulla.

  Jos tehtävissä on jokin tekninen ongelma, lähetä välittömästi sähköpostia opettajalle osoitteella kerttu.pollari-malmi@aalto.fi. Tentin aikana ei kuitenkaan vastata itse tehtäviä ja niiden ratkaisuja koskeviin kysymyksiin (paitsi siinä tapauksessa, että jostain tehtävänannosta löytyy selvä virhe), vaan sähköposti on tarkoitettu tentin aikana ainoastaan mahdollisten teknisten ongelmien selvittämiseen.

  Links to Feb 26th exam in Finnish and English will be published in MyCourses page of the course (menu in the left) Feb 26th at 12:55 p.m. The exam ends at 4:00 p.m., but MyCourses takes submissions till 4:15 p.m. Submit your solutions to each problem as soon as you get them ready. If needed, you can resubmit the solution (the latest submission will be graded). You may use the material offered in the course, but the e-book of library is not available during the exam. The old e-exams of the course and the practice exam are not available during the exam. You must do the exam alone. Asking help from friends is not allowed. More detailed instructions about practical arrangements have been published below (after the Finnish instructions).

  If there are some technical problems, send e-mail to kerttu.pollari-malmi@aalto.fi.


  Yksityiskohtaisempia ohjeita tenttiin

  • Tentti järjestetään etätenttinä MyCoursesissa 26.2.2021 klo 13:00 alkaen. Opettaja on lisännyt kaikki tenttiin ilmoittautuneet kesäkurssin opiskelijoiksi MyCoursesissa. Testaa harjoittelutenttiä (julkaistu sivun vasemman reunan valikossa 22.2.) ja myös sitä, että pystyt palauttamaan tehtäviä. Jos se ei onnistu harjoittelutentin kanssa, et pysty tekemään myöskään varsinaista tenttiä.
  • Tentissä saa käyttää kurssimateriaalia (esim. luentokalvot, harjoitustehtävät ja niiden malliratkaisut) vapaasti. Kurssin e-oppikirja (Ullman & Widom) ei ole käytössä tenttipäivänä, koska sen lisenssit riittäisivät vain muutamalle tenttijälle. Myöskään kurssin aikaisemmat sähköiset tentit ja harjoittelutentti eivät ole näkyvissä tenttiaikana, jotta kukaan ei tekisi erehdyksessä väärää tenttiä.
  • Tallenna etukäteen omalle koneellesi kaikki se kurssimateriaali, jota suunnittelet tarvitsevasi tentin aikana. Vaikka muuta materiaalia kuin sähköistä oppikirjaa ei tarkoituksella suljeta pois käytöstä tentin aikana, kurssihenkilökunta ei takaa, että esimerkiksi kurssin A+-sivut tai MyCoursesissa olevat linkit toimivat tentin aikana.
  • SQL-käskyjen testaamista SQLitellä ei ole kielletty, mutta tentissä ei toimiteta mitään testitietokantaa kyselyjen testaamista varten. Tentissä on eri tietokanta (eri taulut) kuin luentoesimerkeissä ja harjoituksissa. Todennäköisesti tenttiaika ei riitä siihen, että ehtisi luoda testitietokannan ja testata kirjoitettavia SQL-kyselyitä siinä.
  • Yhtenä tenttitehtävänä on UML-kaavion laatiminen. Suosittelen, että käytät siihen omalla koneellasi olevaa piirustusohjelmaa, sillä erilaisten web-työkalujen käytössä voi olla häiriöitä. Tehtävän arvostelua ei muuteta siksi, että opiskelija on käyttänyt web-työkalua, joka ei olekaan toiminut tentin aikana. Voit halutessasi nopeuttaa kaavion piirtämistä sillä, että teet piirustusohjelmassasi etukäteen joukon tyhjiä luokkia, joita sitten täydennät tentin aikana. UML-kaavio palautetaan pdf-tiedostona. Voit halutessasi myös piirtää kaavion käsin, ottaa siitä kuvan ja palauttaa kuvatiedoston, kunhan kaavio näkyy kuvassa tarpeeksi selvästi.
  • Kaikenlainen yhteistyö tai neuvon kysyminen tentin aikana on kielletty. Mahdolliset vilppiepäilyt menevät Perustieteiden korkeakoulun opintoasian päällikön tutkittavaksi.
  • Tietoa tenttivaatimuksista ja tenttitehtävistä on kerrottu alasivulla Luennot julkaistuissa kevään kurssin viimeisen luennon kalvoissa. Periaatteessa kaikki luennoilla ja harjoituksissa esitetyt asiat kuuluvat tenttivaatimuksiiin, jos luentokalvoissa ei ole erikseen kerrottu, että jokin asia ei kuulu niihin.
  • Etätentissä tenttitehtävät annetaan MyCoursesissa ja ne palautetaan MyCoursesiin. Palautus ei sisällä mitään automaattitarkistusta, vaan vastaukset pisteytetään vasta tentin jälkeen.
  • Tenttitehtävät julkaistaan tentin alkaessa MyCoursesissa omana alasivunaan. Suomen ja englanninkielisiä tehtäviä varten on omat alasivunsa (kukaan ei ole pyytänyt ruotsinkielisiä tehtäviä ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä). Voit valita näistä haluamasi siitä riippumatta, minkä kielivalinnan olet ilmoittanut kurssille ilmoittautuessasi. Vastaa kuitenkin kaikkiin kysymyksiin samassa kieliversiossa. Lisään eri kieliversioihin linkit pdf-tiedostoihin, jotka sisältävät kysymykset muilla kielillä.
  • Tenttiaika on klo 13:00-16:00. Teknisten ongelmien varalta tehtävien palautukseen on annettu aikaa klo 16:15 asti. Tämä on kuitenkin vain vara-aika siltä varalta, että vastausten palautuksessa on teknisiä ongelmia. Palauta vastauksesi kuhunkin tehtävään sitä mukaan kuin saat ratkaisusi valmiiksi ja viimeinenkin ratkaisu klo 16 mennessä. Klo 16:15 jälkeen palautettuja vastauksia ei arvostella, vaikka myöhästyminen johtuisi teknisestä ongelmasta.
  • Voit palauttaa saman tehtävän monta kertaa. Tällöin palautuksista viimeinen jää voimaan. Jos palautat useita versioita ratkaisusta, nimeä tiedostosi niin, että arvostelija näkee selvästi, mikä niistä on viimeisin ratkaisusi. MyCoursesissa on kuitenkin rajoitus, jonka mukaan samaan tehtävään voi palauttaa korkeintaan 20 tiedostoa.

