Click imperfekti taulukko.pdf link to view the file.