Topic outline

 • Kuva: Mathematicalla piirrettyjä vektorikenttiä tasossa ja avaruudessa.

  Oppiminen on vuorovaikutteinen prosessi, jossa oppija rakentaa uutta tietämystä aikaisempien tietojensa ja kokemustensa päälle vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja/tai oppimateriaalin kanssa. Oppimisen tavoitteena on saada aikaan pysyvää muutosta tiedoissa, taidoissa ja erityisesti käytännön tekemisessä. Oppiminen alkaa motivaatiosta ja se ilmenee (kurssin päättyessä) osaamisena, mutta näkyy tuloksina paljon myöhemmin, esimerkiksi työelämässä.

  Tällä kurssilla on tarkoitus oppia sähköopin perusasioita, perusteista lähtevää teknillistieteellistä ajattelua ja työskentelytapoja, jotka muodostavat valmiudet jatkuvalle oppimiselle ja DI-opinnoille esimerkiksi sähköenergiatekniikassa, elektroniikassa, mikroaaltotekniikassa, avaruustekniikassa ja optiikassa. Perusasioiden osaaminen on olennaista teknillistieteellisessä työskentelyssä, jossa monimutkaiset uudet ongelmat ja tarpeet pyritään purkamaan pienempiin osaongelmiin, joiden ratkaiseminen on mahdollista perustietojen ja -taitojen avulla. Lisäksi tällä kurssilla pyritään parantamaan valmiuttaa hyödyntää matemaattista osaamista fysikaalisen aiheen oppimisessa.

  Koska oppiminen tapahtuu aikaisemmin opittujen tietojen ja taitojen päälle, on tärkeää täyttää kurssin esitieto- ja taitovaatimukset, jotta kurssilla opiskelu olisi mielekästä ja siitä saisi mahdollisimman paljon irti. Kurssin esitietoihin ja -taitoihin kuuluu esimerkiksi matematiikkaa, (sähkö)fysiikkaa, piirianalyysiä ja matemaattisia ohjelmistoja. Tarkemmat esitiedot ja -taidot on kerrottu "Yleistä kurssista"-osiossa.

  Tänä syksynä opiskelumuoto on etä- ja e-opiskeluna tapahtuva käänteinen oppiminen (flipped learning). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että materiaalit opiskellaan itsenäisesti oppikirjan ja videotietoiskujen avulla, mutta sen sijaan harjoitustehtävien tekemisen yhteydessä on mahdollisuus ohjaukseen, palautteeseen ja vuorovaikutukseen. Etäopiskelu vaatii oppijalta suurempaa vastuunottoa omasta oppimisesta kuin perinteinen opettajajohtoinen lähiopetus, mutta parhaimmillaan itsenäisen ja yhteisöllisen oppimisen taidot voivat osoittautua erittäin tärkeiksi jo lähitulevaisuudessa ja työelämässä.

  Jokaisen viikon materiaalit ja aktiviteetit on koottu viikoittaiselle sivulle, joita avataan sitä mukaa kun kurssi etenee ja ne valmistuvat.

  Pääasiallinen oppimateriaali on oppikirjat: Ismo Lindell - Ari Sihvola: Sähkömagneettinen kenttäteoria; osa 1. Staattiset kentät ja osa 2. Dynaamiset kentät (pääsääntöisesti kaikki painokset käyvät). Osaa 1 tarvitaan jo ensimmäisellä opiskeluviikolla. Oheislukemistoksi ja itseopiskelun tueksi suositellaan myös Sähkömagneettisen kenttäteorian harjoituskirjaa. Opiskelijoita kannustetaan myös itsenäisesti etsimään oppimateriaaleja. Lähes kaikki sähkömagneettisen kenttäteorian perusteokset soveltuvat kurssin oppimateriaaleiksi.

  Jos haluat oppia kenttäteorian kurssissa sovellettavaa matematiikka syvällisemmin, kannattaa harkita osallistumista matematiikan peruskurssille Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 heti 1. periodissa. Kurssilla käsitellään vektorikenttien differentiaali- ja integraalilaskentaa, joita siis käytetään myös kenttäteorian kurssissa. Kenttäteoria-kurssin suorittaminen kuitenkin on mahdollista ilman Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 -kurssia.