  Detailed instructions for the exam

  • The exam will be a remote exam in MyCourses starting on Feb 26th at 1:00 p.m. Please, test the practice exam (available on the menu left) and that you can submit your solutions to it before the actual exam.
  • You are allowed to use the course material (like lecture slides, exercises and their model solutions) during the exam. However, the course staff cannot guarantee that were would be no technical problems with the material during the exam. The course e-text book (Ullman & Widom) is not available during the exam. The old e-exams and practice exam are not available either to prevent anyone taking the wrong exam by mistake.
  • You are advised to store all material you think you need during the exam on your own computer, because technical problems with the material in the Web are always possible.
  • In principle, you are allowed to use SQLite to test your SQL queries, but no test database is given and you will probably have not enough time to constract it during the exam.
  • One of the problems is to draw a UML diagram. Using tools available in the Web is allowed, but if there are any technical problems, it is not taken into account when grading your submission. Thus, it could be a better idea to use some drawing program installed on your own computer. You can draw empty classes before the exam and use them to make the drawing faster. You are also allowed to draw the diagram by hand and scan it or take a photo, and return the picture as a pdf-file as long as  the picture is clear enough.
  • All kind of co-operation or asking advice from others during the exam is absolutely forbidden.
  • The problems will be published in MyCourses and you should submit your solutions in MyCourses. No automatic grading is used. All solutions are graded after the exam.
  • The problems will be published in MyCourses in their own subpage when the exam begins. There are separate subpages for Finnish and English exams. You may choose the one you want regardless of the language you have chosen when enrolling for the exam. However, submit the solutions for all problems in the same language version. The exam sheet will be available in both languages as a pdf file.
  • The exam time is 1:00 p.m. - 4:00 p.m. Because technical problems are possible, you are allowed to submit your solutions till 4:15 p.m. However, submit each solution as soon as you get it ready (you can update your submission during the exam time, if you want). The solutions submitted after 4:15 p.m. are not graded even if they were late because of technical problems.
  • If you want, you can submit the solution for the same problem many times. In that case, the last submission will be graded. If you submit several versions, name it such that it is clear which of them is the last. MyCourses allows at most 20 files to be submitted for the same assignment.  Tentti 3.9.

  Koronavirustilanteen vuoksi 3.9. tentti järjestetään etätenttinä MyCoursesissa alunperin ilmoitettuna aikana klo 9:00-12:00. Kukin opiskelija tekee tentin kotoaan käsin omalla koneellaan. Kurssin oppimateriaalin käyttö tentissä on sallittu, mutta jokaisen pitää tehdä tentti itsenäisesti ilman kaverin apua. Kirjaston e-oppikirja (Ullman & Widom) ei ole käytettävissä tentin aikana. Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, jos on ilmoittautunut Oodissa kesäkurssille.

  Linkit kurssin suomen- ja englanninkielisiin tentteihin julkaistaan kurssin MyCourses-sivulla vasemman reunan valikossa 3.9. klo 8:55. Tentti päättyy klo 12:00, mutta varmuuden vuoksi palautuksille on annettu aikaa klo 12:15 asti siltä varalta, että palautuksessa on teknisiä ongelmia. Palauta kuitenkin jokainen vastauksesi sitä mukaa, kun saat tehtävän valmiiksi. Tarvittaessa voit palauttaa saman tehtävän uudelleen, jolloin viimeinen vastaus arvostellaan. Nimeä kuitenkin siinä tapauksessa mahdollinen palautustiedosto selvästi niin, että arvostelija näkee heti, mikä on viimeinen palautus. Voit käyttää tentissä kurssin oppimateriaalia (kirjaston e-kirja ei ole käytössä), mutta tentti pitää tehdän yksin, ei kaverin kanssa tai kaverin neuvojen avulla.

  Jos tehtävissä on jokin tekninen ongelma, lähetä viesti kurssin Piazza-ryhmään, jota opettaja seuraa tentin ajan. Piazzassa ei kuitenkaan vastata itse tehtäviä ja niiden ratkaisuja koskeviin kysymyksiin (paitsi siinä tapauksessa, että jostain tehtävänannosta löytyy selvä virhe).

  Links to Sep 3rd exam in Finnish and English will be published in MyCourses page of the course (menu in the left) Sep 3rd at 8:55 a.m. The exam ends at 12:00 p.m., but MyCourses takes submissions till 12:15 p.m. Submit your solutions to each problem as soon as you get them ready. If needed, you can resubmit the solution (the latest submission will be graded). You may use the material offered in the course, but the e-book of library is not available during the exam. You must do the exam alone. Asking help from friends is not allowed.

  If there are some technical problems, send a message to course Piazza Forum. The lecturer will follow it during the exam.


