Topic outline

 • Här får du träna på precis de typer av kommunikation som du kommer att behöva i ditt framtida arbetsliv. Du har stor frihet att välja själv vad du satsar på, men också möjligheter att jobba tillsammans med andra. 

  Den kurs som börjar i period 4 planeras enligt deltagarnas behov och önskemål. Här kan du läsa om hur vi jobbar. Info får du också i kursens introvideo. Observera att de moduler du ser utgör ett slags basförråd på kursen, där vi plockar fram uppgifter enligt önskemål och behov. Det är inte meningen att du ska göra allt!

  Plats för samtliga kursträffar på Zoom (torsdagar kl. 13.00 - 15.00):  https://aalto.zoom.us/meeting#/pmi/7924621135

  Vill du veta mer? Skicka då ett mejl till sofia.sevon@aalto.fi.

  Förstasidesbild • I den här startmodulen reflekterar du kring ditt eget skrivande och talande. Du får bekanta dig med ordlistor och andra hjälpmedel som är till nytta för alla som kommunicerar på svenska. Till slut gör du upp en plan för hur du ska genomföra den här kursen.


 • Den här modulen ger dig en inblick i hur ledare tänker och agerar kring kommunikation. Du börjar med att lyssna på några tankar om ledarskap. Sedan fördjupar du dig i något tema genom att göra en intervju och/eller ta del av annat material. Till sist lägger du upp några hållpunkter för dig själv som blivande ledare. 


 • Stinas bild

  Den här modulen handlar om multimodala texter, där text kombineras med andra kommunikationsmedel såsom bilder, ljud, animationer och video. Det kan också vara spel. 

  Tänk gärna på den här modulen som en chans att testa någonting nytt. I fokus är kommunikationen och idéerna - du behöver inte  åstadkomma något konstnärligt och tekniskt perfekt. • Intresset för storytelling har ökat explosionsartat under 2000-talet. Utbildning i storytelling ges såväl på universitet som i näringslivet, och söker man på “storytelling” i databaser ges mängder av träffar.

  I den här modulen får du inblick i hur storytelling kan bidra till effektfull kommunikation och du får chans att testa verktyget själv. 

  Så här är modulen uppbyggd:

  I uppgift 1 skaffar du information om storytelling och plockar ut det mest intressanta.

  I uppgift 2 väljer du två exempel där storytelling används och analyserar dem utifrån en dramaturgisk modell.

  I uppgift 3 gör du upp en detaljerad plan för hur du själv skulle kunna använda storytelling i din kommunikation. Du behöver inte verkställa planen i den här modulen, utan uppgiften gäller själva planen. Om du vill kan du sedan genomföra planen i någon av de andra modulerna.

 • OBS! Den här modulen kan endast göras om två eller fler studerande samarbetar. 

  Bild förhandling

  I den här modulen är målet att du får 1) insikter i vad förhandlingar går ut på och vad som gör att den lyckas, 2) tips om förhandlingsteknik och argumentation samt 3) praktisk träning i att förhandla. 


  För att modulen ska kunna genomföras  krävs att minst två personer väljer den och samarbetar.


  I modulen ingår tre uppgifter. I uppgift 1 skaffar ni information och diskuterar. I uppgift 2 planerar och genomför ni två förhandlingar: en provförhandling och en förhandling som ni spelar in på video eller framför på en kursträff. I uppgift 3 utvärderar ni resultatet.


 • OBS! Den här modulen kan endast göras om två eller fler studerande samarbetar. 

  Bild debatt

  I den här modulen tränar du på att argumentera och debattera. Att träna på debatt är nyttigt för alla - inte bara för kommande debatter, utan också för möten och diskussioner i andra sammanhang!

  Den första uppgiften kan göras individuellt eller i par eller grupp. Den går ut på att analysera en debatt. I uppgift 2 och 3 samarbetar 2 - 4 kursdeltagare.  I uppgift 2 förbereder ni korta debatter som ni sedan genomför i uppgift 3. OBS! Ni kan själva välja lite bland uppgifterna och kan det räcka med 1 debatt i uppgift 2 och 3. 


 • Den här modulen handlar om säljande muntlig kommunikation. I dagens arbetsliv är det ofta nödvändigt att kunna berätta om sina idéer och produkter på ett inspirerande, säljande vis. Du får träna på detta genom att planera och hålla en pitch. Men innan dess får du fundera på mer informell kommunikation, såsom småprat och hisstal.  

 • Bild presentationer

  Den här modulen kulminerar i att du håller en presentation på ungefär 10 minuter (uppgift 3). Var, när och hur denna presentation hålls kommer du överens med läraren om. En möjlighet är att du spelar in din presentation på video. Ett krav är dock att presentationen hålls för en publik. Om du videofilmar presentationen bör läraren kunna se och höra hur interaktionen med publiken fungerar.  

  Innan du börjar planera din presentation får du vägledning. Den handlar bland annat om analys av mottagare och situation, strukturering av presentationer och om hur man kan uttrycka sig effektivt och slagfärdigt. Du får också ta del av några presentationer och analysera dessa. • Syftet med modulen om vetenskapligt skrivande är att du ska få kunskap som hjälper dig när du skriver ditt kandidat- eller magisterarbete. Modulen är lämplig för dig som håller på att skriva en vetenskaplig text eller snart ska börja. 

  I den första uppgiften får du information om vetenskapligt skrivande genom att titta på en serie videor. Efter varje kort video följer ett miniquiz. Den här uppgiften kan ersättas av en lärarledd gruppträff med vetenskapligt skrivande som tema. En sådan kommer att ordnas inom ramen för kursen. Datum meddelas inom kort!

  I följande uppgift analyserar du en vetenskaplig text i ditt eget ämnesområde. 

  Sista steget är att själv producera text och att träffa kursens lärare för att få respons. Det kan exempelvis vara en del av ett examensarbete under arbete eller en svensk sammanfattning.

 • Bild webben

  I den här modulen får du först planera och sedan skriva tre olika texter som skulle fungera på webben och i sociala medier. Texterna ska vara skrivna av dig som yrkesperson, inte som privatperson. En text kan till exempel vara: 

  • ett inlägg på Twitter, Facebook, Instagram eller Linkedin

  • ett blogginlägg eller en text för en webbsida

  • ett e-postmeddelande som ska nå många, t.ex. en inbjudan eller ett nyhetsbrev

  • ett inlägg på ett företags eller en organisations intranät

  En av texterna ska vara minst 100 ord, de andra kan vara kortare. De tre texterna ska vara av olika slag, men kan handla om samma sak. Om du exempelvis skriver om ett evenemang eller en företagsnyhet kan du både mejla, blogga och twittra om det, med olika målgrupper i åtanke. • Bild rapporter

  I den här modulen ska du skriva en rapport eller en instruerande text. Du kan välja mellan tre olika slags texter:

  Alternativ 1: rapport med informativ funktion (kan också vara säljande)
  Alternativ 2: rapport med finansiell information
  Alternativ 3: instruktioner (guide)

  I arbetslivet är samskrivande vanligt - därför kan skrivandet göras i samarbete med en kurskamrat. I sådana fall bör texten vara lite mer omfattande. Om uppgiften görs individuellt bör texten vara ca 400-500 ord.

  Modulen består av tre uppgifter. I uppgift 1 analyserar du en text av den typ du sedan kommer att skriva. I uppgift 2 skriver du din text. Uppgift 3 går ut på att förbättra din text utgående från respons.  OBS! Den här texten passar bra att använda i den uppgift där kursdeltagarna läser och ger respons på varandras texter. I så fall lämnar du in den i ett forum som läraren ger information om på kursen. 


 • I den här modulen ska du planera och skriva en genomtänkt, välformulerad och mottagaranpassad text. Du kan välja mellan 3 olika texttyper: pressmeddelande, ansökan och artist statement. 

  Välj endast de uppgifter nedan som gäller den texttyp du har valt. Den första uppgiften går ut på att få information och tips, i den andra uppgiften planerar du din text och i den tredje skriver du den. Efter att ha fått respons på den första versionen av din text skriver du en ny, förbättrad version.

  I uppgiften ingår också att ge respons på kurskamraters texter, utgående från anvisningar som skickas av läraren när det blir aktuellt.  Alla texter lämnas in i ett diskussionsforum. Dina texter tas bort när du har slutat kursen.  


 • I arbetslivet är det vanligt att man som svenskspråkig ses som ett slags språkexpert, även om man kanske inte känner sig så säker på sin svenska. Det kan till exempel handla om att snabbt behöva språkgranska eller översätta ett dokument. Syftet med den här modulen är att du ska bli en säkrare språkanvändare. 


  I den första uppgiften får du kunskap och vägledning om korrekt språk, men också insikter i hur språket lever och förändras. I uppgift 2 kan du välja mellan olika teman att fördjupa dig i, och i uppgift 3 översätter du en text från din egen bransch. • Orden portfölj och portfolio används i många olika sammanhang och syftar då på lite olika saker. I businessvärlden används portfölj främst för aktieportföljer, medan man inom konst och design visar upp sina arbeten i portfolior. I skolan talar man om portfölj och portfolio som en metod där elever arbetar självständigt. 

  I den här modulen menar vi med portfölj någon form av dokumentation av dina kunskaper, erfarenheter och arbeten. Eftersom det här är en kommunikationskurs är det inte dina meriter som är viktiga, utan det sätt som du presenterar dem på.

  Syftet med modulen är att du får kunskap, inspiration och stöd som hjälper dig att bygga upp en effektfull portfolio. Vad är då syftet med en portfolio? Ja, en sak är att den visar arbetsgivare och potentiella samarbetspartner vem du är, lite mer personligt och mer djupgående än ditt cv. Att du gör en portfolio kan också visa att du är ambitiös, strukturerad och kreativ. Och inte minst hjälper den dig  själv att sätta ord på dina erfarenheter och din professionella identitet, vilket också gör det lättare att presentera sig och svara på frågor i arbetsintervjuer. 


  Några hållpunkter  - läs innan du börjar!

  • I modulen jobbar vi i första hand digitalt, eftersom portföljer idag oftast är digitala. Du får också använda papper om du tycker att det finns en bra orsak. 

  • Att bygga upp en hel portfölj tar tid. Syftet i den här kursen är inte att bygga upp en helhet, utan snarare att hitta en fungerande struktur och stil. Korta texter och/eller videor som du producerar i modulen kan fungera som modell för kommande texter och videor.

  • Din portfölj bör anpassas till den bransch du verkar i. Du kan om du vill också anpassa din portfölj för att passa i ett visst sammanhang eller för en viss arbetsgivare. En portfolio är inte statisk utan förändras och anpassas efterhand. Det kan vara värt att ha olika varianter av sin portfolio.

  • En portfolio kan finnas i olika former, såsom en egen webbsida, en fil på datorn eller en profil på en plattform för portfolior (t.ex. Kyvyt.fi). När du planerar din portfolio bör du också välja format, men det betyder inte att du behöver skapa exempelvis en webbsida, utan bara planera hur den kunde se ut.