Topic outline

  • Kurssin suoritettuasi

    1. Osaat selittää statistisen fysiikan peruskäsitteet, joita ovat mm. mikro- ja makrotilat, ensemblet (joukot), partitiofunktio, Boltzmannin jakauma ja ekvipartitioteoreema.

    2. Osaat selittää tilastollisista määritelmistä lähtien lämpötilan, entropian ja termodynaamisten potentiaalien käsitteet.

    3. Ymmärrät statistisen fysiikan perusperiaatteen,  jonka mukaan systeemin termodynaamisia ominaisuuksia voidaan laskea sen partitiofunktiosta liikkeelle lähtien, ja osaat soveltaa sitä tiettyjen yksinkertaisten systeemien (esim. ideaalikaasu) tapauksessa.

    4. Tunnet kurssilla käsiteltyjen systeemien ja ilmiöiden - ideaalikaasun, reaalikaasujen, fotonien, faasitransitioiden ja kvanttikaasujen - perusominaisuuksia, sekä osaat ratkaista niihin liittyviä yksinkertaisia statistisen fysiikan ongelmia.