  Yksityiskohtaisempia ohjeita tenttiin

  • Tentti järjestetään etätenttinä MyCoursesissa 3.9.2020 klo 9:00 alkaen. Jos olet ilmoittaunut kesän 2020 kurssille, tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Jos et ole ilmoittautunut kurssille, mutta haluat tulla tenttiin (huomaa, että kurssia ei voi suorittaa pelkällä tentillä), ilmoittaudu tenttiin Oodissa, jotta pääsisit käsiksi tenttikysymyksiin MyCoursesissa. Testaa harjoittelutenttiä (julkaistu sivun vasemman reunan valikossa 31.8.) ja myös sitä, että pystyt palauttamaan tehtäviä. Jos se ei onnistu harjoittelutentin kanssa, et pysty tekemään myöskään varsinaista tenttiä.
  • Tentissä saa käyttää kurssimateriaalia (esim. luentokalvot, harjoitustehtävät ja niiden malliratkaisut) vapaasti. Kurssin e-oppikirja (Ullman & Widom) ei ole käytössä tentin aikana, koska sen lisenssit riittäisivät vain muutamalle tenttijälle.
  • Tallenna etukäteen omalle koneellesi kaikki se kurssimateriaali, jota suunnittelet tarvitsevasi tentin aikana. Vaikka muuta materiaalia kuin sähköistä oppikirjaa ei tarkoituksella suljeta pois käytöstä tentin aikana, kurssihenkilökunta ei takaa, että esimerkiksi kurssin A+-sivut tai MyCoursesissa olevat linkit toimivat tentin aikana.
  • SQL-käskyjen testaamista SQLitellä ei ole kielletty, mutta tentissä ei toimiteta mitään testitietokantaa kyselyjen testaamista varten. Tentissä on eri tietokanta (eri taulut) kuin luentoesimerkeissä ja harjoituksissa. Todennäköisesti tenttiaika ei riitä siihen, että ehtisi luoda testitietokannan ja testata kirjoitettavia SQL-kyselyitä siinä.
  • Yhtenä tenttitehtävänä on UML-kaavion laatiminen. Suosittelen, että käytät siihen omalla koneellasi olevaa piirustusohjelmaa, sillä erilaisten web-työkalujen käytössä voi olla häiriöitä. Tehtävän arvostelua ei muuteta siksi, että opiskelija on käyttänyt web-työkalua, joka ei olekaan toiminut tentin aikana. Voit halutessasi nopeuttaa kaavion piirtämistä sillä, että teet piirustusohjelmassasi etukäteen joukon tyhjiä luokkia, joita sitten täydennät tentin aikana. UML-kaavio palautetaan pdf-tiedostona. Voit halutessasi myös piirtää kaavion käsin, ottaa siitä kuvan ja palauttaa kuvatiedoston, kunhan kaavio näkyy kuvassa tarpeeksi selvästi.
  • Kaikenlainen yhteistyö tai neuvon kysyminen tentin aikana on kielletty. Mahdolliset vilppiepäilyt menevät Perustieteiden korkeakoulun opintoasian päällikön tutkittavaksi.
  • Tietoa tenttivaatimuksista ja tenttitehtävistä on kerrottu alasivulla Luennot julkaistuissa kevään kurssin viimeisen luennon kalvoissa. Periaatteessa kaikki luennoilla ja harjoituksissa esitetyt asiat kuuluvat tenttivaatimuksiiin, jos luentokalvoissa ei ole erikseen kerrottu, että jokin asia ei kuulu niihin.
  • Etätentissä tenttitehtävät annetaan MyCoursesissa ja ne palautetaan MyCoursesiin. Palautus ei sisällä mitään automaattitarkistusta, vaan vastaukset pisteytetään vasta tentin jälkeen.
  • Tenttitehtävät julkaistaan tentin alkaessa MyCoursesissa omana alasivunaan. Suomen ja englanninkielisiä tehtäviä varten on omat alasivunsa (kukaan ei ole pyytänyt ruotsinkielisiä tehtäviä ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä). Voit valita näistä haluamasi siitä riippumatta, minkä kielivalinnan olet ilmoittanut kurssille ilmoittautuessasi. Vastaa kuitenkin kaikkiin kysymyksiin samassa kieliversiossa. Lisään eri kieliversioihin linkit pdf-tiedostoihin, jotka sisältävät kysymykset muilla kielillä.
  • Tenttiaika on klo 9:00-12:00. Teknisten ongelmien varalta tehtävien palautukseen on annettu aikaa klo 12:15 asti. Tämä on kuitenkin vain vara-aika siltä varalta, että MyCourses ei pysty vastaanottamaan kaikkien opiskelijoiden palautuksia tarpeeksi nopeasti. Palauta vastauksesi kuhunkin tehtävään sitä mukaan kuin saat ratkaisusi valmiiksi ja viimeinenkin ratkaisu klo 12 mennessä.
  • Voit palauttaa saman tehtävän monta kertaa. Tällöin palautuksista viimeinen jää voimaan. Jos palautat useita versioita ratkaisusta, nimeä tiedostosi niin, että arvostelija näkee selvästi, mikä niistä on viimeisin ratkaisusi. MyCoursesissa on kuitenkin rajoitus, jonka mukaan samaan tehtävään voi palauttaa korkeintaan 20 tiedostoa.

  Linkit kesäkurssilla tarvittaviin järjestelmiin

  Kurssin harjoitustehtävät ovat A+-järjestelmässä. Järjestelmään kirjaudutaan Aalto-tunnuksilla. Kurssilla on Piazza-ryhmä, jossa voi kysyä kurssiin liittyvistä asioista, myös nimettömänä. Ryhmään kirjaudutaan Aalto-sähköpostiosoitteella.

  Tietoa kesäkurssista

  Kurssista järjestetään kesäkurssi kesällä 2020. Kurssin pakollisena osasuorituksena ovat tentti (järjestetään to 3.9.2020 klo 9:00-12:00) sekä harjoitustyö (1. osan palautus viimeistään 7.8. ja 2. osan palautus viimeistään 28.8.). Lisäksi kurssilla on harjoitustehtäviä, jotka eivät ole pakollisia, mutta joista saa lisäpisteitä hyväksyttyyn tenttiin.

  Harjoitustyö tehdään 2-3 hengen ryhmissä. Harjoitustehtävät saa tehdä yksin, mutta ne saa myös tehdä 2-3 hengen ryhmässä.

  Kurssilla ei pidetä kesän aikana luentoja, mutta keväällä videoidut luennot ovat myös kesäkurssin käytössä.

  Kurssilla on viisi harjoitustehtäväkierrosta, jotka avautuvat vaiheittain 4.6.-18.6. ja sulkeutuvat 4.8.-12.8. välisenä aikana. Kesän aikana järjestetään neuvontaa harjoitustehtävien ja harjoitustyön tekemiseen.

  Kevään 2020 kurssin osasuorituksia tai harjoitustehtäväpisteitä ei voi siirtää kesäkurssille eikä keväällä kesken jäänyttä harjoitustyötä voi jatkaa kesäkurssilla. Kesäkurssin harjoitustyöllä on eri aihe kuin kevään kurssilla. Syyskuussa 3.9. järjestettävä tentti on kuitenkin samalla myös rästitentti niille, jotka ovat tehneet kaikki muut kurssin osasuoritukset valmiiksi kevään 2020 kurssilla.

  Kesäkurssin aikataulusta

  Kurssilla on kaksi pakollista osasuoritusta: tentti ja harjoitustyöt. Ensimmäinen tentti järjestetään 3.9. Jos on mahdollista, tentti järjetetään tavallisena salitenttinä, jossa vastaukset kirjoitetaan paperille. Jos tämä ei ole koronavirustilanteen vuoksi mahdollista, tentti järjestetään etätenttinä MyCoursesissa samaan aikaan. Tenttijärjestelyistä ilmoitetaan tarkemmin viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä.

  Lisäksi kurssilla on harjoitustehtäviä, joiden tekeminen ei ole pakollista, mutta joista saa lisäpisteitä hyväksyttyyn tenttiin.

  Kurssin alustava aikataulu on seuraava:

  päivä
  to 4.6.
  Harjoituskierros 1 aukeaa
  ma 8.6.
  Harjoituskierros 2 aukeaa
  to 11.6.
  Harjoituskierros 3 aukeaa
  ti 16.6.
  Harjoituskierros 4 aukeaa
  to 18.6.
  Harjoituskierros 5 aukeaa
  ti 30.6.
  Ensimmäinen määräpäivä harjoitustyön osan 1 palauttamiseen: tähän mennessä palauttaneet saavat palautetta 12.7. mennessä
  ti 4.8. klo 10:00 aamulla
  Harjoituskierrokset 1, 2 ja 3 sulkeutuvat
  pe 7.8. klo 20:00
  Viimeinen mahdollisuus palauttaa harjoitustyön osa 1
  ke 12.8. klo 10:00 aamulla
  Harjoituskierrokset 4 ja 5 sulkeutuvat
  pe 28.8. klo 20:00
  Harjoitustyön osan 2 palautusaika päättyy
  to 3.9. klo 9:00-12:00
  Tentti etätenttinä MyCourses-järjestelmässä

  Harjoitustehtävien ja -työn tekemiseen järjestetään etäneuvontaa Zoomin avulla. Harjoitustehtäväneuvonnan tarkempi aikataulu on alasivulla Harjoitustehtävät ja harjoitustehtäväneuvonta. Harjoitustyöneuvonnan aikataulu on alasivulla Harjoitustyö.


  • Available until 15 April 2020, 4:00 AM
   Forum icon
   General discussion Forum