Föreläsningsdagbok

11.1: Introduktion. Diverse begrepp (prof. Lasse Leskeläs kompendium kap.1.1-5)
15.1: Begrepp (kap.1). Stokastiska variabler och fördelningsfunktionen (kap.2.1-2)
18.1: Frekvens- och täthets-funktionen, fler-dim slumpvariabler, o-/beroende (kap.2.3-);
Väntevärde (kap.3)
22.1: Väntevärdet egenskaper (kap.3); Varians, standardavvikelse och kovarians (kap.4)
25.1: Kovarians och korrelation (kap.4.3-); Slumpvariablers summa (kap.5)
29.1: De stora talens lag; Centrala Gränsvärdessatsen; Normalapproximationer (kap.5)
Empiriska fördelningar (kap.6.1-4)
1.2: Empiriska fördelningar (kap.6.4-); Skattning av parametrar (kap.7.1-2)
5.2: Skattning av parametrar (kap.7.3-6); Konfidensintervall (kap.8)
8.2: Bayesiansk statistik (kap.9,10)
12.2: Hypotesprövning (kap.11)
15.2: Repetition av begrepp och fördelningar. Några fallgropar inom sannolikhetsläran
19.2: Besvarande av inkomna frågor. Exempel
Last modified: Wednesday, 17 February 2021, 1:44 PM