8. Viikkotehtävän palautus - Prototypointikierros 2: Minimum Viable Product

Tehtävän tarkoitus on iteroida ratkaisuideanne prototyyppiä, ja miettiä mitkä sen ominaisuudet ovat olennaisimpia käyttäjälle. Tehtävän ohjepituus on 2- 3 sivua.


  1. Miettikää ratkaisuideaanne luennolla annettujen ohjeiden mukaisesti, ja päättäkää mitkä sen tämänhetkisistä elementeistä ovat tärkeimpiä. Mitkä ovat vähemmän tärkeitä? Mitä tapahtuisi, jos joku elementeistä poistettaisiin? Käyttäkää liitettyä Minimum Lovable Product-pohjaa harjoituksen tukena.

  2. Prototypoikaa suunnitelman pohjalta minimum viable product/service.

  3. Raportoikaa prototyyppi ja sen toteuttamisesta oppimanne asiat MVP-templaten avulla.
2 pisteen toteutuksessa...


...on kaikki tehtävänannossa määritellyt asiat

...prototyypissä on tapahtunut edistystä, ja se on ottanut askeleen eteenpäin aikaisemmista iteraatioista (EXPO I)

...prototyyppi on projektin edistämisen kannalta mielekäs, huolellisesti suunniteltu ja toteutettu

...prototyyppi on raportoitu selkeästi ja kattavasti MVP-templaten ohjeiden mukaisesti

...prototyypin toteutuksessa on huomioitu huolellisesti rooliulottuvuuden lisäksi tekniikka tai estetiikka ja ergonomia0 pisteen toteutuksessa


...on selkeitä puutteita proton suunnittelussa tai toteutuksessa

...prototyyppi on raportoitu puutteellisesti

...protyyppissä ja sen raportoinnista ei ilmene kehitystä expo I:n  jälkeen

...prototyypin toteutuksessa ei ole huomioitu roolia, tekniikkaa, estetiikkaa tai ergonomiaa