Osion kuvaus

 • Teknillisen fysiikan laboratoriotyökurssin keskeisenä tavoitteena on fysiikan ilmiömaailman tutuksi tekeminen todellisten mittausten ja niistä saatujen tulosten analysoinnin avulla. Kurssiin kuuluvat työt perehdyttävät monipuolisesti ja poikkitieteellisesti fysiikan eri osa-alueisiin, niissä sovelletaan aiemmilla kursseilla opittuja tietoja ja taitoja ja ne antavat tuntumaa erilaisiin mittausmenetelmiin ja mittaustulosten analysointitekniikoihin. Osaan töistä sisältyy simulaatio-osuus tai pienen tietokoneohjelman tekeminen, mikä auttaa tutkittavan ilmiön linkittämisessä ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin. Töissä tulee esille myös uutta asiaa - sekä fysiikkaa että matematiikkaa - josta on hyötyä myöhemmillä fysiikan kursseilla.

  Keskeinen osa kurssia on selkeän ja johdonmukaisen selostuksen kirjoittamisen harjoittelemisessa. Tätä taitoa tarvitaan paitsi kandidaatintyössä, erikoistöissä ja diplomityössä niin myös kaikessa teknisessä raportoinnissa työelämässä.

  Kurssin oppimistavoitteet:

  • saat tuntumaa kokeelliseen fysiikkaan mittausten avulla ja tutustut moniin fysiikan ilmiöihin, joita on sivuttu aiemmilla kursseilla,
  • saat paremman kuvan siitä, minkälaisia asioita osaston laboratorioissa sekä maailmalla parhaillaan tutkitaan,
  • pystyt tulkitsemaan mittauksia työohjeen sekä assistentin antamien ohjeiden perusteella,
  • osaat toimia oma-aloitteisesti ja ymmärrät mitä työssä on tehty: osaat esimerkiksi selittää omin sanoin, mitä tietoa tutkittavasta ilmiöstä saadaan käytössä olevien laitteiden avulla,
  • osaat analysoida saamiasi mittaustuloksia, muuntaa mittalaitteen antaman datan havainnolliseen muotoon ja tehdä tuloksista selkeitä, loogisia ja uskottavia johtopäätöksiä,
  • pystyt  raportoimaan saamasi tulokset selkeällä ja johdonmukaisella tavalla,
  • pystyt pohtimaan saamiesi tulosten mielekkyyttä sekä mahdollisia virhelähteitä ja vertailemaan tuloksia teorian tai simulaatioiden antamiin ennusteisiin.