Suomi

English

Svenska

Harmoninen

Harmonic

Harmonisk

Harmoninen värähtelijä

Harmonic oscillator

Harmonisk oscillator

Kulmataajuus

Angular frequency

Vinkelfrekvens

Amplitudi

Amplitude

Amplitud

Taajuus

Frequency

Frekvens

Jaksonaika

Period

Period

Taylorin sarjakehitelmä

Taylor series

Taylorutveckling

Heiluri

Pendulum

Pendel

Vaimennusvoima

Damping force

Dämpande kraft

Vaimennettu värähtelijä

Damped oscillator

Dämpad oscillator

Kriittisesti vaimennettu

Critically damped

Kritiskt dämpad

Alivaimennettu

Underdamped

Underdämpad

Ylivaimennettu

overdamped

Överdämpad

Pakkovoima

Driving force

Drivande kraft

Resonanssi

resonance

resonans

Mekaaninen aalto

Mechanical wave

Mekanisk vågrörelse

Väliaine

Medium

Medium

Poikittainen aaltoliike

Transverse wave

Transversell vågrörelse

Pitkittäinen aaltoliike

Longitudinal wave

Longitudinell vågrörelse

aaltopulssi

wave pulse

vågpuls

Jaksollinen aalto

Periodic wave

Periodisk vågrörelse

Aallonpituus

Wave length

Våglängd

aaltoluku

wave number

vågtal

vaihenopeus

phase velocity

våghastighet

Aaltoyhtälö

Wave function

Vågekvation

Osittaisdifferentiaaliyhtälö

Partial differential equation

Partialdifferentialekvation

superpositioperiaate

principle of superposition

superpositionsprincipen

Konstruktiivinen interferenssi

Constructive interference

Konstruktiv interferens

Destruktiivinen interferenssi

Destructive

interference

Destruktiv interferens

seisova aalto

standing wave

stående våg

reunaehto

boundary condition

randvillkor

vaihe-ero

phase difference

fasskillnad

solmu

node

nod

perustaajuus

fundamental frequency

grundfrekvens

Last modified: Monday, 26 October 2020, 2:07 PM