Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii:

 • hakemaan tieteellistä tietoa ja muodostamaan tutkimussuunnitelman
 • tuottamaan sisällöllisesti tasapainoisen tutkielman, joka rakentuu tutkimussuunnitelmassa esitetyn tutkimuskysymyksen/ -kysymysten varaan
 • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi, jossa on selkeä rakenne
 • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti ml. oikeaoppinen viittaustekniikka
 • esittämään opinnäytteensä julkisesti ja esiintymään oman ammattialansa asiantuntijana
 • tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä
 • toteuttamaan itsenäisesti tutkielman ohjaan kanssa sovitussa aikataulussa

 

Laajuus: 10

Aikataulu: 07.09.2020 - 18.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anne Tervo

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sanna Franck, Ranja Hautamäki, Ranja Hautamäki, Hossam Hewidy, Tommy Lindgren, Tommy Lindgren, Meri Mannerla-Magnusson, Meri Mannerla-Magnusson, Jepa Piirainen, Antti Pirinen, Martin Relander, Anne Tervo, Helena Teräväinen, Rinna Toikka, Kristo Vesikansa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäytetyönä kandidaatintyö, joka laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Halutessaan opiskelija voi sitoa opinnäytteensä SDG-tavoitteeseen.

  Kandidaatintyö tehdään Kandiseminaarissa, joka on 10 opintopisteen opintokokonaisuus.

  Kandiseminaariin kuuluvat seuraavat pakolliset osa-alueet: Kandidaatintyö ja osallistuminen loppuseminaariin (oman työn esittely ja opiskelijakollegan työn opponointi) sekä kirjoitus- ja puheviestintäopinnot ml. tekstipajassa tehtävä kypsyysnäyte. Lisäksi Kandiseminaariin kuuluu kandityön tekemistä tukevia vapaavalintaisia luentoja. 

  Lisätietoja ARTS:n opinnäytetyöohjeessa (Into > Taiteet ja suunnittelu > Kandidaatintyön tekeminen)

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Arviointi perustuu kandidaatintyöhön. Arvioinnissa käytetään arviointimatriisia, joka on nähtävissä kurssin MyCourses-sivustolla. 

   

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kokonaistyömäärä 270 h (10 op) jakautuu seuraavasti:

  - Kandidaatintyö (sisältäen ohjaus) 189 h = 7 op

  - Kirjoitus- ja puheviestinäopinnot 81 h = 3 op

   

   

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  MyCourses

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK.kand Kandidaatintyö ja seminaari

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei esitietovaatimuksia.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt