Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija tunnistaa erilaisia lähestymistapoja ympäristöön ja oppii arvottamaan omaa ympäristökokemustaan ja harkitsemaan toimintatapojaan suhteessa taiteelliseen ja taidekasvatukselliseen ajatteluun. Opiskelijan taidekasvatuksellinen ajattelu kehittyy suhteessa kestävään tulevaisuuteen. Opiskelija tutustuu ympäristödemokraattisen ja kestävän kehityksen  teoreettisiin ja pedagogisiin perusteisiin.

Laajuus: 3

Aikataulu: 10.01.2019 - 04.02.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anniina Suominen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tutustutaan kestävän kehityksen ja ympäristöteorian perusteisiin suhteessa taidekasvatukseen. Opetus sisältää vierailuja, luentoja sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Pohditaan omakohtaista, kollektiivista ja kulttuurista ympäristö- ja eläinsuhdetta sekä näiden vaikutusta eettiseen, pedagogiseen ja taiteelliseen orientaatioon.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus, ekskursiot ja vierailut, viikottaiset kirjoitus tehtävät, itsenäinen ja ryhmätyöskentely

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TAI-C1131 Ympäristöpedagogiikka

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot