Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija tuntee kaupan toimintaympäristöön vaikuttavat tekijät ja ymmärtää vähittäiskaupan vaihtoehtoiset kilpailustrategiat ja kilpailustrategioiden suunnittelun ja toimeenpanon lähtökohdat ja logiikan. Opiskelija ymmärtää myös vähittäiskaupan lyhyen ja pitkän aikavälin menestystekijät ja kilpailukeinot. Opiskelija perehtyy vähittäiskaupan eri liiketoiminta muotoihin ja vaihtoehtoisiin ohjausjärjestelmiin sekä kaupan arvoverkoston johtamiseen ja monikanavaiseen liiketoimintaan. Lisäksi opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa analysoidessaan vähittäiskaupan toimialaa, alan yrityksiä ja niiden kilpailustrategioita, kilpailuetuja ja kilpailukeinoja.

Laajuus: 6

Aikataulu: 07.09.2020 - 20.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Lasse Mitronen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Lasse Mitronen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kaupan toimintaympäristö ja siihen vaikuttavat tekijät. Vähittäiskaupan kilpailustrategiat, kilpailuedut ja kilpailukeinot. Vähittäiskaupan kilpailustrategian suunnittelu ja toteutus. Vähittäiskaupan liiketoimintamallit, ohjausjärjestelmät ja ketjuliiketoiminta. Kaupan arvoverkoston johtaminen. Monikanavaisuus ja verkkokauppa. Kuluttajakäyttäytyminen ja segmentointi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot ja harjoitukset
  2. Harjoitustyö (25%)
  3. Artikkelireferaatit (25%)
  4. Tentti (50%)

   

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  6 op, 160 tuntia
  1. Luennot (22h)
  2. Itseopiskelu (mm. harjoitustyö, artikkeliesitelmä, valmistautuminen tenttiin) (135h)
  3. Tentti (3h)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Retailing Marketing Management, 2014, Helen Goworek, Peter McGoldrick; ISBN:978-0-273-75874-7, ei pakollinen

  Availability

  Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaisesti, luennoilla jaettava materiaali (luentokalvot)

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Markkinoinnin vaihtoehtoinen capstone-kurssi. Korvaa kurssin 23C6100 Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi ja 25C420 Kaupan markkinointi. 

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Introdution to Marketing

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus