Suomi

English

Svenska

Lämpötila

Temperature

Temmperatur

Lämpölaajeneminen

Thermal expansion

Värmeutvidgning

Pituuden lämpölaajeneminen

Linear expansion

Längdutvidgning

Tilavuuden lämpölaajeneminen

Volume expansion

Volymutvidgning

Lämpömäärä

Heat

Värme

Ominaislämpökapasiteetti

Specific heat capacity

Specifik värmekapacitet

Ominaissulamislämpö

Heat of fusion

Smältvärme

Ominaishöyrymislämpö

Heat of vaporization

Ångbildningsvärme

Konvektio

Convection

Konvektion

Lämpösäteily

Heat radiation

Värmestrålning

Tilanyhtälö

State function

Tillståndsekvation

Ekvipartitioperiaate

Equipartition theorem

Ekvipartitionsprincipen

Adiabaattinen prosessi

Adiabatic process

Adiabatisk process

Isokoorinen prosessi

Isochoric process

Isokorisk process

Isobaarinen prosessi

Isobaric process

Isobarisk process

Isoterminen prosessi

Isothermal process

Isotermisk process

Syklinen prosessi

Cyclical process

Cyklisk process

Lämpövoimakone

Heat engine

Värmemaskin

Hyötysuhde

Thermal efficiency

Verkningsgrad

Reversiibeli

Reversible

Reversibel

Irreversiibeli

Irreversible

Irreversibel

Entropia

Entropy

Entropi

Ideaalikaasu

Ideal gas

Idealgas

Ekstensiivinen

Extensive

Extensiv

Last modified: Monday, 9 November 2020, 4:09 PM