Topic outline

 • General

  Elävänmaliin piirustuksen tehtävät:

  Maanantai 7.9 

  Ma 7.9. klo 9.15-11.30 Kurssin ensimmäinen Zoom-tapaaminen, jossa esittelen kurssin keskeiset sisällöt, tarvittavat materiaalit ja jossa esittäydymme. Samalla jaamme ltapäivän Zoom-tapaamisajat.

  -Piirrä neljä mielellään A 4 kokoista piirustusta omista käsistäsi, jaloistasi. Pyri piirtämään niin luonnonhavaintopohjaisesti kuin mahdollista, mielellään pehmeällä lyijykynällä, tai hiilellä.  Huomioi anatomia, muoto, ääriviivat, eli siluetti ja varjostaminen, sekä se millaisilla piirustuseleillä varjostat. Onko kyseessä viivaverkostot, vai jotkut omintakeiset persoonalliset jäljet? Pyri kuvaamaan niin tarkasti, kuin mahdollista näitä silmiesi edessä olevia fragmentteja. 

  Tiistai 8.9: Aamutapaaminen Zoomissa ko 9.15-10.30

  Päivän tehtävän esittely ja iltapäivän Zoom-aikojen jako

  -Omakuva. Materiaalit: hiili, tai lyijykynä ja mieluiten ainakin A3-kokoinen paperi, mutta jos sinulla ei ole sellaista ulottuvillasi, niin sitten niin iso paperi, minkä löydät. Etsi sopivan suurikokoinen peili ja asemoi itsesi sen eteen. Päätä minkälaisen rajauksen valitset. Todennäköisesti kyseessä on joko muotokuva kasvoista, tai kasvoista ja torsosta. Lähesty tehtävää samalla tavalla, kuin piirtäessäsi elävää mallia luokassa. Rajaa kohde, tutki anatomiaa, mittasuhteita ja kasvoja plastisena muotona, mutta toki tilanteessa on myös läsnä se tosiasia, että katsot itseäsi ja tämä "introspektio" ei voi olla vaikuttamatta niihin myös psykologisiin havaintoihin, joita teet. Lähesty tehtävää pieteetillä, eli tarkan havaintopohjaisesti.

  Voit myös piirtää itsesi siihen tilaan, joka takanasi avautuu, tai päättää, että omakuvasi rajautuu paperin valkoista vasten. 


  Monday 7th of September 

  First Zoom meeting of the course  at 9-15-11.15: presentation of the course, contents, materials and participants. Talking about the assignment of the day and scheduling the afternoon Zoom-meetings with everybody

   Instead of the traditional croquis- exercise, draw  four different A 4 size drawing. You can depict for the example your hands. Try to draw as naturally as you can, preferably with a soft drawing pen, or with a pencil, or any pen, witch you like. Take note of the anatomy, shape, outline, silhouette and shading, and what kind of drawing gestures you use in your drawing.  The goal is to describe as accurately as possible that fragments, witch are in the front of your eyes.

   Tuesday 8th of September: Morning Zoom at 9.15-10.30: presentation of the assignment and scheduling the Zoom-meetings for the afternoon

  -Self portrait. Materials: charcoal, or pencil, and preferably at least A3 paper, or as large a paper as you happen to have. Find a suitable large mirror and position yourself in front of it. Decide what kind of framing you choose. You can choose to make either face  portrait in the big, or face together with the torso. I recommend a similar approach, as when you are drawing any life model. Define the subject, examine the anatomy, the dimensions and the face as a plastic form.  At the same time an autopotrait is an  "introspection" and there is always some psychological perceiving connected to it. Try to be as precise and dedicated in yuor drawing as you have been during this spring in the drawing class, when you have been drawing life models. You can also draw the space behind you as a background to your self-portrait, or decide to draw yourself with white or solid background. 

  Maanantai 21.9

  Aamuzoom klo 9.15-10: päivän tehtävän alustus ja iltapäivän Zoom-aikojen jako

  ”Puun anatomia”

  Piirrä hiilellä puu tarkan havaintolähtöisesti aivan, kuin piirtäisit alastoman ihmisen. Piirrä puun runko ja oksisto aivan kuin kysessä olisi ihminen ja sen raajat.Tarkkaile mittasuhteita ja muotoja ja pyri välittämään ne niin tarkasti kuin mahdollista vähintään A 3-kokoiseen hiilipiirustukseesi.

  Monday 21.9

  
  Morning zoom from 9:15 a.m. to 10 a.m.: presentation of the assignment and scheduling of the Zoom-meetings of the afternoon
  
  “Anatomy of a tree”
  With charcoal, draw a tree with precise observation just as if you were drawing a naked person.
  Draw the trunk and twig of the tree as if it were a human being and its limbs.
  Observe the dimensions and shapes and try to convey them as accurately as possible to your at least A 3 size carbon drawing.

  Tiistai 22.9 

  Klo 9.15-10 Aamu-Zoom: päivän tehtävän alustus ja iltapäivän Zoom-aikojen jako

  "Läheinen / toinen"

  Piirrä mahdollinen vieressäsi oleva ihminen, tai vaihtoehtoisesti esim. lemmikki. Jos satut olemaan yksin, niin pyydä jotakuta olemaan mallinasi skypen kautta. Viimeinen vaihtoehto  on käyttää valokuvaa, koska se on lähtökohtana niin kaksiulotteinen, mutta siihen voi toki turvautua, jos edellämainitut vaihtoehdot eivät ole käsillä. Piirrä läheinen/toinen samalla pieteetillä, millä piirisimme elävää mallia luokassa, eli huomioi rajaus, mittasuhteet, muodot, piirteet, tekstuurit ja valöörit, sekä se millaisella piirustusjäljellä  tulkitset näkemäsi. Havaintoon (kreikan kielen sana eidos) sisältyy eideettisesti aina sekä luonnonhavainto, että myös psykologinen havainto. Erityisesti, kun piirrämme itsellemme läheistä ihmistä, tai vaikka lemmikkiä nämä molemmat puolet ovat läsnä havainnoinnissamme  ihan luonnostaan.  Materiaalina: hiili ja hiilikumi tai säämiskä vähintään A 3 kokoiselle paperille

  Tuesday 21stof September, Morning Zoom at 9.15-10 am: presentation of the assignment of this day and scheduling of the Zoom-meetings of the afternoon


  -"Nearby / another"

  Draw a possible person next to you, or alternatively a pet, for example. If you happen to be alone, ask someone to be your model through Skype. Last the option is to use a photograph because it is based on both a two-dimensional but one
  may, of course, have recourse if the above options are not available. Draw a loved one / another with the same piety as we would draw a living model in class, i.e. pay attention
  cropping, proportions, shapes, features, textures and valuers, as well as the type of drawing you interpret what you see. Perception (the Greek word for Eidos) includes eidetically
  always both a natural observation and a psychological observation. Especially when we draw people close to ourselves, or even pets on both sides of these are present
  in our observation quite naturally. The materials: charcoal, kneaded eraser or chamois at least for A 3 sized paper


  Monday 28th of September, Morning-Zoom 9.15-10 am: presentation of the assignments and scheduling of the Zoom-meetings of the afternoon

  -Exercicing drawing movement with Eadweard Muybridge’s early little movies on YouTube as your starting point (“Galopping horse,” or “Cat in trot changing to gallop,” or “Slow Motion Muybridge,” or “A man Walking”). Draw a small series of animated drawings, in total at least about 10-20 images, so that you take advantage of still images from different stages of movement of the same figure to create a kind of motion story that simulates movement. Tools: A 4 printing paper and pencils, or soft drawing pens

   of the same figure to create a kind of motion story that simulates movement. Tools: A 4 printing paper and pencils, or soft drawing pens

  28.9 Maanantai, Aamu-Zoom klo 9.15-10: päivän tehtävän alustus ja iltapäivän Zoom-aikojen jako
  -Liikkeen piirtämisen harjoittelemista Eadweard Muybridgen varhaisia pieniä elokuvia apuna käyttäen. Youtubesta löytyy mm. Laukkaava hevonen, Kissa ja Kävelevä mies.
  Piirrä 10-20 A4-kokoisen piirustuksen sarja saman liikesarjan viereisistä "ruuduista", niin että kokonaisuudesta muodostuu sarja, joka luo illuusion likkeestä. Voit myös luoda lopuksi GIFF:in tästä taiteellisesta animaatiokokeilusta. Materiaalit: A 4 piirrustuksistpaperia, tai litoposteria ja lyijykynät, tai hiili.

  Maanantai 5.10

  ”Piirtäminen maailmassa olemisena”

  Luonnoskirjaan piirtämistä kaupungilla ja toisinsanoen esim. johonkin julkiseen tilaan jalkautuen, toki huomioiden Covid-19:sta johtuvat turvallisuusnäkökohdat. Tehtävän tarkoitus on ohikiitävien välähdysten, fragmenttien ja mahdollisesti figuurien, tai figuurien ja tilan välisen suhteen havainnointi ja taiteellisen työskentelyprosessin yhden työvaiheen, tai metodin esittely. Mitä kysymyksiä edellämainitut tilanteet herättävät? Keskustelua aiheesta.


  Materiaalit: mieluinen piirustuskynä, tai -kynät ja luonnoslehtiö


  Maanantai 12.10

  ”Perspektiiviset lyhennykset”

  Piirrä omia ruumiinosiasi peilin avulla, niin, että ne muodostavat mahdollisimman selkeitä perspektiivisiä lyhennyksiä. Asemoi esim. peili sellaisella tavalla, että näkökulma on yllättävä ja jännittävä.


  Materiaalit: Vähintään A3-kokoinen piirustuspaperi, tai esim. litoposter ja hiili, sekä hiilikumi, tai säämiskä ja mahdollisesti fiksatiivi, jos haluat säilyttää piirustuksen.


  Maanantaina 19.12 ei ole opetusta, koska on periodien välissä oleva väliviikko, jolloin valinnainen taideopetus tarjoaa lyhyitä intensiivikursseja.


  Maanantai 26.10

  ”Ihminen tilassa”

   Päivän tehtävä on toteuttaa omakuva, kuva josta kusta malliksi tarjoutuvasta lähi-ihmisestä, tai tutkielma omasta elinympäristöstä, joka sisältää myös mahdollisesti jonkun fragmentin omasta kehosta. Huomioi ihmisen ja tilan välinen jännite ja  mieti kompositio, eli rajaus.

  Materiaalit: lyijykynät, tai hiili riippuen intresseistä ja mieltymyksistä ja vähintään A3.kokoinen piirustuspaperi


  Maanantai 2.11

  ”Perheenjäsen, tai ystävä miljöönsä keskellä, vol. 1”

  Tee kokovartalokuva jostakusta ihmisestä, jonka tunnet. Tämän tehtävän inspiraatiolähteitä voisivat olla esim. David Hockneyn, tai Alicia Neelin tekemät kuvat heidän ystävistään, joissa ilmenee ystävän piirteiden ja ulkoisen karaktäärin lisäksi myös hänen miljöönsä. Vincent Van Goghin hiili-mustetyöt, sekä William Kentridgen graafiset sekatekniikkatyöt voisivat toimia sensijaan päivän tehtävän teknisenä referenssinä.


  Materiaalit: Vähintään A3-kokoinen piirustuspaperi ja hiili, sekä nestemäinen musta tussi


  Maanantai 9.11

  ”Perheenjäsen, tai ystävä miljöönsä keskellä, vol. 2”

  Toinen variaatio edellisviikkoisesta tehtävästä, tosin eri materiallilla toteutettuna ja kuvallisessa mielessä kenties hieman, tai täysin varioituna.


  Materiaalit: lyijykynä ja akvarellit. Vähintään A3-kokoinen paperi, joka soveltuu akvarellitekniikalle.

  Monday 5.10 “Drawing as a way to be in the World” Drawing in a sketchbook in the city and in other words, for example, on foot in a public space, of course, taking into account the safety aspects arising from Covid-19. The purpose of the task is to observe fleeting flashes, fragments and possibly figures, or the relationship between figures and space, and to present one stage of the artistic work process, or method. What questions do the above situations raise? Discussion on the subject. Materials: preferred drawing pen, or pencils and sketchbook 


    Monday 12.10 “Fully shortened prospective ” Use the mirror to draw your own body parts so that they form the shortest possible perspective abbreviations. For example, position the mirror in such a way that the perspective is surprising and exciting. Materials: Drawing paper of at least A3 size, or eg lithoposter and charcoal, as well as carbon rubber, or chamois and possibly fixative if you want to keep the drawing. 

    There is no teaching on Monday 19 December as there is an intervening week between periods when optional art teaching offers short intensive courses. 

    Monday 26.10 “Human in the space”  The task of the day is to make a self-portrait, a picture of a close person who serves as a model, or a dissertation about the living environment, which may also contain a fragment of one's own body. Pay particular  attention to the tension between the figure and the space and to the composition and framing of the picture. Materials: pencils, or charcoal depending on interests and preferences and at least A3 size drawing paper

  2.11 Monday  “A family member, or friend in the middle of their environment, vol. 1”

  Draw a full body drawing about someone you know. Sources of inspiration for this task could be, for example, pictures of their friends by David Hockney, or Alicia Neel, which show not only the friend's traits and external character, but also her milieu. Vincent Van Gogh’s carbon ink works, as well as William Kentridge’s graphic mixed-media works, could instead serve as a technical reference for the task of the day.

  Materials: At least A3 drawing paper and charcoal, and liquid black ink

  Monday 9.11

  “A family member, or friend in the middle of their environment, vol. 2”
  Another variation on the previous week's task, with a different material and, in a figurative sense, perhaps a little, or completely varied.
  
  Materials: pencil and watercolors. Paper of at least A3 size, suitable for watercolor technique
  Tiistai 10.11
  Pidämme loppukatselmuksen Zoomissa koko ryhmän kanssa. Kerron yksityiskohtaisemmin käytännön toteutuksesta lähempänä kurssin loppua.

  Tuesday 10th of November
  We will have the Final meeting of this course and critique in Zoom with the whole group. I will let you know the details of this meeting when we are approaching it.