Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelijalla on käytännön valmius teknistieteellisen raportin tiedonhakuun, laadintaan ja esittelyyn.

Laajuus: 10

Aikataulu: 08.01.2019 - 26.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kari Alanne, Henry Gustavsson, Teemu Kokkonen, Martin Vermeer, Martin Vermeer

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Henry Gustavsson, Teemu Kokkonen, Jukka Paatero, Martin Vermeer, Martin Vermeer

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen ja akateemisiin viestintätaitoihin. Kurssilla opetellaan tiedonhaun, tieteellisen ajattelun, tiedon jäsentämisen ja käsittelyn sekä ammatillisen kielenkäytön ja viestinnän taitoja. Kurssin aikana kirjoitetaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta kandidaatintyö, joka esitellään seminaaritilaisuudessa. Kurssin yhteydessä annetaan kypsyysnäyte (ENG3042.Kyps), mikä tapahtuu prosessimaisella kirjoitus- ja palautetyöskentelyllä kurssin yhteydessä.
  Kurssi sisältää perehtymistä tutkimusviestintään, joka jakaantuu tieteellisen kirjoittamiseen, puheviestintään, osallistumiseen tekstipajaan ja osallistumiseen puhepajaan. Kurssi sisällön tarkemmista yksityiskohdista kerrotaan MyCourses oppimisympäristössä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitustehtävät, kandidaatintyö ja seminaari. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Seminaarissa opiskelija esittelee oman kandidaatintyönsä ja opponoi toisen opiskelijan työtä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kandidaatintyö ja seminaari -kurssin suorittaminen edellyttää kandidaatintyön tekemistä ja sen lisäksi osallistumista aloitustilaisuuteen, välinäyttöön ja töiden esittelyseminaariin sekä aktiivista osallistumista seminaarin luennoille ja työpajoihin. Tarvittaessa yksittäisiä kielikeskuksen ja/tai kirjaston luentoja voi kuunnella muiden tekniikan alan kandidaattiohjelmien vastaavilla kursseilla. Suoritukseen kuuluu myös kirjaston ohjeistamia harjoituksia. Kurssi sisältää osioita ja tehtäviä, jotka ovat osallistujalle pakollisia. Näistä ilmoitetaan tarkemmin MyCourses -oppimisympäristössä.
  Kurssin työmäärä on noin 1/3 yhden lukukauden kokonaistyöajasta, josta n. 90% kandidaatintyön omakohtaista kirjoittamista.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan erikseen.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ENE.kand, GMA.kand, RYT.kand

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Vahvistettu HOPS. On suositeltavaa, että kurssille osallistutaan joko kolmannen opiskeluvuoden syksyllä tai keväällä.