Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi tunnet näköhavainnon toimintaa ja hallitset kuva- ja värisommittelun perusteet, erilaisia kuvaprojektioita sekä plastisen ilmaisun perusteet. Osaat hyödyntää kuvaamisen perinteisiä ja uusia menetelmiä aistimiseen ja havaitsemiseen perustuvassa ilmaisussa. Osaat kuvailla taideteoksia ja niiden ominaisuuksia sekä tarkastella taiteen erilaisia esitystapoja historiallisessa kontekstissaan. Osaat myös kiinnittää huomiota havaintojen esteettisiin ulottuvuuksiin ja ymmärrät, mikä on aistien suhde taiteiden perinteiseen luokitteluun.

Laajuus: 7

Aikataulu: 06.05.2019 - 31.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Sini Vihma

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ilmari Gryta, Heikkilä Elina Aulikki, Aino Hulkko, Mika Karhu, Harri Mäcklin, Inka Nieminen, Tuija Peltomaa, Sini Vihma

Kurssin yhteystiedot (voimassa 14.02.2019-21.12.2112):

Vastuuopettaja Tuija Peltomaa, tuija.peltomaa@aalto.fi, puhelin +358 50 3132300

'Havainto' -taidejaksojen vastuuopettaja lehtori Harald Arnkil, harald.arnkil@aalto.fi, puhelin +358 50 3152159

Suunnittelija Nina Sjölund, nina.sjolund@aalto.fi, puhelin +358 50 380 6541 

Harjoitusmestarit Pentti Paavola, pentti.paavola@aalto.fi, puhelin +358 50 593 7526; Parsa Kamehkhosh, parsa.kamehkhosh@aalto.fi, puhelin +358 46 567 2828

Ks. myös yhteystiedot kohdassa Kurssi-info –> Opettajat sekä Kurssi-info –> Tukihenkilöt.


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Johdatus näköaistin ja muiden aistien toimintaan sekä aistien keskinäiseen suhteeseen. Tilan, muodon, liikkeen, värin ja valon havaitseminen ja kuvaaminen taiteen keinoin. Väriaistin harjoittaminen ja värien keskinäisten suhteiden opiskelu. Tila, ympäristö ja esineet aistikokemuksina. Representaatio, esittäminen ja jäljittely. Erilaisten havaitsemisen ja kuvaamisen teorioiden (mm. perspektiivioppi, väriteoriat) vaikutus kuvalliseen esittämiseen. Taide havaintona ja kokemuksena: sen suhde näkyvään todellisuuteen ja moniaistisuuteen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kuvataiteen eri menetelmiin ja vaihteleviin tekniikkoihin perustuvat harjoitustyöt. Tehtävälähtöinen ohjattu yksilö- ja pienryhmätyöskentely. Luennot, vierailut, kritiikki- ja keskustelutilaisuudet, luku- ja kirjoitustehtävät. Yhteiset ekskursiot ja keskustelut. Tehdyt työt kootaan sähköiseksi oppimispäiväkirjaksi/portfolioksi, joka palautetaan kurssin lopussa (koostuu taidetehtävistä, kirjoitustehtävistä ja oman oppimisen arvioinnista). Arvosteluperusteet: Opiskelijan henkilökohtainen edistyminen, aktiivinen osallistuminen sekä kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

  Kurssilla on numeroarvostelu asteikolla 0–5. Kurssin osioista on mahdollista antaa arvosana 0,25 desimaalin tarkkuudella. Loppuarvosana perustuu kurssin kaikkien osioiden keskiarvoon, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun (esim. 3,25 = 3 ja 3,5 = 4). Kurssin osioiden arviointi perustuu opiskelijan henkilökohtaiseen edistymiseen, aktiiviseen osallistumiseen luennoille, ryhmätöihin ja yhteistehtäviin sekä kykyyn ilmaista ja hyödyntää kurssilla opittua sekä sanallisesti että fyysisten teosten muodossa. 

  Hands-on työskentelyssä (2D, 3D, Väri ja havainto) arvioinnin pääpaino on opetustuntien aikana tehdyillä ja arvioiduilla teoksilla. Opettaja antaa joko välitöntä yksilöllistä palautetta kunkin teoksen valmistuttua tai antaa palautteen kollektiivisessa kritiikki- ja keskustelutilaisuudessa. Opiskelija valitsee kunkin osion valmistuneista teoksista ohjeiden mukaisen määrän teoksia (k.s tarkemmat ohjeet osioiden ohjeista), valokuvaa ne ja lataa kuvat kommenteilla varustettuna sähköiseen kurssiportfolioonsa. Teoriaosuuksissa (Taidehistoria ja Estetiikka ja taiteen filosofia) arvionti perustuu aktiiviseen osallistumiseen luennoille ja mahdollisiin ryhmätöihin ja yhteistehtäviin sekä kykyyn hyödyntää ja ilmaista sanallisesti kurssilla opittua. 

  Kaikkien osioiden lopullinen arvostelu  perustuu sekä luokkahuoneessa tapahtuneeseen työskentelyyn että portfolioon ladattuun sisältöön. Yksi arvosanoihin vaikuttava tekijä on tehtävien palauttaminen vaaditussa ajassa (ks. tarkemmat ohjeet kohdasta Kurssi-info -> Kurssikäytännöt sekä kunkin osion sivulta). 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Taidejakso 2 on neljän viikon kestoinen intensiivikurssi.
  Taide 5 op, taidehistoria 1op, estetiikka 1op.
  122 h kontaktiopetusta ja 67 h itsenäistä työtä. Ohjattua ateljeetyöskentelyä ja pienryhmätehtäviä.  Läsnäolo on pakollista ohjatussa työskentelyssä.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

  Tuntimäärät 

  2D: Lähiopetus 31 t, itsenäinen työskentely 11 t
  3D: Lähiopetus 31 t, itsenäinen työskentely 11 t
  Väri ja havainto: Lähiopetus 31 t, itsenäinen työskentely 11 t
  Taidehistoria: Lähiopetus 10 t, itsenäinen työskentely 17 t
  Estetiikka ja taiteen filosofia: Lähiopetus 10 t, itsenäinen työskentely 17 t
  Muu (Intro, lopetus, luennot, ekskursiot jne.): Lähiopetus 9 t


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käytettävä kirjallisuus ja muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa ja se on (pääosin) saatavilla verkossa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Oheiskirjallisuus

  Johanna Vakkari (toim.), Perspektiivi kuvataiteen historiassa. Gaudeamus 2015.

  Väri ja havainto
  Arnkil, Harald (2008). Värit havaintojen maailmassa. Aalto-yliopisto, Helsinki.
  Albers, Josef (1991). Värien vuorovaikutus, Vapaa taidekoulu, Helsinki.


Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

   Taidejaksot 1, 2 ja 3 (Taide Nyt!, Havainto, Ajatus) korvaavat aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisia yhteisiä taide- ja teoriaopintoja, kuten johdatus kuvan tekemiseen I, Tila ja muoto I, Väri ja havainto I, Taidehistoria sekä Estetiikan ja taiteenfilosofian perusteet. Arkkitehtiopinnoissa ne korvaavat mm. kuvataide 1:en, 2:en ja taidehistorian. Edellisen lisäksi Taidejakso 2 (Havainto) korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten Arkkitehtuurin perusteet 1 -opintoja. Korvaavuudet neuvotellaan tapauskohtaisesti riippuen opiskelijan aikaisemmista taide- ja teoriaopintojen suorituksista. Opiskelijalle voidaan määrätä täydentäviä tehtäviä.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suositellaan Taidejakso 1: Taide nyt!

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:


Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation