Omfattning: 5

Tidtabel: 08.01.2019 - 22.02.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Jouko Lahtinen (luennot)
Jani Sainio (laboratoriotyöt)

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): Luentoihin ja harjoituksiin liityvät asiat: Jouko.Lahtinen@aalto.fi

Laboratoriotöihin liittyvät asiat: Jani.Sainio@aalto.fi

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III kevät (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

 1. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa suorittaa fysikaalisia mittauksia ja analysoida saamiaan tuloksia,
 2. soveltaa Newtonin lakeja kappaleen liiketilan määrittämiseen yksinkertaisissa tilanteissa myös kolmessa ulottuvuudessa,
 3. käyttää työperiaatetta ja mekaanisen energian säilymistä tehtävien ratkaisemisessa,
 4. ratkaista kappaleiden kimmoisia ja kimmottomia törmäyksiä,
 5. analysoida dynamiikan tehtäviä, joissa esiintyy gravitaatio ja Coulombin voima,
 6. nimetä sähköpiirin perussuureet ja -komponentit sekä soveltaa näitä tasavirtapiirin virtojen ja jännitteiden laskemisessa.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Aina välttämätön aines:

Tietäminen: Hiukkasen paikka, nopeus, kiihtyvyys, liikemäärä ja pyörimismäärä; Voiman käsite, liikeyhtälö ja Newtonin lait; Työn käsite, liike- ja potentiaalienergia sekä teho; Coulombin voima ja magneettinen voima; Liikemäärän, pyörimismäärän, energian ja varauksen säilyminen; Jännitelähde, johdin ja vastus tasavirtapiirissä sekä jännite, sähkövirta ja resistanssi; Ohmin laki ja Kirchhoffin lait.

Soveltaminen: Yksinkertaisten kokeellisten mittausten suorittaminen­­ ja tulosten analysointi; Hiukkasen dynamiikka ja kitka, jousivoima, painovoima, sähköstaattinen ja magneettinen voima; Työ ja energia erilaisissa fysikaalisissa tilanteissa; Hiukkasten törmäykset; Tasavirtapiirin jännitteen ja virran laskeminen ja mittaaminen.

Tarpeellinen ja täydentävä aines:

Tietäminen: Perusvuorovaikutukset; Suhteellinen liike; Hiukkasjoukon massakeskipiste ja hitausmomentti; Voiman momentti; Kentän käsite; Jännitteen ja virran yhteys energiaan ja varaukseen; Potentiaali; Kondensaattori ja kapasitanssi; sähköinen ja magneettinen dipoli.

Soveltaminen: Yhteys kokeellisten mittausten ja teorian välillä; Tasapainoehdot; Harmoninen värähtelijä.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt, tentti.

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Kurssin suoritus koostuu 

 • pakollisesta tentistä
 • pakollisista laboratoriotöistä 
 • vapaaehtoisesta kurssin aikaisesta työskentelystä
Hyväksytty arvosana edellyttää vähintään 50 pistettä kurssin loppuarvioinnissa. Pisteitä voi saada alla olevan taulukon mukaisesti.


Arvosteltava kohde  symboli maksimi maksimi loppuarvostelussa
Tentti pakollinenT40 p 40 p
LaboratoriotyötpakollinenB20 p 20 p
LuentoaktiivisuusvapaaehtoinenL15 p ⎫
Luentojen esitehtävät vapaaehtoinen  Q5 p ⎪
MP:n Lh-tehtävätvapaaehtoinenH25 p ⎬                    T
MP:n K-tehtävätvapaaehtoinenK10 p ⎭
TenttimuistiinpanotvapaaehtoinenM2 p 2p
Yhteensä  P
 100 p


Pisteiden kertymisen rajoitukset: 

 • Viikoittaisesta opiskelusta saatavia pisteitä (L, Q, H, K) otetaan mukaan loppuarvosteluun korkeintaan yhtä paljon kuin opiskelija on saanut tenttipisteitä (T). Näin kurssia ei voi suorittaa harjoitustehtäviä kopioimalla.
 • Viikoittaisesta opiskelusta saatavien pisteiden summa (L, Q, H, K) rajoitetaan 4 pisteeseen yhtä luento+laskuharjoituskertaa kohti. Näin opiskelija voi valita sellaiset tehtävät, jotka hän kokee itselleen hyödyllisimmiksi, eikä hänen tarvitse tehdä kaikkea. Halutessaan voi esimerkiksi jättää käymättä luennoilla, jos siellä ei opi, ja silti saada kurssilta 100 pistettä. Samalla estetään se, että kurssin jokin aihepiiri jäisi kokonaan opiskelematta.

Matemaattisesti kurssin loppupisteet saadaan lausekkeesta \( P=T+B+M+\mathrm{min}(T,W) \), missä \( W=\sum{\mathrm{min}(4,L_i+H_i+K_i+Q_i)} \), \( i=1,2,...10 \) 

 • Kurssin aikana kerättyjä pisteitä voi seurata MasteringPhysics-järjestelmässä, jossa näkyvät  HK ja Q-harjoituksista saadut pisteet sekä luentopisteet L. MasteringPhysics-järjestelmässä pisteet näkyvät satakertaisina. 
 • MyCoursesin Arvioinnit -sivulle lasketaan ajoittain Luentopisteiden, MP-pisteiden ja harjoittelupaketin pisteiden perusteella alustava pistemäärä, joka kertoo kuinka paljon tenttipisteisiin lisättäviä pisteitä on viimeiseen päivitykseen mennessä kertynyt. Koska tenttipisteitä ei tässä vaiheessa tunneta, pistemäärä on vain suuntaa antava. Arvioinnit -sivu löytyy vasemmasta sivupalkista.
 • Laboratoriotöiden pisteet ilmoitetaan erikseen.
 • Lopulliset pisteet näkyvät kurssin suoritusilmoituksessa tentin jälkeen. 


Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 5 x 4 h = 20 h, laskuharjoitukset 5 x 4 h =20 h, laboratoriotyöt 3 x 3 h = 9 h, luentoihin ja laboratoriotöihin valmistautuminen 40 h, laskuharjoitustehtävien ratkaiseminen 20 h, kertaaminen ja tenttiin valmistautuminen 20 h, tentti 3 h.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 4th Edition, Pearson Prentice Hall, luvut 4, 5, 7-11, 21, 23-27 soveltuvin osin.

Närmare information om kursmaterial (gäller denna kursomgång): 

Oppikirja on luettavissa myCoyrses sivujen kautta sähköisenä kirjana.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin voi korvata kurssilla PHYS-A1110 Yliopistofysiikan perusteet.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=PHYS-A2110

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lukion pitkä matematiikka, lukion pakollinen fysiikan kurssi FY1 sekä Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 tai vastaavat tiedot.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

Ryhmät, kokoontumisajat, paikat ja assistentit


Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation