Omfattning: 6

Tidtabel: 07.01.2019 - 11.04.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Professori Otto Toivanen

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

luennoitsija: professori Otto Toivanen, otto.toivanen@aalto.fi. Tapaamiset luentojen jälkeen ja sopimuksen mukaan.

harjoitusmestari: Aino Kalmbach, aino.kalmbach@aalto.fi. Tapaamiset harjoitusten yhteydessä ja sopimuksen mukaan.

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III - V kevät (2018-2019), Otaniemen kampus

III - V kevät (2019-2020), Otaniemen kampus

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijat tutustuvat taloustieteen empiiristen menetelmien perusteisiin ja niiden soveltamiseen aineistojen analysoinnissa. Kurssilla tutustutaan Stata-ohjelmistoon (ei tarvitse osata ennen kurssille tuloa).

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita:

 • todennäköisyyslaskennan ja tilastollisen päättelyn kertaus
 • regressioanalyysin perusteet (lineaariset ja loglineaariset mallit)
 • hypoteesien testaus
 • regressioanalyysin tulosten luotettavuuden arviointi
 • paneeliaineistojen analyysi
 • kaksiarvoinen selitettävä muuttuja
 • instrumenttimuuttujamenetelmä
 • aikasarja-analyysin alkeet

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

 • Luennot 40 h
 • Harjoitukset 12 h (20 % arvostelusta). Kurssin läpäisemiseksi on harjoitustehtävien kokonaispistemäärästä saatava vähintään 50 %.
 • Harjoitustyö 80 h (35 % arvostelusta)
 • Kaksi osakoetta (yhteensä 45 % arvostelusta) tai yksi lopputentti (45 % arvostelusta)

 Kevät 2020 lopputentti muutetaan online-tentiksi.

Kevät 2020 uusintatentti korvataan itsenäisellä projektilla.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

 • Luennot 40 h
 • Harjoitukset 12 h ja harjoituksiin valmistautuminen 25 h
 • Harjoitustyö 80 h
 • Tentti 3 h

Kevät 2020 lopputentti muutetaan online-tentiksi.

Kevät 2020 uusintatentti korvataan itsenäisellä projektilla.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 


James H. Stock and Mark W. Watson (2007) Introduction to econometrics, pakollinen
tai
James H Stock and Mark Watson (2011) Introduction to Econometrics: International Edition, pakollinen
Saatavuus
 
Muu luennoilla jaettu materiaali.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aiemmin opetetun taloustieteen empiiriset menetelmät kurssin (31C01200). Nyt opiskelijat suorittavat aina kurssin 31C99904 Capstone: ekonometria ja data-analyysi.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31C99904

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Taloustieteen perusteet (31A00110) ja tilastotieteen perusteet (30A02000) tulee olla suoritettuna ennen kurssin alkua.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodilla. Osakokeisiin ei ilmoittauduta erikseen. Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodilla.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 70:een opiskelijaan. Kurssille voivat osallistua ainoastaan taloustieteen erikoistumisalueen opiskelijat, joilla kurssin esitietovaatimuksissa mainitut opinnot on suoritettu, sekä Kauppakorkeakoulun taloustieteen sivuaineopiskelijat. Kurssia suositellaan niille kanditason sivuaineopiskelijoille, jotka aikovat siirtyä maisterivaiheessa taloustieteen maisteriohjelmaan.

Capstone –kurssin korvaaminen

Opiskelija voi perustellusta syystä (esim. vaihto-opiskelu tai vakava sairaus - työssäkäynti ei tällainen perusteltu syy) korvata kandidaatin tutkinnon erikoistumisalueensa tai maisteriohjelmansa capstone –kurssin tai tämän kurssin sijaan sisällyttää tutkintoonsa toisen Aalto-yliopiston korkeakoulun (ei Kauppakorkeakoulun) kurssin, kun hän on jättänyt normaalista hyväksilukukäytännöstä poiketen jo ennen korvaavan kurssin suorittamista perustellun korvaamishakemuksen Intossa kuvaillun hyväksilukuprosessinmukaisesti. Tässä yhteydessä pyydetään ao. tutkinnon osan vastuuopettajan tai ohjelmajohtajan lausunto siitä toteutuvatko capstone –kurssin tavoitteet opiskelijan korvaamaksi ehdottamassa kurssissa.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation