Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kandidaatintutkielman tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteellisen tutkimuksen tekemiseen eli tutkimustehtävän määrittämiseen, relevantin tutkimusaineiston hankkimiseen ja työstämiseen sekä tutkimusraportin kirjoittamiseen. Kukin osallistuja syventyy itseään kiinnostavaan markkinoinnin osa-alueeseen, oppii määrittämään mielekkään tutkimustehtävän ja toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisen teoreettisen tutkimuksen. Tavoitteena on myös luoda pohjaa ja valmiuksia maisteritutkinnon pro gradu -tutkielman tekemiseen.

Laajuus: 2

Aikataulu: 14.05.2019 - 30.07.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Sami Kajalo

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Olga Lavrusheva, Emma Salminen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tutkimusvalmiuksien hankkiminen, kandidaatintutkielman laatiminen, tutkielman esittäminen ryhmälle ja opponointi. Ennen seminaarin alkua opiskelijoiden tulee osallistua Turnitin-plagioinnin tunnistusjärjestelmän esittelytilaisuuteen jossa käsitellään plagiointia koskevia sääntöjä.Tutkielmassa harjoitellaan argumentoivaa kirjoittamista. Seminaari-istunnoissa opiskelijat keskustelevat ja arvioivat kriittisesti toistensa tutkielmia ja esittävät rakentavaa palautetta tutkielmien parantamiseksi. Lisäksi opiskelijan on kirjoitettava tutkielmansa aihepiiristä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä aihepiiriin ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Seminaari-istunnot (23C99902). Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa kaikissa seminaari-istunnoissa.
  2. Tutkimussuunnitelma
  3. Kandidaatintutkielman laatiminen
  4. Tutkielman esittäminen
  5. Opponenttina toimiminen
  6. Aktiivinen osallistuminen keskusteluun seminaari-istunnoissa
  7. Turnitin-plagioinnin tunnistusjärjestelmän raportti

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  2 op, 54 tuntia