Översikt

 • Allmänt

  TERVETULOA KURSSILLE ”KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET”! 


        kansainvälinen kauppa | Kauppa    

  LINKIT KURSSIN LUENTOVIDEOIHIN TULEVAT OSIOON "LUENNOT"!

  Kurssilla perehdymme kansainvälisen sopimusoikeuden eri tasojen sääntelyjärjestelmiin ja koetamme muodostaa kuvan sääntelyn roolista yhtenä markkinamekanismina. Sääntelyn tasoja ovat ainakin yksittäisten sopimussuhteiden taso (esimerkiksi myyjän ja ostajan välinen suhde), markkinoiden sääntely (esimerkiksi markkinoinnin säännöt ja kilpailuoikeus) sekä kansainvälisen kaupan organisaatioita ja yleissopimuksia koskeva oikeus (esimerkiksi WTO ja ICC).

  Sopimusoikeuden klassisia peruskysymyksiä kuten sopimuksen syntyä, pätemättömyyttä, edustusta ja vastuusääntöjä ei lähemmin käsitellä, vaan niitä pyritään syventämään yksittäisten kysymysten kohdalla kuten tarkastelemalla lähemmin kauppa- ja kuljetussopimusten logistisia yhteensovittamisjärjestelmiä (konossementti ja remburssi), sopimusten vastuulausekkeita (vastuunrajoitukset ja sopimussakot), sopimusten taloudellista optimointia ja ennen kaikkea sopimusten kansainvälistä ulottuvuutta (lainvalinta ja kansainväliset riidanratkaisujärjestelmät). Näkökulmanne tärkeä osa on vertailu erilaisten kansainvälisten sopimusoikeusjärjestelmien välillä (common law -pohjaiset sekä mannereurooppalaiset ja pohjoismaiset järjestelmät).

  Kurssin suorittamistapa on seuraava: 

  1. Luennot 20 tuntia. Luentojen hyväksyttävällä suorittamisella voi korvata yhden tenttikysymyksen. Luennot voi suorittaa luentokuulustelulla tai erikseen sovittavalla oikeustapausanalyysillä, jonka opiskelija pitää luennoilla luentojen seuraamisen lisäksi. Luentokuulustelut pidetään toiseksi viimeisellä ja viimeisellä luentokerralla.

  2. Tentti. 

  Kurssi pidetään etätapaamisina tällä MyCourses -alustalla Zoom-kokousvälineen avulla. Lähitapaamisia ei pidetä. 

  Kurssin suoritustavasta ja rakenteesta lisätään tarkentavaa informaatiota piakkoin. 

  Näitä kotisivuja täydennetään kurssin alkuun asti (ja sen jälkeenkin). Kannattaa seurata sivujen kehitystä (joka voi aluksi tapahtua hieman verkkaisesti) - ja ottaa yhteyttä sisältö- ja toteutusvinkkien antamiseksi ja kurssin suorittamiseen liittyvien seikkojen selvittämiseksi: matti.rudanko@aalto.fi .