Topic outline

 • (Eliisa Lotsari)

  Opettajan avuksi vaihe vaiheelta keinoja vuorovaikutuksen edistämiseen luokkahuoneessa toteutettavassa opetuksessa.

  Step 1:
  Ryhmäkokoon valinta on oleellinen: opiskelija voi kokea sitoutumattomuutta isolla luennolla, kun ei tunne muuta ryhmää, mikä samalla voi aiheuttaa välinpitämättömyyttä oppimiseen. Ryhmäkoon ennalta mietintään tulee siis panostaa jo ennen kurssin alkua.

  Step 2:
  Oleellista kertoa oppimistavoite vuorovaikutustilanteessa, oli se sitten lähiopetuksessa toteutettava luento, harjoitustehtävä, maastomittaus, laskentaharjoitus tai ryhmätyö.

  Step 3: 

  Tärkeimpänä on valita menetelmä/keino vuorovaikutukseen.

  - "Opetustilanteissa suurryhmän jakaminen välillä pienryhmiin synnyttää oppimista edistävän tunneilmaston, koska opiskelija voi kokea välillä kuuluvansa pieneen ryhmään ja saa keskustella asioista kasvokkain muiden kanssa."

  - "Perinteisen ryhmätyön ongelmia ovat liiallinen tehtävään keskittyminen oppimisen kustannuksella, työmäärän epätasainen jakaantuminen ja ryhmän toiminnan arvioinnin puute."

  - Osallistavat menetelmät käytännön esimerkkeinä vuorovaikutuksen edistämiseksi: 

  * Aivan opetustilanteen alkuun voi tehdä jonkin lyhyen kysymyksen, mihin kultakin osallistujalta yksinkertainen vastaus (ei/joo, lukuarvo, käsi ylös, tai yhdellä sanalla). Tämä avaa ilmapiirin keskustelulle.

  * Kumuloituvat ryhmäkeskustelut: ensin pieni ryhmä, sitten isompi yhdistetty ryhmä. Tämä mahdollistaa polveilevan keskustelun ja sen jäsentymisen useiden eri näkökulmien kautta tiivistettyyn muotoon. Mahdollistaa eri opiskelijoiden näkökulmien monipuolisen kuulemisen.

  * Aivoriihi + vuokaavion tekeminen menetelmänä: konkreettisena vuorovaikutus-/ryhmätyötilanteen tuotoksena julisteen/posterin tekeminen yhdessä keskustelun yhteydessä. Ja näiden postereiden jakaminen esim. tenttimateriaalin tueksi koko kurssin opiskelijoille. Opiskelijat samalla kokevat työn hyödyn minimissään kurssin suorittamisen kannalta, sekä laajemmin teeman sisäistämisen kannalta.

  * Osallistava ja portaittainen arviointi edesauttaa oppimista sekä vuorovaikutusta: esimerkiksi välittömästi harjoituksen jälkeen niin että opiskelijat pareittain käyvät läpi toisen työn hyviä/kehitettäviä puolia. Tämä mahdollistaa opiskelijoita myös oppimaan ottamaan vastaan sekä hyvää että rakentavaa suoraa palautetta. Tämä taito oleellinen kaikkialla työelämässä, esim. liittyen tieteellisen tutkimuksen esittämiseen konferensseissa.

  Step 4: 

  Kun ryhmätyö-/vuorovaikutustilanteen menetelmät ohjeistetaan opiskelijoille, on syytä samalla opastaa myös opiskelijat selkeisiin rooleihin vuorovaikutustilanteeseen (esim. ryhmätyön tekemiseen liittyen)

  - Opettaja ja opiskelijat jako: Tässä jaossa toisinaan vaarana on, että opiskelijat saattavat alkaa odottaa opettajalta enemmänkin "vanhemman roolin" mukaista käyttäytymistä ja käyttäytyä itse passiivisemmin oppimisen kannalta. Toisinaan vaarana on, että opiskelijat odottavat opettajan antavan ratkaisuja tehtäviin, joten opiskelijoiden tulee antaa mahdollisimman pitkälle itse ratkaista opetustilanteeseen liittyvän teeman/tehtävän ratkaisut sekä saada oma oivaltaminen. Eli liian helposti ei kannata vastauksia antaa ja johdatella liiaksi opiskelijoita työn lopputulosten äärelle. Tällaisessa tilanteessa on hyvä käydä keskustelua siitä, mitä opettajan ja opiskelijan rooliin kuuluu ja kuka on vastuussa oppimisesta.

  - Pienryhmien sisällä roolijako myös lukkiutuu helposti esimerkiksi niin, että ryhmän puhelias on aina puheenjohtaja ja hiljainen aina kirjuri. Tällä
  tavalla lukkiutuneet roolit jumiuttavat helposti myös oppimisen ja kehittymisen. -> Roolien jako innovatiivisesti ryhmätöiden yms. vuorovaikutustilanteissa lähiopetuksessa voi olla vuorovaikutusta edistävä ratkaisu.


  Yhteenveto aiheesta videomuodossa:

   

   


  ******

  Suorat viittaukset lähteestä: 

  Lindblom-Ylänne, S., Mikkonen, J., Heikkilä, A., Parpala, A. & Pyhältö, K. 2009. Oppiminen yliopistossa. Teoksessa S. Lindblom-Ylänne& A. Nevgi, Yliopisto-opettajan käsikirja. s.70-99.

  https://helda.helsinki.fi/handle/10138/330402

  Linkkejä, vinkkejä ja taustamateriaalia luokkahuoneessa opetuksen vuorovaikutuksen ja motivoinnin edistämiseksi:
  https://www.ksl.fi/images/osallistavatmenetelmat.pdf

  https://prospectum.fi/blog/2015/05/11/yleison-aktivointi-viisi-vinkkia-joilla-onnistut-tapahtumassasi

  https://www.grafton.org/strategies-to-motivate-students-in-the-classroom/

  https://owlcation.com/academia/13-Tips-to-Motivate-Students-in-the-Classroom