 • Kurssin asema kandidaatintutkinnossa

  Kenttäteoria-kurssi on osa Sähkötekniikan kandidaattiohjelman "Elektroniikka ja sähkötekniikka" -pääaineen opintoja. Mallilukujärjestyksessä kurssi suositellaan suoritettavaksi toisen opiskeluvuoden syksyllä. Kurssi on jatkoa perusopintojen fysiikan kurssille "Sähkö ja magnetismi". Kenttäteoria-kurssilla oppii sähkötekniikan perusasioita ja perusteista lähtevää sähköopillista ajattelua, jotka muodostavat pohjan syvälliselle osaamiselle ja DI-opinnoille esimerkiksi sähkövoimatekniikassa, elektroniikassa, mikroaaltotekniikassa ja optiikassa. Kurssilla opittavat differentiaalimuotoiset Maxwellin yhtälöt riittävät periaatteessa selittämään kaikki sähköopin lainalaisuudet siihen asti kunnes energian kvantittuminen täytyy ottaa huomioon.


  Kurssin esitiedot ja -taidot

  Kurssi on vaativa, mutta erittäin opettavainen, joten seuraavat esitiedot ja -taidot tulisi hallita ennen kurssin aloittamista, jotta kurssilla opiskelu olisi mielekästä ja siitä saisi mahdollisimman paljon irti:
   • teknillistieteellistä matematiikkaa; kompleksiluvut, matriisialgebra, vektorialgebra, trigonometria, ortogonaaliset koordinaatistot (karteesinen, sylinteri ja pallo), derivaatta ja integraali, differentiaaliyhtälöt, nabla, gradientti, taso- ja avaruusintegraalit ortogonaalisissa koordinaatistoissa (esim. kurssit MS-A0003 Matriisilaskenta, MS-A0103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 ja MS-A0203 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2),
   • matematiikkaohjelmistoja; Matlab ja/tai Mathematica (esim. kurssi ELEC-C4140 Matematiikkaohjelmistot)
   • perusfysiikkaa; SI-yksiköt, voima, työ, potentiaali, energia, teho, energian säilymislaki, aaltoliike (esim. kurssi ELEC-A3110 Mekaniikka
   • sähköfysiikkaa; sähkömagneettiset kenttä- ja lähdesuureet, sähkövarauksen säilymislaki, Lorentzin voima, integraalimuotoiset Maxwellin yhtälöt, sähkömagneettiset aallot ja valo (esim. kurssi ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi), ja 
   • piirianalyysiä; piirisuureet, Ohmin laki, Kirchhoffin lait, vaihtovirtalaskenta ja siirtojohdot (esim. ELEC-C4110 Piirianalyysi I ja ELEC-C4120 Piirianalyysi II)
   • Mikäli on kiinnostusta oppia kenttäteoriassa käytettävää matematiikkaa syvällisemmin, suositellaan 1. periodissa kurssia Differentiaali- ja integraalilaskenta 3, jossa käsitellään esimerkiksi vektorikenttien differentiaali- ja integraalilaskentaa, jota käytetään kenttäteoriakurssissa. Kenttäteorian suorittaminen on kuitenkin suunniteltu mahdolliseksi myös ilman Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 -kurssia. 

   Opiskelijan toimintaa kuvaavat osaamistavoitteet

   • Kenttäteoria-kurssin jälkeen opiskelija osaa selittää sähkö- ja magneettikenttäsuureet, sähkömagneettiset aallot, lähdesuureet ja väliaineparametrit sekä näiden väliset yhteydet differentiaalimuotoisten Maxwellin yhtälöiden, väliaineyhtälöiden, Ohmin lain ja Lorentzin voima yhtälön avulla.
   • Opiskelija osaa laskea sähkökentän voimakkuuden, sähkövuon tiheyden, sähkövirran voimakkuuden tiheyden, potentiaalin, voiman, tehdyn työn ja sähköisiä piirisuureita yksinkertaisissa taso-, sylinteri- ja pallosymmetrisissä geometrioissa Gaussin lain, Coulombin lain, Ohmin lain, Lorentzin voiman yhtälön, reunaehtojen ja/tai kuvalähdeperiaatteen avulla.
   • Opiskelija osaa selittää magneettikentän ja pyörrevirtojen syntymisen ja ratkaista magneettikentän voimakkuuden, magneettivuon tiheyden ja sähkövirran voimakkuuden tiheyden Amperen, Faradayn ja/tai Biot-Savartin lakien avulla.
   • Opiskelija osaa täydellisten Maxwellin yhtälöiden avulla selittää kenttäsuureiden ja lähteiden välisiä yhteyksiä, sähkömagneettisten aaltojen olemassaolon ja niiden ominaisuuksia, sekä selittää sähkömagneettisen induktion ja ratkaista induktiotehtäviä Faradayn lain avulla.
   • Opiskelija osaa mallintaa tasoaallot aikaharmonisilla kompleksivektoreilla ja ratkaista etenemis-, vaimenemis-, heijastus- ja läpäisytehtäviä erilaisissa polarisaatiotilanteissa aikaharmonisten Maxwellin yhtälöiden avulla.
   • Opiskelija osaa selittää sähkömagneettisten aaltojen syntymisen ja radioyhteyksiin vaikuttavia tekijöitä ja laskea yksinkertaisia antenneja kuvaavia perusparametreja sekä mitoittaa yksinkertaisia radioyhteyksiä.

   Lihavoidut verbit osoittavat, mitä aktiviteetteja opiskelijan odotetaan tekevän kurssin aikana ja osaavan kurssin jälkeen. Verbeistä voi myös huomata, että osaamistavoitteet sijoittuvat osaamistasoja kuvaavan Bloomin taksonomian tasoille ymmärtäminen (2/6, comprehension) ja soveltaminen (3/6, applying).


   Vastuuopettajat

   Ari Sihvola ja Jari Holopainen


   Tuntiopettajat syksyllä 2020

   Jan Bergman, Pyry Kiviharju ja Miku Männistö


   Oppikirjat

   Kurssin oppikirjoina ovat Ismo Lindell - Ari Sihvola: Sähkömagneettinen kenttäteoria; 1. Staattiset kentät ja 2. Dynaamiset kentät (pääsääntöisesti kaikki painokset käyvät). Oheislukemistoksi ja itseopiskeluun Sähkömagneettisen kenttäteorian harjoituskirja. Oppikirjoja löytyy lainattavaksi kirjastosta, niitä voi ostaa esimerkiksi Adlibriksestä tai kurssin suorittaneilta vanhemmilta opiskelijoilta. Opiskelijoita suositellaan myös itsenäisesti etsimään oheisoppimateriaalia. Esimerkiksi lähes kaikki sähkömagneettisen kenttäteorian perusteokset käyvät oppimateriaaliksi.


   Laskennallainen työmäärä, yksittäisen opiskelijan työmäärä vaihtelee
   • Laskennallinen työmäärä perustuu opintopisteen määritelmään: 5 ECTS ↔ 5 x 27 tuntia = 135 tuntia. 135 tuntia / 14 viikkoa = 9,6 tuntia viikossa. Tämä ei ole mikään absoluuttinen työmäärää, vaan ennemminkin se työmäärä, jonka opiskelija saattaa tarvita kurssin osaamistavoitteiden saavuttamiseen.
   • Työmäärässä on yksilöllistä vaihtelua. Jos esitietoissa ja -taidoissa on (merkittäviä) puutteita ja/tai arvosanatavoite on korkeampi kuin kolme, tällöin työmäärä voi tulla (huomattavastikin) suuremmaksi kuin 135 tuntia. Kannattaa kuitenkin muistaa, että liiallinen työskentely voi johtaa uupumiseen, joka ei edistä omaa hyvinvointia. Ole yhteydessä vastuuopettajiin mieluiten jo kurssin aikana, mikäli sinulla on suuria vaikeuksia kurssin suorittamisessa tai työmäärä nousee liian suureksi.

   Arviointi ja arvosanan määräytyminen
   Kurssilla käytetään jatkuvaa arviointia, koska sen todettu ohjaavan opiskelijan viikoittaista opiskelua ja siten edistävän oppimista. Arvosanaan vaikuttavat seuraavat arviointikohteet seuraavilla painoilla ja loppukokeen kynnysehdolla:
   • Viikoittaiset vertaisarviointitehtävät 30 % (palautus ja vertaisarvioinnin tekeminen)
   • Viikoittaiset palautettavat laskuharjoitustehtävät 30 %
   • Välikoe 22.10. 20 %
   • Loppukoe 8.12. 20 % (läpipääsyn kynnysehto: loppukokeessa saatava vähintään 1/3 pisteistä)
   • Alustava arvosana-asteikko: 90 % pisteistä ↔ arvosana 5 (erinomainen), 80 % ↔ 4 (erittäin hyvä), 70 % ↔ 3 (hyvä), 60 % ↔ 2 (tyydyttävä), 50 % ↔ 1 (välttävä), alle 50 % ↔ 0 (hylätty). Lisäksi läpipääsyssä on kynnysehto: loppukokeessa on saatava vähintään 1/3 pisteistä. Kynnysehto on käytössä siksi, että haluamme taata tietyn minimiosaamistason. Opettajat voivat tarvittaessa laskea arvosanarajoja.
   • Oppimisessa saa ja kannustetaankin tekemään yhteistyötä ja tehtävistä voi keskustella muiden kanssa. Kurssi on yksilösuoritus ja jokaisen opiskelijan tulee palauttaa vain itse tekemänsä tuotokset. Kurssia suorittaessa tulee huomioida opiskelua koskevat eettiset säännöt ja hyvä tieteellinen käytäntö. Vilpiksi katsotaan esimerkiksi "sääntöjen vastainen yhteistyö", jolla tarkoitetaan sitä, että yhteistyössä tehty työ saadaan näyttämään siltä, kuin se olisi tehty yksin tai ilman avustusta.


   Viestintä ja uutiset
   • Pääfoorumi tiedotukselle on MyCoursesin "Tiedotteet"-palsta kurssin etusivulla. Oodissa rekisteröityneet opiskelijat voivat tilata palstan kautta lähetetyt uutiset suoraan sähköpostiin. 
   • Pyydämme opiskelijoita osoittamaan kurssin liittyvät kysymyksyt MyCoursesin keskustelualueilla. Tämä sen takia, että sama kysymys todennäköisesti kiinnostaa myös muita opiskelijoita. Myös muut opiskelijat voivat vastata kysymyksiin.
   • Harkintaa käyttäen, esimerkiksi henkilökohtaisia asioita voi kysyä vastuuopettajilta sähköpostilla. Tällöin pyydetään toimittamaan viesti samanaikaisesti molemmille vastuuopettajille. 


  • Tälle kurssille perustetaan 5-10 opiskelijan opintopiirejä, joiden tarkoitus on mahdollistaa yhteistyö oppimisessa ja tarjota vertaistukea. Opintopiirit korvaavat etäopetuksessa perinteiset "laskarit" ja ne toimivat Microsoft Teams -ympäristössä. Opintopiirin sisällä viestintään voi käyttää "chattiä" ja järjestää livetapaamisia "meet"-toiminnon avulla. Opintopiireihin järjestetään myös assariapua.

   Opintopiiriin osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä ei saa "lisäpisteitä". Yhteistyö ja vertaisapu oppimisessa voi kuitenkin olla korvaamatonta.

   Opintopiiriin ilmoittaudutaan alla olevan työkalun avulla. Tee se viimeistään keskiviikkona 9.9. Voit ilmoittautua samaan piiriin opiskelukaverisi kanssa. Kurssihenkilökunta perustaa opintopiirit Teamsiin ensimmäisen opiskeluviikon aikana maanantaista alkaen. 

   Älä ilmoittaudu opintopiiriin, jos et ole kiinnostunut tekemään oppimisessa yhteistyötä muiden kanssa. Tällöin voit kysyä apua esimerkiksi kurssin Zoom-tapahtumissa tai MyCoursesin keskustelupalstalla. 

   Opintopiirien tarkoitus ja eettisiä periaatteita:

   • Oppiminen tapahtuu usein vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Samasta aiheesta kiinnostuneiden ihmisen tiivis verkosto on tehokas tapa oppimiseen. Opintopiirin tarkoitus on siis tukea oppimista ja tarjota vertaistukea.
   • Opintopiiri on epämuodollinen paikka kysyä epäselviä asioita ja pohdiskella niitä muiden oppijoiden kanssa. Myös tuntiopettajat eli "assarit" tarjoavat ohjausapuaan Opintopiirin kautta.
   • Opintopiirissä toimitaan osallistujien omien aikataulujen mukaan. Osallistujat voivat sopia yhteisistä "laskarisessioista" tai aloittaa keskustelun silloin, kun sille on tarvetta. Paikalle voi pyytää myös assaria neuvomaan "tägäämällä" assarin nimen viestiin.
   • Opettamalla oppii itse parhaiten! Oppiminen tehostuu merkittävästi, kun uusista asioista keskustelee muiden kanssa, testaa tietoja ja taitoja käytännössä tai opettaa muita. 
   • Kannattaa pyrkiä vastavuoroisuuteen - jos saat apua muilta, olisi hyvä auttaa muita silloin kuin se on mahdollista.
   • Tehtävävastausten jakaminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska se ei paranna kenenkään osaamista.
   • Yhdessä opintopiirissä on vain 5-10 jäsentä, koska pienet verkostot toimivat usein isompia paremmin. Jäsenet pysyvät samoina koko kurssin ajan. Assariopettaja saattaa kuitenkin vaihtua kurssin kuluessa.
   • Opintopiireissä oppiminen saa olla myös hauskaa ja innostavaa. Voitte käydä myös yhdessä esimerkiksi kävelyllä tai kahvilla.
   • Opintopiiri on epämuodollinen ympäristö. Opetushenkilökunta ei käytä opintopiirejä viralliseen tiedotukseen, vaan se hoidetaan MyCoursesin "Tiedotteet"-palstan kautta. Kurssijärjestelyihin liittyvät "viralliset" kysymykset esimerkiksi vastuuopettajille pyydetäänkin esittämään MyCoursesin keskusteluryhmien kautta.
   • Kehittämisehdotuksia Opintopiirien toiminnan parantamiseksi otetaan myös vastaan ja niitä voidaan myös ottaa käyttöön joustavasti kesken kurssin.
  • Not available unless: You are a(n) Student

   Kenttä on keskeisessä osassa tällä kurssilla. Se on matemaattinen malli jostakin kolmiulotteiseen avaruuteen levittäytyvästä todellisesta suureesta, esimerkiksi lämpötilasta, tuulen nopeudesta, gravitaatiosta tai sähkökentän voimakkuudesta. Tässä kurssissa tarkastellaan sähkömagneettisten kenttä- ja lähdesuureiden välisiä yhteyksiä differentiaalimuotoisten Maxwellin yhtälöiden avulla. Tiedossa on paljon matematiikka ja fysiikkaa, mutta ponnistelu kannattaa - kurssin tietojen avulla voimme ymmärtää ja selittää useimmat sähköopin lainalaisuudet. Ensimmäisellä opiskeluviikolla kerrataan ja opiskellaan kurssilla tarvittavaa matematiikkaa, erityisesti ortogonaalisia koordinaatistoja (karteesinen, sylinteri- ja pallokoordinaatistot), yleisen vektorikentän matemaatista esitysmuotoa ja kenttävektorin integrointia pinnan tai polun yli. Mathematicalla piirrettyjä esimerkkikuvia vektorikentistä löytyy esimerkiksi aloitussivulta.

  • Not available unless: You are a(n) Student

   Kurssilla on mahdollisuus suorittaa rästitehtäviä, joista on mahdollisuus saada ylimääräisiä laskuharjoituspisteitä, ts. teoriassa voit saada pisteitä "yli maksimin". Rästikierroksen pistemäärä vastaa yhden laskuharjoituskierroksen pisteitä eli näillä tehtävillä voi esimerkiksi korvata yhden kokonaan väliin jääneen laskarikierroksen tai vain paikata pistemenetyksiä.

   Rästitehtäväkierroksella on neljä (4) laskutehtävää, joista yksi on 1. periodin asioista ja kolme 2. periodin asiosta.

   Vastaukset tehtäviin palautetaan viimeistään sunnuntaina 13.12.

   Kukin vastaus pisteytetään "bittiasteikolla" 0 tai 1 pistettä. Yhden pisteen saa sillä, että yrittää tosissaan vastata tehtävään. Eli vastauksessa on riittävästi välivaiheita ja omin sanoin kerrottuja sanallisia perusteluja sekä lopputuloksen järkevyyttä on pohdittu jotenkin. Pisteen saamiseksi lopputuloksen ei siis välttämättä tarvitse olla absoluuttisesti oikein.

   Apua tehtävien tekemiseen voi kysyä keskustelualueella.

  • Not available unless: You are a(n) Student

   Loppukokeen aihealueena on pääosin viikkojen 7-12 asiat, mutta kurssin alkupuoliskon asiat oletetaan myös osatuiksi. Koetehtävät ovat kurssilla käsiteltyjä asioita. Emme kysy epäolennaisia asioita, joita ei ole mitenkään käsitelty kurssin opetustapahtumissa ja/tai palautustehtävissä. Emme siis myöskään kysy niistä oppikirjan kappaleista, joita ei ole käsitelty. Tehtävissä ei ole "monimutkaista" matematiikkaa. Kokeeseen kannattaa valmistautua pyrkimällä ymmärtämään käsiteltyjä asioita, koska tehtävät pyrkivät mittaamaan asian ymmärtämistä. Erityisesti monivalintatehtävässä pärjää parhaiten päättelemällä ymmärrykseen perustuen oikean vastauksen. Kokeeseen ei kannata valmistautua pintasuuntautuneella ulkoaopettelutekniikalla, koska tällöin päättelemistä ja ymmärtämistä mittaavissa tehtävissä ei pärjää. Kokeeseen liittyviä asioita voi kysyä alla keskustelupalstalla.

   Loppukokeessa on läpipääsyyn liittyvä kynnysehto: siitä on saatava vähintään 1/3 pisteistä. (Koe on mahdollista uusia helmikuussa 2021.)

   Kirjaudu sisään MyCoursesiin ja avaa tämä sivu viimeistään 10-15 minuuttia ennen välikokeen alkua, jotta ehdit reagoida, mikäli sinulla on teknisiä ongelmia esimerkiksi sisäänkirjautumisessa sivustolle. Kannattaa myös lukea tehtäviin liittyvät yleiset ohjeet hyvissä ajoin ennen koetta.

   Tehtävä löytyvät alta ja kaikkiin kolmeen (3) tehtävään vastataan. Tehtävät ovat keskenään samanarvoisia. Tehtäviin vastaaminen on ajastettu tunnin välein alkavaksi ja kussakin tehtävässä vastausaika on 45 minuuttia. Tehtävien välissä on mahdollisuus 10-15 minuutin taukoon. Tehtävän sisällä eri kysymysten välillä ei ole aikarajoituksia. Näet jäljellä olevien kysymysten määrän sekä tehtävän tekemiseen jäljellä olevan ajan oikeassa yläreunassa. Mikäli teet jonkin tehtävistä nopeammin kuin 45 minuutissa, seuraava tehtävä alkaa silti vasta seuraavalla tasatunnilla eikä edellisestä tehtävästä "säästynyttä" aikaa voi ikävä kyllä käyttää seuraavassa tehtävässä.

   1. tehtävä alkaa kello 14.00 ja siinä vastataan valitsemalla yksi oikea tai paras vaihtoehto. Kysymyksiä on kuusi (6).

   2. tehtävä alkaa kello 15.00 ja siinä vastataan sanallisesti tekstikenttään. Kysymyksiä on kolme (3).

   3. tehtävä alkaa kello 16.00 ja siinä palautetaan laskutehtävän vastaus. Kysymyksiä on yksi (1).

   Tehtävät arvotaan kysymyspankista eikä tehtävien välillä voi navigoida. Erityisesti 1. ja 2. tehtävissä on hyvä huomata, että vastaus on annettava ennen seuraavalle sivulle siirtymistä, koska edelliselle sivulle ei ole mahdollista palata. Tämän tarkoitus on vain ja ainoastaan hankaloittaa vilpin tekemistä. 

   Koe on yksilösuoritus. Voit käyttää oheismateriaalia, mutta kaikenlainen yhteistyö ja kommunikointi kokeen aikana muiden ihmisten kanssa on kielletty. Opiskelijoiden tulee huomioida Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt.

   Koska tehtävissä ei ole monimutkaista matematiikkaa, peruslaskin riittää. Matlabia, Mathematicaa ja kaikkia symbolisia ja graafisia laskimia yms. voi myös käyttää. Tehtävät eivät kuitenkaan ole sen luonteisia, että niihin tarvitsisi mitään erikoisia laskutoimituksia tai kenttäkuvien piirtämistä. Mikäli tietokonetta tai laskinta käyttää, kannattaa vähintäänkin mainita, miten ja millä välineellä tulos on laskettu. Esimerkiksi "Integrointi suoritettu laskimella/Mathematicalla." tai "Yhtälön ratkaisu on määritetty likimäärin graafisen laskimen näytöltä käyrän nollakohdasta.".

   Mahdolliset tekniset ongelmat. Mikäli kokeen aikana on MyCourses-oppimisalustaan liittyviä teknisiä ongelmia, joita et saa ratkaistua (ks. tyypillisiä ongelmatapauksia alla), ole heti yhteydessä vastuuopettajista Jariin, puhelinnumero 050 - 420 5824. Tässä alla on myös lueteltu tyypillisiä ongelmatapauksia ja niihin ratkaisuja:

   • Jos seuraavalle sivulle ei pääse, koe "jumiutuu" tai selain kaatuu, kannattaa avata MyCourses uuteen välilehteen tai selaimeen. Kokeen pitäisi tällöin jatkua samasta kohdasta kuin mihin on päässyt, koska Quiz-aktiviteetti tekee välitallennuksia.
   • Jos tietokone sammuu, tehtävän voi vain käynnistää uudestaan, mikäli tehtävää ei ole vielä palautettu.


   Onnea kokeeseen!


  • Loppukoeuusinta on pisteytetty. Mikäli jokin kohta tehtävän kohta jäi epäselväksi, olethan yhteydessä kurssin vastuuopettajiin.


   Loppukokeen aihealueena on pääosin viikkojen 7-12 asiat, mutta kurssin alkupuoliskon asiat oletetaan myös osatuiksi. Koetehtävät ovat kurssilla käsiteltyjä asioita. Emme kysy epäolennaisia asioita, joita ei ole mitenkään käsitelty kurssin opetustapahtumissa ja/tai palautustehtävissä. Emme siis myöskään kysy niistä oppikirjan kappaleista, joita ei ole käsitelty. Tehtävissä ei ole "monimutkaista" matematiikkaa. Kokeeseen kannattaa valmistautua pyrkimällä ymmärtämään käsiteltyjä asioita, koska tehtävät pyrkivät mittaamaan asian ymmärtämistä. Erityisesti monivalintatehtävässä pärjää parhaiten päättelemällä ymmärrykseen perustuen oikean vastauksen. Kokeeseen ei kannata valmistautua pintasuuntautuneella ulkoaopettelutekniikalla, koska tällöin päättelemistä ja ymmärtämistä mittaavissa tehtävissä ei pärjää. Kokeeseen liittyviä asioita voi kysyä yleisellä keskustelupalstalla.

