Omfattning: 1

Tidtabel: 14.01.2019 - 21.01.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Eilä Rämö

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I, II, III, IV tai V

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii oman tieteenalansa systemaattisen aiheenmukaisen tiedonhankinnan kirjaston tarjoamista eri tiedonlähteistä ja oppii myös hyödyntämään taitojaan oman työn laatimisessa. Opiskelija hallitsee tiedontarpeen käsitteellisen jäsentämisen ja hakusanojen muodostamisen. Opiskelija osaa arvioida eri tiedonlähteitä ja niiden laatua sekä tuntee viitteidenhallinnan apuvälineitä.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opetuksen sisällön painotus sovitaan kunkin ryhmän

tarpeiden mukaan, mutta opetuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat

- oman tiedontarpeen käsitteellinen jäsentäminen

- hakutavat: suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi ja hakustrategiat

- oman pääaineen tärkeimmät tiedonlähteet ja tiedon rakenne.

- lisensoitujen aineistojen etäkäyttö

- tiedonhankinta kattavasti omasta tutkimusaiheesta ja prosessin sekä tulosten

analysointi

- perehtyminen viittauskäytäntöihin ja viitteidenhallinnan apuvälineisiin ja

niiden käyttämiseen tieteellisen tekstin tuottamisessa

- aineistojen arviointi ja tiedon käytön eettiset perusteet

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

6 h lähiopetusta IT-luokassa. Harjoitustehtävien tekeminen sekä opetuksen aikana että kotitehtävinä

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

6 h lähiopetusta

6 h harjoitustehtäviä

11 h opitun tiedon soveltamista

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Verkko-oppimateriaalia + kurssikalvot

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija siirtyy uusiin tutkintovaatimuksiin: korvaa

aikaisemman 02118 Tiedonhankintataidot / ARTS-A0106 Tiedonhankintataidot aineopinnoissa.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

http://libguides.aalto.fi/c.php?g=581759&p=4016788

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation