Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi sisältää yksityisiin ja julkisiin osakeyhtiöihin skä avoimiin ja kommandiittiyhtiöihin liittyvän keskeisen sääntelyn. Kurssi antaa perustiedot eri yritysmuodoista, niiden rahoituksesta, organisaatiosta, toiminnasta sekä omistajien ja johtotehtävissä toimivien vastuista.

Laajuus: 6

Aikataulu: 08.01.2019 - 20.02.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kari Hoppu

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Hoppu

Kurssin yhteystiedot (voimassa 31.12.2018-21.12.2112):

S-posti: kari.hoppu@aalto.fi

Huone: G316

Vastaanottoaika: Sovittaessa


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käydää läpi yhtiöoikeudellisia perusperiaatteita, päähuomion ollessa osakeyhtiöoikeudellisessa sääntelyssä. Kursilla käsitellään yhtiön perustamiista, organisaatiorakennetta ja toimintaa, rahoituksen sääntelyä sekä hallintoelinten vastuuta. Kursilla käsitellään myös osakeyhtiön osakkaan asemaa, osakassopimusten tekemistä, sisältöä ja merkitystä säkä yrityksen yhteiskuntavastuuta ja compliance toimintoa. 

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kevät 2021:

  1. Luennot 24 tuntia

  2. Essee (100%) pohjautuen kurssikirjallisuuteen.

  Kevät 2022:

  1. Luennot 24 tuntia, luentokuulustelu viimeisellä luennolla. Luentokuulustelupisteillä voi korvata teoksen Wilhelmsson Jääskinen: Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt.

  2. Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin voi suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

  Vaihtoehto 1:

  Osallistuminen luennoille ja luentokuulustelun suorittaminen hyväksytysti viimeisellä luentokerralla 13.2.2019. Hyväksytty luentokuulustelu korvaa oppikirjan Wilhelmsson – Jääskinen: Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt.Luentokuulusteluun tulee kysymyksiä vain luennoista ja niillä läpi käydystä materiaalista, kysymyksiä ei tule oppikirjoista.

  Tämän lisäksi opiskelijan tulee suorittaa tentti, jossa tentitään oppikirja Immonen, Raimo & Nuolimaa, Risto: Osakeyhtiöoikeuden perusteet. Tentissä ei tehdä kysymyksiä luennoista, vaan tentti perustuu ainoastaan kyseisiin oppikirjoihin.

  Luentokuulusteluun tulee erikseen ilmoittautua My Coursesissa. Ilmoittautumisajasta ilmoitetaan erikseen luennoilla ja kurssin kotisivulla.

  Luentokuulustelun pisteet ovat voimassa yhden vuoden kuulustelupäivästä eli 13.2.2020 saakka. 

  Vaihtoehto 2:

  Tentti (100 %) kurssikirjallisuudesta. Tentissä ei tehdä kysymyksiä luennoista, vaan tentti perustuu ainoastaan kurssikirjallisuuteen.

   


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot 24 h

  - Itseopiskelu 133 h

  - Tentti 3 h (keväällä 2021 korvattu esseellä)

 • Koskee tätä kurssikertaa:


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Immonen, Raimo & Nuolimaa, Risto: Osakeyhtiöoikeuden perusteet. 2012 tai uudempi.

  Wilhelmsson, Thomas & Jääskinen, Niilo: Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. 2001. Myös vanhempi painos käy

  Saatavuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  32E11000 Yhtiöoikeus.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennoilla käsiteltäviä aihealueita ovat:

  osakeyhtiöoikeuden yleiset periaatteet

  osakeyhtiön perustaminen

  hallintoelimet

  osakassopimukset

  luottolaitosten erityissääntely

  rahoitusvälineet 

  tilintarkastus ja tilinpäätös

  varojen jako

  yhtiörakenteen muutokset

  valvonta ja seuraamusjärjestelmä

   

  Kussin vastaavana opettajana toimii professori Kari Hoppu. Kursilla on vierailijoina professor of practice Sakari Wuolijoki sekä asianajaja Kalle Kyläkallio.