KURSSIOHJELMA

LEIKISTI

Syksyn 2020 studion teemana ovat lapsen ja leikin ympäristöt. Kurssilla eläydytään ja harjaannutaan suunnittelemaan monipuolisia ja -ulotteisia toimintaympäristöjä ja paikkoja, joiden maisema-arkkitehtuuri jaksaa kiinnostaa vaativaa käyttäjää: lasta ja lapsenmielistä. Kohteena on Helsingin kaupunki. Tarkoituksena on tutkia lapsen mielikuvitusta kiehtovia kaupunkitiloja, jotka olisivat samalla kertaa sallivia, aktivoivia ja turvallisia. Aiheeseen paneudutaan poikkialaisesti tutustumalla myös varhaiskasvatuksen, ympäristöpsykologian ja liikuntatieteen, taide- ja leikkiterapian, kulttuurihistorian tutkimukseen.

Opettajat

Jyrki Sinkkilä, professori, vastaava opettaja (yhteydenotot s-postitse etunimi.sukunimi@aalto.fi)

Sarianna Salminen, maisema-arkkitehti MARK, tuntiopettaja

Janne Saario, maisema-arkkitehti MARK, tuntiopettaja

Kurssin suorittaminen

Kurssi koostuu osasuorituksista (ks. alla). Studiokurssin minimiopintopistemäärä on 10 op, joka koostetaan henkilökohtaisen työohjelman mukaisesti alla olevasta. Kurssin voi suorittaa myös MAR-E1017 Maisema-arkkitehtuurin erikoistyönä vaihtelevan laajuisena (3-9 op) kokonaisuutena erikseen sovittavan, henkilökohtaisen työohjelman mukaisesti.

Luennot, seminaarit & workshopit (1 op)

Erilaiset kontaktiopetustapahtumat painottuvat kurssin alkuosaan ja niillä luodaan yleiskatsaus aihepiiristä ja siihen liittyvistä kysymyksistä.  Loppu- ja välipalauteseminaarit ovat osa suoritusta.

Tunti- ja viikkotehtävät (2 op)

Luento- ja harjoitustyöaikoina suoritettavat tuntitehtävät sekä omatoimiset, omalla ajalla lyhyet osatehtävät täydentävät kontaktiopetuksen aihepiirejä. Nämä täydentävät pikatehtävät ovat pääasiassa pienehköjä suunnittelu- ja selvitystehtäviä, ”sormiharjoituksia”, joilla orientoidutaan suunnittelutehtävään. Harjoitustyön eteneminen on vaiheistettu. Yksityiskohtaisemmasta aikataulutuksesta vastaavat kurssille osallistujat itse. Tehtävänannot täydentyvät kurssin aikana. 

Harjoitustyö (6-10 op)

Suunnitteluharjoitustyö on pakollinen osa studiokurssia. Kukin osallistuja valitsee suunnittelukohteen.

Tehtävänä on ideoida Helsinkiin kurssin teemaan soveltuva suunnittelukohde ja suunnitella maisema-arkkitehtonisesti korkeatasoinen ulkotila (esim. puisto, alue, ympäristöteos tai –rakenne, tms.) sekä laatia siihen liittyviä luonnossuunnitelmia. Suunnitelman mittakaava ja tarkkuustaso sekä esitettävä aineisto määräytyvät kunkin työn osalta tapauskohtaisesti. 

Suunnittelutyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä. Harjoitustyö on pitkälti itseohjautuva: suunnittelualueen valinta, suunnittelutehtävän tarkempi määrittely, sen sisällön ja tavoitteiden asettaminen, lähtötietoaineiston kokoaminen sekä työprosessin hahmottaminen ovat olennainen osa kurssin oppisisältöä. Järjestelyn tarkoituksena on harjaannuttaa suunnittelijatyön edellyttämään itsenäiseen kysymyksen asetteluun, johtopäätösten tekemiseen sekä projektin hallintaan.

Harjoitustyön eteneminen on vaiheistettu. Yksityiskohtaisemmasta aikataulutuksesta vastaavat kurssille osallistuvat itse. Työvaiheiden ohjeistusta täydennetään tarvittaessa kurssin aikana.

 1. Työohjelma  -  määrittelee kunkin osallistujan opintosuorituksen laajuuden sekä henkilökohtaisen aikataulun välietappeineen. Jos työ tehdään ryhmätyötä, ryhmän jäsenet laativat kukin oman työohjelmansa.
 2. Konseptiluonnos - hahmottaa suunnitelman pääajatukset ja kantavan idean. Konseptiluonnoksen pohjaksi selvitetään suunnittelualueen lähtötiedot, ja konseptin osana esitetään myös suunnittelualue (konteksti) lyhyesti.
 3. Suunnitelma - laaditaan yleissuunnitelma ja osasuunnitelmia.

Henkilökohtainen työsuunnitelma

Kurssin aluksi kukin osallistuja laatii henkilökohtaisen työohjelman opintosuorituksen laajuudesta sekä omista oppimistavoitteistaan. Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä. Työohjelman toteutumista seurataan kurssin aikana. 

Oppimispäiväkirja (1-2 op)

Sekä studiokurssia että erikoistyötä suorittavat pitävät blogimuotoista oppimispäiväkirjaa koko kurssin ajan. Siihen merkitään muistiinpanoja opetustilanteista (luennot, harjoitustyönohjaus, tuntitehtävät, kritiikkitilaisuudet) sekä merkittäviä oppimiskokemuksia, avoimia kysymyksiä, omakohtaisia pohdintoja. Oppimispäiväkirjan laatimista ohjeistetaan kurssin aikana ja se viimeistellään kurssin lopussa. Oppimispäiväkirja huomioidaan kurssin arvostelussa.          

Kurssin arvosteluperusteet

Kurssi arvostellaan numeroin 1-5. Studiokurssilla 70 % arvosanasta muodostuu tehdyn harjoitustyön perusteella, 30 % loppuarvosanasta tulee oppimispäiväkirjan perusteella. Tunti- ja viikkotehtäviä ei arvostella. Arvosteluperusteet löytyvät alla olevista linkeistä

 • Harjoitustyön arvosteluperiaatteet
 • Oppimispäiväkirjan arviointikriteerit.

Harjoitustyön tai oppimispäiväkirjan palauttaminen myöhässä vaikuttaa arvosanaan. Kurssilla on kaksi jälkipalautuspäivää:

 • myöhässä mutta 16.1.2021 mennessä palautettujen töiden loppuarvosanaa laskee yhdellä numerolla
 • 8.2.2021 mennessä palautettavan työ arvosanaa laskee kahdella numerolla.

 Opettaja voi myös harkintansa mukaan hyväksyä keskenjääneen opintosuorituksen, mutta työn keskeneräisyys alentaa arvosanaa ja vähentää opintosuorituksen opintopisteitä.

Kurssin kuormittavuustietoja

Esimerkkejä: 

 Studiolaajuus (10 op) / MAR-E1029

 • Laajuus:                 10 op = 10 x 26,7 h = 267 h
 • Kesto:                     15 viikkoa 
 • Työmäärä:             lähes 18 h / viikko, n. kaksi ja puoli työpäivää viikossa, joista 
- ohjattua opetusta (25 %): luennot + tuntitehtävät + harjoitustyöt yht. 67 h (jos läsnäolo 100 %)
- itsenäistä työskentelyä (75 %) / suunnittelutyö + oppimispäiväkirja: n.14 h / viikko / yht. 200 h


Erikoistyö (3 op) / MAR-E1017

 • Laajuus:                 3 op = 3 x 26,7 h = n. 80 h
 • Kesto:                     15 viikkoa 
 • Työmäärä:             Runsaat 5 h / viikko  

- luennot + tuntitehtävät + kritiikkitilaisuudet n. 5h /viikko (jos läsnäolo 100 %)

- itsenäistä työskentelyä / oppimispäiväkirja yht. 15h

 

Last modified: Friday, 14 August 2020, 9:31 AM