Topic outline

 • Sanalle resilienssi (engl. resilience) on useita määritelmiä. Useimmiten sillä kuitenkin tarkoitetaan jonkin systeemin, kuten ihmisen, metsän, talouden tai kaupungin kykyä selviytyä muutoksista ja häiriöistä. Tällaisia häiriöitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos ja talouskriisit. Ihmiset ja luonto voivat hyötyä erilaisista häiriöistä, sillä ne pakottavat meidät mukautumaan uusin tilanteisiin ja keksimään uusia ratkaisuja ongelmiin. 

  Kaupunkien on huomattu olevan oiva kohde resilienssin tutkimisessa. Erilaiset kriisit näkyvät kaupungeissa herkästi ja etenkin luonnonkatastrofit voivat aiheuttaa kaupungeissa paljon tuhoa. Kaupungit ovat yksi ilmastokriisin suurimmista syyllisistä, mutta samaan aikaan kuitenkin suurin osa innovaatioista ja ongelmanratkaisusta tapahtuu kaupungeissa, joten ne ovat olennainen osa myös ilmastokriisin ratkaisemisessa.

  Kaupungit kohtaavat jatkuvasti uusia, niin akuutteja kuin kroonisiakin kriisejä, jotka johtuvat usein ilmastonmuutoksesta ja luonnonkatastrofeista. Osa kriiseistä on kuitenkin suoraan ihmisen itsensä aiheuttamia. Kaupungit ja kaupunkialueet ovat monimutkaisia systeemejä, jotka itsessään koostuvat monista toisistaan riippuvaisista systeemeistä. Näiden riippuvuussuhteiden takia ongelmat jossain pienemmässä systeemissä valuvat vähitellen koko muuhunkin systeemin, ja näin ollen pienetkin ongelmat saattavat pitkällä aikavälillä vaikuttaa suuresti koko systeemiin. Kaupunkisysteemien monimutkaisen luonteen takia kaikki kaupunkikehityksessä tehtävät toimenpiteet on suunniteltava huolella niin, että yhden osatekijän kaatuminen ei kaada koko systeemiä. Katastrofeilta ei voida aina kokonaan välttyä, mutta niiden vaikutuksia voidaan vähentää integroimalla kaikkiin toimenpiteisiin resilienssiajattelua. 

   Monimutkaisten systeemien käyttäytymistä voidaan yrittää ymmärtää tutkimalla suljettuja systeemejä erilaisten rasitusten alla. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että tosiassa harva systeemi on täysin suljettu.

   

  Kurssin kuvaus

  Kurssilla perehdytään siihen, miten resilienssiin liittyviä erilaisia teorioita ja metodeja voidaan soveltaa kaupunkikehityksessä. Resilienssiajattelun integroimista kaikkeen toimintaan vaikeuttaa monialaisen työkentän lisäksi se, ettei tulevaisuutta voida koskaan ennustaa tarkasti. Kaupungit ovat äärimmäisen monimutkaisia systeemejä, jotka ovat paljon enemmän kuin pelkästään osiensa summa. Kaupunkikehitys on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat monet erilaiset tekijät, toimijat ja säännöt useilla eri maantieteellisillä ja hallinnollisilla tasoilla (valtio, seutu, kaupunki, yhteisö jne.). Kurssi koostuu neljästä ryhmätehtävästä ja yhdestä yksilötehtävästä. 

  Huom.!

  Ohjaus ja luennot järjestetään etäyhteydellä (Zoom). Loppuesitys19.10. järjestetään mahdollisuuksien mukaan paikan päällä tilassa R028/F101 klo 13.00-17.00. Jos kuka tahansa opetushenkilökunnasta tai opiskelijoista ilmoittaa kuuluvansa riskiryhmiin tai olevansa aktiivisesti tekemisissä riskiryhmiin kuuluvan henkilön kanssa, loppuesitys järjestetään niin ikään etäyhteyden avulla.