Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa laatia tieteellisen kirjallisuustutkielman.

Laajuus: 10

Aikataulu: 15.01.2019 - 03.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Riikka Kaipia

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Stina Giesecke

Kurssin yhteystiedot (voimassa 07.12.2018-21.12.2112):

Vastuuopettaja Stina Giesecke

Kurssiassistentti Jingwei Liu

sähköposti etunimi.sukunimi@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla opetellaan tieteellistä ajattelua, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä tieteellisen kirjoittamisen ja viestinnän taitoja. Kurssin aikana opiskelija suorittaa lakisääteisen, tutkintoon oikeuttavan kypsyysnäytteen.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Lukukauden aikataulu ja työskentelytavat kerrotaan
  MyCourses-työtilassa asianomaisilla välilehdillä. Kurssin suorittamiseen
  liittyy monia toimijoita, joilla on oma osansa kurssin toteutuksessa.
  Siksi on tärkeää, että noudatat kurssin aikataulua sekä annettuja
  ohjeita suoritusten palautuksiin.

  Kandidaattiseminaarin
  hyväksyttävä suorittaminen edellyttää luennoille osallistumista. Luennot
  ovat pakollisia, mutta kahden luennon poissaolo sallitaan. Jos
  opiskelija on poissa enemmän kuin kaksi kertaa, hänen tulee korvata
  poissaolo osallistumalla SCI3027.kand tai muun koulutusohjelman
  luennolle. Toimita tästä osallistumisesta dokumentaationa
  luentokorvauslomake (löytyy MyCourses-työtilasta) tai sovi muunlaisesta
  korvaamisesta vastuuopettajan kanssa.

  Lisäksi suoritukseen kuuluu:

  • kaikkien harjoitustehtävien suorittamista
  • kandidaatintyön loppuun saattamista
  • kandidaatintyön esittämistä sekä puolustamista seminaaripäivänä
  • toisen työn opponointia seminaaripäivänä
  • kypsyysnäytteen suorittamista hyväksytysti
  Huom! Suoritusmerkintää ei saa ennen kuin
  • HOPS on hyväksytetty
  • Kaikki osasuoritukset on tehty
  • Kandidaatintyö on tallennettu eAge-järjestelmään ohjeiden mukaisesti, katso
  https://eage.aalto.fi/?ff/fi/EDU_AALTO_107


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, työpajat, harjoitustehtävät, henkilökohtainen ohjaus, seminaari ja kandidaatintyö. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Poissaolot korvataan korvaavilla tehtävillä

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kandidaatintyö arvostellaan asteikolla hylätty/hyväksytty/kiittäen hyväksytty.
  Ensimmäiseksi työsi ohjaaja arvioi työsi arviointilomaketta
  hyväksikäyttäen ja tekee arvosanaehdotuksen. Seuraavaksi ohjaajien
  täyttämät arviointilomakkeet tulevat seminaarin vastuuopettajalle, joka
  joko vahvistaa ohjaajan esittämän arvosanan tai muuttaa sitä. Jos
  vastuuopettaja vahvistaa ohjaajan esityksestä poikkeavan arvosanan,
  kirjoittaa vastuuopettaja arviointilomakkeelle perustelunsa.

  Vastuuopettajan
  tehtävänä on vastata siitä, että ehdotetut arvosanat ovat keskenään
  linjassa ja myös verrattavissa aiemmin tehtyjen kandidaatintöiden
  arvosanoihin. Kiittäen hyväksyttyyn arvosanaan edellytetään
  esimerkillistä omaa panosta (ei ainoastaan annettujen ohjeiden
  noudattamista), tieteellistä ajattelua osoittavaa kypsyyttä sekä
  moitteetonta tieteellisen tutkimuksen raportointia.

  Vastuuopettajan
  vahvistama arvosana tulee myös koko SCI3025/3026.kand kandidaatintyö ja
  seminaari –kurssin arvosanaksi. Tämän lisäksi opiskelija saa
  opintorekisteriotteeseensa erillisen merkinnän kypsyysnäytteen
  suorittamisesta, joka arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, seminaari, työpajat, ohjaus, muu lähiopetus noin 60 h, itsenäinen työskentely noin 210 h.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin 10 op jakaantuu seuraavasti:

  Kandidaatintyö on noin 8 opintopistettä (216 tuntia) eli n. 15 tuntia/viikko sisältäen

  •Aineiston etsimistä
  •Lukemista
  •Ajattelua
  •Kirjoittamista
  •Keskustelua ohjaajan kanssa

  Luennot tehtävineen ja seminaari opponointineen vastaavat kahta
  opintopistettä  (54 tuntia) eli laskennallisesti
  4 tuntia/viikko 


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla ei ole kaikille yhteistä kirjallisuutta vaan opiskelijan
  oletetaan itse hakevan aktiivisesti kandidaatintyöhön sopivaa
  kirjallisuutta Aalto-yliopiston kirjaston hakujärjestelmien kautta.
  Työsi ohjaaja auttaa ja ohjaa sinua niin tiedonhaussa kuin
  tieteellisessä kirjoittamisessakin. Käytä myös kandidaattiseminaarin
  tarjoamaa opetusta hyväksesi ja esitä luennoilla itseäsi askarruttavia
  kysymyksiä.

  Seuraavat teokset käsittelevät tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tekemistä yleisesti:
  • Hirsjärvi, S., Remes, P. ja Sajavaara, P. (2008) Tutki ja kirjoita. 13. - 14. uud. painos. Helsinki: Tammi.

  Hurtig, J., Laitinen, M. ja Uljas-Rautio, K. (2010) Ajattele itse!
  Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Toim. Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Karjalainen, S., Launis, V., Pelkonen, R. & Pietarinen, J. (2002) (toim.) Tutkijan eettiset valinnat. Tampere: Gaudeamus. 

  Kauppinen, A., Nummi, J. ja Savola, T. (2006) Tekniikan viestintä.
  Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. 4. - 6. uud. painos. Helsinki:
  Edita.
  • Kauranen, I., Mustakallio, M. & Palmgren, V. (2007)
  Tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Helsinki:
  Picaset.
  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3663-2
  • Kinnunen M. & Löytty, O. (2002) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.

  Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. ja Mäntynen, A. (2012) Tiede ja
  teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. 1. - 2. uud. painos.
  Helsinki: WSOY.
  • Löppönen, P., Mäkelä, P.H. & Paunio, K. (toim.) (1991) Tiede ja etiikka. Juva: WSOY.

  Niiniluoto, I (2002) Tieteen tunnuspiirteet. Teoksessa Karjalainen, S.,
  Launis, V., Pelkonen, R. & Pietarinen, J. Tutkijan eettiset
  valinnat. Tampere: Gaudeamus, s. 30-41.
  • Nykänen, O. (2002) Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville. Helsinki: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK.

  Simonsuuri-Sorsa, M. (2002) Tutkimusetiikka tutkijankoulutuksessa.
  Teoksessa Karjalainen, S., Launis, V., Pelkonen, R. & Pietarinen, J.
  Tutkijan eettiset valinnat. Tampere: Gaudeamus, s. 118-125.
  • Svinhufvud, K. (2007) Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi.
  • Uusitalo, H. (1991) Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. Juva: Wsoy.
  • Tutkimuseettinen neuvottelukunta: http://www.tenk.fi/ohjeet.html


Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TUO.kand

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pääaineen opinnoista suoritettu vähintään puolet.