Laajuus: 5

Aikataulu: 09.01.2019 - 22.02.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

N.N.

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Vastuuopettaja: Jussi Nikander (jussi.nikander@aalto.fi)

Teacher responsible for the course: Jussi Nikander (jussi.nikander@aalto.fi)

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III (Kevät)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

• Opiskelija ymmärtää spatiaalisten objekti- ja kenttämallien perusteoriat, spatiaalisten suhteiden roolin sekä epävarmuuden käsitteet
• Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia objekti- ja kenttämalleja erilaisiin ympäristöön liittyviin sovelluksiin
• Opiskelija ymmärtää yksinkertaisia spatio-tilastollisia analyysimenetelmiä sekä erityisiä vaatimuksia spatiaalisen datan analysointiin (esimerkiksi spatiaalinen autokorrelaatio, interpolaatio, graafianalyysi, rasterianalyysi)
• Opiskelija osaa suorittaa yksinkertaisia spatiaalisia analyysejä ympäristöaineistoille
• Opiskelija osaa valita sopivat visualisointimenetelmät ympäristöaineiston esittämiseen sekä luoda hyvän kartan
• Opiskelija ymmärtää geoinformatiikan roolin tieteenalana sekä sen yhteyden ympäristötietoon ja luonnontieteisiin
• Opiskelija osaa selittää georeferoinnin perusteet koordinaattijärjestelmien ja projektioiden avulla sekä tunnistaa geodeettisen paikannuksen, kaukokartoituksen, laserkeilauksen ja fotogrammetrian perusperiaatteet, teknologiat sekä sovellukset

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tämä kurssi käsittelee spatiaalisten ilmiöiden ja kohteiden mallinnusta, analysointia sekä visualisointia ympäristötiedon sovelluksissa. Kurssi tarjoaa johdannon georeferointiin koordinaattijärjestelmien ja projektioiden avulla sekä geodeettisen paikannuksen, kaukokartoituksen, laserkeilauksen ja fotogrammetrian perusmenetelmiä. Kurssilla käsitellään spatiaalisten objekti- ja kenttämallien perusteorioita, spatiaalisia suhteita, yksinkertaisia spatio-tilastollisia analyysimenetelmiä sekä tärkeimpiä visualisointitekniikoita. Kurssi sisältää tietokoneharjoituksia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja harjoitustehtävät, arvostelu perustuu harjoituksiin ja tenttiin

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssiarvosana muodostetaan harjoitustöiden pisteiden ja tentitpisteiden perusteella. Molemmat osasuoritukset on lisäksi saatava hyväksytysti suoritettua, jotta kurssin voi läpäistä.

Course grade is based on the points gained from both the exercises and the exam. In addition, sufficient points need to be gained from both the exercises and the exam in order to pass the course.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 11 x 2 h, harjoitustehtävät 63 h, itsenäinen opiskelu 50 h

Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssilla on yhteensä 7 harjoitustehtävää, jotka tehdään kaikki joko pareittain tai pienryhmissä. Harjoituksia varten on kaksi laskuharjoituskertaa per viikko (yht 4h), mutta aikaa tulee varata myös laskuharjoitustilaisuuksien ulkopuolella.

There are a total of seven exercise rounds on the course, which are done either in pairs or in small groups. There are two exercise sessions (total of 4 hours) per week to help with problems in the exercises. However, students should allocate more time for doing the exercises.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan erikseen

Tarkennukset oppimateriaaliin (koskee tätä kurssikertaa): 

Longley et al.: Geographic information science and systems, 4th edition. Saatavilla e-kirjana oppimiskeskuksessa/available as an eBook in Aalto learning centre.

https://www.wiley.com/en-fi/Geographic+Information+Science+and+Systems,+4th+Edition-p-9781119031307

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENY-C2005

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositeltu: C-moduuli kurssilla ENG-A1001 Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

Ensimmäinen laskuharjoitus järjestetään maanantaina 14.1. Perjantaina 11.1 ei ole laskuharjoitusta.

First exercise session will be held on Monday, January 14th. There's no exercise session on Friday, January 11th.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot