Topic outline

 • Kurssin laajuus

  5 op

  Kurssin asema

  Kurssi kuuluu Rakennetun ympäristön pääaineen valinnaisiin opintoihin. Kurssin voi sisällyttää myös rakennetun ympäristön sivuaineeseen tai vapaasti valittaviin kandivaiheen opintoihin. Muut kuin Aalto-yliopiston opiskelijat voivat osallistua kurssille joustavan opinto-oikeuden avulla ja kurssi on myös avoimen yliopiston tarjonnassa.

  Kurssin sisältö

  Liikennejärjestelmän toimintaperiaatteet. Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Kestävän liikennejärjestelmän ominaisuudet. Liikenteen energiankulutus. Eri liikennemuotojen sekä väylien rakentamisen ja ylläpidon vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön. Liikenneturvallisuus. Liikennejärjestelmän kestävyyden arviointi ja kestävyyttä edistävät keinot.

  Kurssin osaamistavoitteet

  Kurssin suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää liikennejärjestelmän toimintaperiaatteet
  • ymmärtää liikennejärjestelmän toimintaan liittyvää tietoa
  • tunnistaa tulevia liikkumis- ja kuljetustarpeita ja osaa määritellä niiden toteuttamismahdollisuuksia
  • ymmärtää kestävyyden ulottuvuuksia ja käsitteitä ja vuorovaikutussuhteita liikennejärjestelmässä
  • tietää liikenteen vaikutusten määrittämismenetelmiä
  • ymmärtää liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta rakennetussa ympäristössä
  • käsittää liikennejärjestelmän toiminnot ja vaikutukset niitä tuottavien, käyttävien ja kokevien osapuolten kannalta.

  Kurssin suoritustapa

  Kolme osasuoritusta, kaikki suoritettava hyväksytysti

  1. Kurssin alkuosan suorittaminen

  • kurssin alkuosan oppimispäiväkirja ajalta 1.3.-12.3.2021
  • arvostelu 0-5, suoritettava hyväksytysti
  • painoarvo loppuarvosanassa 1/3


  2. Pakolliset harjoitukset

  • hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä vastausta kaikissa harjoituksissa


  3. Kurssin loppuosan suorittaminen

  • osasuorituksessa laaditaan pienryhmässä dialogioppimispäiväkirja ja tehdään projektityö
  • molempien arvostelu 0-5, molemmat suoritettava hyväksytysti
  • kummankin painoarvo loppuarvosanassa 1/3


  Dialogioppimispäiväkirja toteutetaan ryhmäpäiväkirja
  na, jossa kukin ryhmän jäsen kirjoittaa säännöllisesti yhteiseen oppimispäiväkirjaan ja lukee samalla mitä muut ovat kirjoittaneet. Jokaisen ryhmän jäsenen tulee kirjoittaa vuorollaan jäsennelty tekstikappale, jossa kommentoi mahdollisia aiempia esitettyjä ajatuksia teemasta ja tuo esiin yhden uuden ja tärkeän näkökulman aiheesta sitä ja siihen liittyvää oppimista käsitellen. Kurssin päätteeksi laaditaan samalla menetelmällä yhteenveto-osuus kurssista.

  Projektityössä tarkastellaan ryhmälle annettua aihetta, laaditaan siitä esite, joka julkaistaan muiden ryhmien opiskelijoiden tutustuttavaksi ja arvioitavaksi. Projektityön suoritusvaatimuksiin kuuluu vähintään neljän muun ryhmän esitteeseen tutustuminen ja arviointi sekä oman ryhmän vertaisarviointi.

  Projektitöitä tulee myös käsitellä ryhmäpäiväkirjassa muiden teemojen tapaan.

  Kurssin opettajat

  Vastuuopettaja: Yliopisto-opettaja Jouni Ojala, jouni.ojala@aalto.fi

  Kurssin ohjelma (päivitetty 2.3.2021)

  Opetustilaisuudet järjestetään tallennettavina zoom-tapaamisina osoitteessa https://aalto.zoom.us/j/69681231505

  Pvm  vko  klo  aihe 
  ma 01.03.2021
  9
  14.15-16.00
  Kurssin aloitus. Liikennejärjestelmän perusteet: liikkuminen ja kuljetukset
  ti 02.03.2021
  9
  14.15-16.00
  Liikennejärjestelmän perusteet: infrastruktuuri ja palvelut
  pe 05.03.2021
  9
  10.15-12.00
  Liikennejärjestelmän perusteet. Harjoitus.
  ma 08.03.2021
  10
  14.15-16.00
  Kestävä kehitys ja liikenne: käsitteet, liikennejärjestelmän taloudellinen kestävyys
  ti 09.03.2021
  10
  14.15-16.00
  Kestävä kehitys ja liikenne. Harjoitus.
  pe 12.03.2021
  10
  10.15-12.00
  Kestävä kehitys ja liikenne: elinkaariajattelu, vaikutusten arviointi
  ma 15.03.2021
  11
  14.15-16.00
  Yhteenveto kurssin alkuosasta. Johdatus kurssin loppuosaan. Projektityön anto ja ryhmäytyminen.
  ti 16.03.2021
  11
  14.15-16.00
  Liikenteen vaikutukset: energiankulutus ja päästöt ilmaan, vieraileva luennoitsija Kari Mäkelä
  pe 19.03.2021
  11
  10.15-12.00
  Liikenteen vaikutukset: melu ja tärinä.
  ma 22.03.2021
  12
  14.15-12.00
  Liikenteen vaikutukset. Harjoitus.
  ti 23.03.2021
  12
  14.15-16.00
  Liikenneturvallisuus
  pe 26.03.2021
  12
  10.15-12.00
  Liikenneturvallisuus
  ma 29.03.2021
  13
  14.15-16.00
  Liikenneturvallisuus. Harjoitus.
  ti 30.03.2021
  13
  14.15-16.00
  Älykäs liikennejärjestelmä, staff scientist Iisakki Kosonen
  ti 06.04.2021 14
  14.15-16.00 Tien ja kadun vaatima tila
  pe 09.04.2021 14
  10.15-12.00
  Liikenteen sosiaalinen kestävyys, esteettömyys
  ma 12.04.2021
  15
  23.59
  Projektityöesitteiden palautusaika päättyy ja arviointi alkaa
  pe 16.04.2021
  15
  16.00
  Ryhmäpäiväkirjojen palautusaika päättyy
 • Kurssipalautejärjestelmä

  Aalto-yliopistossa kurssipalautetta annetaan nykyisin kunkin kurssin päätteeksi sähköisesti Webropol-lomakkeella. Kurssipalaute on anonyymi palautteenantoväylä ja se on käytössä kaikilla kursseilla. Kun kysely julkaistaan, opiskelija saa sähköpostiinsa linkin, jota seuraamalla hän pääsee vastaamaan. Opiskelijoilla on kolme viikkoa aikaa vastata kyselyyn. Kolme päivää ennen kyselyn sulkeutumista järjestelmä lähettää muistutusviestin niille opiskelijoille, jotka eivät ole vielä antaneet palautetta.

  Käsiteltyään ja analysoituaan palautteen opettaja antaa opiskelijoille vastapalautetta esim. kurssin MyCourses kotisivulla. Palaute otetaan huomioon kurssia kehitettäessä. Lopuksi laitos tai koulutusohjelma kokoaa kurssien palautteet koulutusohjelman sisällön ja rakenteen kehittämisen pohjaksi.

  Varsinaisen kurssipalautteen lisäksi opiskelijapalautetta on mahdollista antaa myös jo ennen kurssia tai sen aikana, joko suullisesti tai kirjallisesti esim. sähköpostitse kurssin opettajille. Kun palautetta saadaan jo kurssin aikana, opettajilla on mahdollisuus tehdä tarvittavia muutoksia jo käynnissä olevan kurssin kuluessa.

  Kevät 2021

  Kevään 2020 kurssilta palautetta kerättiin Wepropol-kyselyllä.
  Vastausprosentti oli 44,4 %.
  Yleisarvosana (asteikolla 1-5): 3,46
  Mediaaniarviot palautekysymyksiin:
  - Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena: Erittäin hyvä (4/5)
  - Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)
  - Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)
  - Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohjeistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia): Mitoituksen mukaisesti (3/5)
  - Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)

  Opettajan vastapalaute:

  Kurssin opiskelijamäärä oli selvästi suurempi koskaan aikaisemmin ja kasvu johtui kurssia sivuaineessaan tai vapaavalintaisena opiskelevien määrän lisääntymisestä. Saadun palautteen perusteella kurssi onnistui hyvin. Kurssi järjestettiin lukuvuoden muun opetuksen tapaan täysin etäopetuksena ja -opiskeluna. Luokittelevan palautteen jakauma vastasi aiempien vuosien vastaavia. Arviointikohdassa 'Tapa, jolla opetus toteutettiin' opiskelijoiden tyytyväisyys kurssiin hajautui viime vuoden tapaan ja jäi mediaaniarvosta 4 huolimatta keskinkertaiseksi. Kurssikyselyyn vastanneissa oli erittäin hyvin edustettuna sekä kurssia kaikilla eri tavoitetasoilla ja kurssiarvosanoilla suorittaneet että eri opintosuunnilta tulevat opiskelijat.

  Palautetta antaneiden osuus oli 4/9 kurssin suorittajista. Suurehkosta suorittajamäärästä ilahduttavan moni antoi myös sanallista palautetta kyselyyn. Sekä hyvien ja oppimista edistäneiden että huonojen ja oppimista haitanneiden seikkojen listoilla mikään vahvuus tai heikkous ei dominoinut, vaan mainituista seikoista lähes kaikki saivat sekä myönteistä että kielteistä palautetta. Myönteisistä seikoista eniten mainintoja saivat ryhmätyö, alkuosan oppimispäiväkirja, ryhmäpäiväkirja ja laskuharjoitukset, kielteisistä alku- ja loppuosan oppimispäiväkirjat, harjoitusten ohjeistus ja tehtävien paljous. Palautteen perusteella kurssi on koettu hyvin kattavaksi, mielenkiintoiseksi ja opettavaiseksi ja sitä on syytä kehittää edelleen kurssin suoritustapoja räätälöimällä sekä kurssi-informaatiota ja tehtäväohjeistuksia selkeyttämällä. Saatua palautetta ja kehitysehdotuksia hyödynnetään kurssin ja aineen opetuksen kehittämisessä.

  Kevät 2020

  Kevään 2020 kurssilta palautetta kerättiin Wepropol-kyselyllä.
  Vastausprosentti oli 43,2 %.
  Yleisarvosana (asteikolla 1-5): 3,56
  Mediaaniarviot palautekysymyksiin:
  - Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena: Erittäin hyvä (4/5)
  - Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani: Ei samaa eikä eri mieltä/Jonkin verran samaa mieltä (3,5/5)
  - Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)
  - Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohjeistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia): Mitoituksen mukaisesti (3/5)
  - Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)

  Kevät 2019

  Kevään 2019 kurssilta palautetta kerättiin Wepropol-kyselyllä.
  Vastausprosentti oli 35,3 %.
  Yleisarvosana (asteikolla 1-5): 4,08
  Mediaaniarviot palautekysymyksiin:
  - Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena: Erittäin hyvä (4/5)
  - Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani: Jonkin verran/täysin samaa mieltä (4,5/5)
  - Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)
  - Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohjeistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia): Mitoituksen mukaisesti (3/5)
  - Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa: Jonkin verran/täysin samaa mieltä (4,5/5)

  Kevät 2018

  Kevään 2018 kurssilta palautetta kerättiin Wepropol-kyselyllä.
  Vastausprosentti oli 55,6 %.
  Yleisarvosana (asteikolla 1-5): 3,60
  Mediaaniarviot palautekysymyksiin:
  - Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena: Hyvä / Erittäin hyvä (3,5/5)
  - Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)
  - Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)
  - Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohjeistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia): Mitoituksen mukaisesti (3/5)
  - Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)

  Kevät 2017

  Kevään 2017 kurssilta palautetta kerättiin Wepropol-kyselyllä.
  Vastausprosentti oli 45,7 %.
  Yleisarvosana (asteikolla 1-5): 3,56
  Mediaaniarviot palautekysymyksiin:
  - Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena: Hyvä / Erittäin hyvä (3,5/5)
  - Tapa, jolla opetus toteutettiin (esim. luento, laboratoriotyöt, ryhmätyöt, verkko-opetus, harjoitukset) tuki oppimistani: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)
  - Olen tyytyväinen omaan opiskelupanokseeni tällä kurssilla: Jonkin verran samaa mieltä (4/5)
  - Kurssin suorittaminen vaati minulta siitä saatavaan opintopistemäärään verrattuna (ohjeistuksen mukainen mitoitus: 1 ECTS = 27 tuntia): Mitoituksen mukaisesti (3/5)
  - Uskon, että kurssilla oppimani asiat ovat minulle hyödyllisiä tulevaisuudessa: Jonkin verran samaa mieltä / Täysin samaa mieltä (4,5/5)