Topic outline

 • Kurssilla tutustutaan kansantaloustieteen peruskäsitteistöön ja taloudelliseen analyysiin. Tarkastelun kohteena ovat sekä mikro- että makrotaloudelliset kysymykset: markkinamekanismin toiminta, kuluttajien ja yritysten käyttäytymisen perusteet, kilpailu ja markkinoiden tehokkuus, taloudellinen kasvu ja suhdanteet, julkisen sektorin tehtävät ja valtiovallan harjoittama talouspolitiikka. Kurssin jälkeen opiskelija osaa tehdä mikro- ja makrotaloustieteellistä analyysiä. Opiskelija ymmärtää, miten markkinat toimivat ja kuinka talouspolitiikalla voidaan vaikuttaa talouden kehitykseen.

  Kurssista saatava arvosana muodostuu seuraavasti:

  a)          Tentit:                                                                                                                                

                1. välikoe 25p

                2. välikoe 25p                                                                                                       

  tai lopputentti joulu- tai helmikuussa (50p)                                                                          

  b) harjoitukset:

                luennoilla tehtävät harjoitukset 7 x 2 - 3p= 15 p (17) (Osiossa Harjoitukset on tiedosto In-class activities, mistä selviää millä luennoilla on arvosanaan vaikuttavia harjoituksia.)

                www-harjoitukset (mikro) 5 x 3p & = 15p (pisteytyksestä enemmän Harjoitukset-osiossa)

                läsnäoloa vaativat (makro) harj. 5 x 4p= 20p                                               

                                                                                        yhteensä      100 (102)p

  Minimivaatimus kurssin läpäisylle on a) 25p + b) 25p.


  TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet kurssin luentojen aikataulu 2020

  Kaikki  syyslukukauden 2020 luennot pidetään Zoom-luentoina. Kutsut Zoom-luennoille tulevat luentorunkoon (tässä alla) kunkin luennon kohdalle, kurssin uutisiin  ja erillisenä viestinä sähköpostiin kurssille ilmoittautuneille.

  9.9.2020            Luento 1     Johdatus luentosarjaan: Mitä kansantaloustiede on? Peruskäsitteitä ja taloudellisen analyysin välineistöä. Kurssikirjasta luvut 1 & 2.

  Zoom:        https://aalto.zoom.us/j/64021078320

  16.9.2020          Luento 2     Markkinoiden toiminta hinnan määräytymisessä: kysyntä- ja tarjonta-analyysi. Kurssikirjasta luku 3 Demand and Supply.

    Zoom:       https://aalto.zoom.us/j/62422232494

  23.9.2020          Luento 3     - Kysynnän ja tarjonnan joustot
  - Markkinoiden toimivuus ja niiden sääntely
  Kurssikirjasta luku 4 Elasticity ja luku 6 Government Actions in Markets.

  Zoom:        https://aalto.zoom.us/j/65826650130

  30.9.2020          Luento 4     Kuluttajan valintateoria: kulutusmahdollisuudet, indefferenssikäyrät ja hyödyn maksimointi. Kysyntäkäyrän johtaminen, työvoiman kysyntä ja tarjonta. Kurssikirjan luvut 8 (Household's Choices) ja 17 (The Markets for Factors of Production) käsittelevät näitä teemoja.

  7.10.2020          Luento 5     Yritysten käyttäytyminen eri markkinatilanteissa: täydellisestä kilpailusta monopoliin. Tuotanto ja kustannukset.
  Näitä teemoja käsitellään kurssikirjassa luvuissa 10-15!

  Zoom: https://aalto.zoom.us/j/69749628031

  14.10.2020        Kertaus 1    Mikrotalous

  Zoom: https://aalto.zoom.us/j/63477339537

  21.10.2020        Välikoe 1   

  28.10.2020        Luento 6     Julkinen sektori: Milloin julkinen interventio on tarpeen?
  Julkisen sektorin rakenne ja kehitys
  Verotus ja tehokkuus
  Ulkoisvaikutukset ja julkishyödykkeet
  Asiasta jonkin verran Parkin et ali luvussa 15 Public Choices and Public Goods ja luvussa 17 Economics of Environment.

  Zoom: https://aalto.zoom.us/j/63888233907  

  4.11.2020        Luento 7     Makrotalousteoriaa: taloudellisen aktiviteetin (BKT:n) mittaaminen, taloudellinen kasvu ja kokonaiskysyntä ja -tarjonta. Parkin et all. luvut 20,22, 26 ja 27.

  Zoom: https://aalto.zoom.us/j/64925712735

  11.11.2020       Luento 8   Suhdanteet, makroteorian jatkoa luennolta 7 luku 21, 26, 28 ja jossain määrin 20.

  Zoom: https://aalto.zoom.us/j/69781440666

  18.11.2020      Luento 9     Rahan kysyntä ja tarjonta sekä rahamarkkinoiden tasapaino.
  Valuuttakurssijärjestelmät ja valuuttojen arvon määräytyminen.
  Euroopan rahatalouden yhdentyminen, euro & EMU.
  Parkin et ali käsittelee näitä asioita mm. luvuissa 22 (Money, ...) ja 25 (International Finance).

   Zoom: https://aalto.zoom.us/j/63376965903

  25.11.2020      Luento 10   Talouspolitiikka, erityisesti finanssi- ja rahapolitiikka suhdanteita tasaavana politiikkana. Parkin et ali käsittelee näitä asioita luvuissa 29 ja 30.

   Zoom: https://aalto.zoom.us/j/64438757814

  2.12.2020        Kertaus 2    Makrotalous

   Zoom: https://aalto.zoom.us/j/67044645946

  11.12.2020  ja 14.12.2020 klo 13- 16 Zoomissa Välikoe 2/Tentti