Tehtävä 3: holistinen kurssiarviointi & ulkoinen arviointi

Due: Saturday, 6 July 2024, 12:00 AM

Pyydä yhden oman kurssisi opiskelijoita arvioimaan koko kyseisen kurssin arviointikokonaisuutta. Voit tehdä kyselyn myös tutorryhmässä tai harjoitusryhmässä.

Kurssin lopussa, esimerkiksi viimeisellä luennolla, pyydä heitä täyttämään esimerkiksi tämän mallin mukainen Presemo-kysely. Voit myös halutessasi käyttää jotain toista välinettä palautteen keräämiseen (huomioi kuitenkin anonymiteetti).


Kerättyäsi vastaukset opiskelijoilta, reflektoi saamiasi tuloksia seuraavien kysymysten avulle ja kirjoita lyhyt (max. Yhden sivun) teksti, jossa esittelet tärkeimmät päätelmäsi. Reflektoivassa tekstissä keskeistä on pohtia omaa toimintaasi, onnistumisiasi ja epäonnistumisiasi etsimällä syy- ja seuraussuhteita. Voit käyttää apuna seuraavia kysymyksiä:

Toimiko kurssin arviointi kuten suunnittelit? Yllättikö jokin? Oliko jokin pettymys?
Ulkoinen arviointi: mitä opit siitä?
Mikä toimi hyvin?
Mitä olisi hyvä muuttaa tai kehittää tulevaisuudessa?
Tässä tehtävässä: arvioivatko opiskelijat arviointikokonaisuuttasi vai antoivatko he siitä palautetta? Miten näet arvioinnin ja palautteen suhteen?

Kuvaathan tehtävässä myös kurssikontekstin (esim. kandi/maisteri/tohtori, opiskelijamäärä, kurssin luonne), palautekysymykset ja käytetyt arviointimenetelmät. 

Tehtävän 4 arviointirubriikki. Kriteerit, hyväksytty/hylätty.

Tähän tehtävään liittyvät seuraavat kurssin osaamistavoitteet:

...tutustut erilaisiin arviointimenetelmiin ja muodostat oman lähestymistapasi arviointiin.

...opit valitsemaan tarkoituksenmukaisia arviointimenetelmiä, jotka ovat linjassa kurssin oppimistavoitteiden kanssa ja tukevat oppimista ja opetusta.