   Loppukokeessa on läpipääsyyn liittyvä kynnysehto: siitä on saatava vähintään 1/3 pisteistä. Mikäli osallistuit joulukuun 2020 loppukokeeseen, pistemäärältään parempi suoritus huomioidaan.

   Kirjaudu sisään MyCoursesiin ja avaa tämä sivu viimeistään 10-15 minuuttia ennen välikokeen alkua, jotta ehdit reagoida, mikäli sinulla on teknisiä ongelmia esimerkiksi sisäänkirjautumisessa sivustolle. Kannattaa myös lukea tehtäviin liittyvät yleiset ohjeet hyvissä ajoin ennen koetta.

   Tehtävä löytyvät alta ja kaikkiin kolmeen (3) tehtävään vastataan. Tehtävät ovat keskenään samanarvoisia. Tehtäviin vastaaminen on ajastettu tunnin välein alkavaksi ja kussakin tehtävässä vastausaika on 45 minuuttia. Tehtävien välissä on mahdollisuus 10-15 minuutin virkistäytymistaukoon. Tehtävän sisällä eri kysymysten välillä ei ole aikarajoituksia. Näet jäljellä olevien kysymysten määrän sekä tehtävän tekemiseen jäljellä olevan ajan oikeassa yläreunassa. Mikäli teet jonkin tehtävistä nopeammin kuin 45 minuutissa, seuraava tehtävä alkaa silti vasta seuraavalla tasatunnilla eikä edellisestä tehtävästä "säästynyttä" aikaa voi ikävä kyllä käyttää seuraavassa tehtävässä.

   1. tehtävä alkaa kello 16.30 ja siinä vastataan valitsemalla yksi oikea tai paras vaihtoehto. Kysymyksiä on kuusi (6).

   2. tehtävä alkaa kello 17.30 ja siinä vastataan sanallisesti tekstikenttään. Kysymyksiä on kolme (3).

   3. tehtävä alkaa kello 18.30 ja siinä palautetaan laskutehtävän vastaus. Kysymyksiä on yksi (1).

   Tehtävät arvotaan kysymyspankista.

   Koe on yksilösuoritus. Voit käyttää oheismateriaalia, mutta kaikenlainen yhteistyö ja kommunikointi kokeen aikana muiden ihmisten kanssa on kielletty. Opiskelijoiden tulee huomioida Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt.

   Koska tehtävissä ei ole monimutkaista matematiikkaa, peruslaskin riittää. Matlabia, Mathematicaa ja kaikkia symbolisia ja graafisia laskimia yms. voi myös käyttää. Tehtävät eivät kuitenkaan ole sen luonteisia, että niihin tarvitsisi mitään erikoisia laskutoimituksia tai kenttäkuvien piirtämistä. Mikäli tietokonetta tai laskinta käyttää, kannattaa vähintäänkin mainita, miten ja millä välineellä tulos on laskettu. Esimerkiksi "Integrointi suoritettu laskimella/Mathematicalla." tai "Yhtälön ratkaisu on määritetty likimäärin graafisen laskimen näytöltä käyrän nollakohdasta.".

   Mahdolliset tekniset ongelmat. Mikäli kokeen aikana on MyCourses-oppimisalustaan liittyviä teknisiä ongelmia, joita et saa ratkaistua (ks. tyypillisiä ongelmatapauksia alla), ole heti yhteydessä vastuuopettajista Jariin, puhelinnumero 050 - 420 5824. Tässä alla on myös lueteltu tyypillisiä ongelmatapauksia ja niihin ratkaisuja:

   • Jos seuraavalle sivulle ei pääse, koe "jumiutuu" tai selain kaatuu, kannattaa avata MyCourses uuteen välilehteen tai selaimeen. Kokeen pitäisi tällöin jatkua samasta kohdasta kuin mihin on päässyt, koska Quiz-aktiviteetti tekee välitallennuksia.
   • Jos tietokone sammuu, tehtävän voi vain käynnistää uudestaan, mikäli tehtävää ei ole vielä palautettu.


   Onnea kokeeseen!