Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opinnäyteseminaarin suoritettuaan opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyönsä itsenäisesti. Opiskelija osaa määritellä tieteellisen kirjoittamisen konventiot ja käyttää niitä omassa opinnäytteessään. Hän osaa arvioida taiteellisen produktion ja tieteellisen kirjoittamisen suhdetta opinnäytetyössä. Hän osaa lukea kriittisesti sekä puolustaa omia argumenttejaan. Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja oppimistaan sekä antaa vertaispalautetta.

Laajuus: 10

Aikataulu: 28.04.2021 - 05.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Markus Joutsela, Tarja Nieminen, Penni Osipow

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (voimassa 29.03.2021-21.12.2112):

Kurssin vastuuopettaja

Penni Osipow

penni.osipow@aalto.fi

p. 050 5053675


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tieteellisen kirjoittamisen konventiot käytännössä. Erilaiset opinnäytetyypit. Taiteellisen työskentelyn sekä tieteellisen kirjoittamisen suhde. Oman sekä toisten opinnäytetyöskentelyn arviointi. Opinnäyteseminaariin osallistuminen on osa kandidaatin opinnäytteen opintosuoritusta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Toisen vuosikurssin viidenteen periodiin sijoittuvilla seminaaritapaamisilla tutustutaan seminaarityöskentelyyn ja aloitetaan oman kandityön suunnittelu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaaritapaamiset ja opinnäytteen tekemistä tukevat kirjoitustehtävät. Opinnäyteseminaariin osallistuminen on osa kandidaatin opinnäytteen opintosuoritusta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Seminaarista ei anneta erillistä arvosanaa, mutta seminaarityöskentely ja aktiivinen osallistuminen otetaan huomioon kandidaatintyön kokonaisarvioinnissa. Arvioinnissa painotetaan lopputuloksen lisäksi työprosessia ja aikataulussa pysymistä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus:

  Seminaaritapaamiset  72 h.

  Itsenäinen työskentely:

  Seminaareihin valmistautuminen ja kertaaminen 80 h

  Oman opinnäytteen kirjoittaminen 118 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opinnäytetietoa löytyy mm. täältä:

  • Hirsjärvi, Remes, Sajavaara: Tutki ja kirjoita
  • Kniivilä ym:. Tiede ja teksti
  • Hurtig ym. (toim.): Ajattele itse!
  • Svinhufvud: Gradutakuu (myös e-kirjana)
  • Varto: Taiteellinen tutkimus
  • Vilkka: Tutki ja kehitä

  Linkkejä:

  • kielijelppi.fi
  • Kotimaisten kielten keskus Kotus kotus.fi/ohjeet/kielitoimiston_ohjepankki
  • Kirjoittajan työkalupakki https://blogs.helsinki.fi/kirjoittajantyokalupakki/
Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodissa

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Jotta kaikki voivat oppia toisiltaan, kaikkien on oltava läsnä. Kunnioita muita osallistujia tulemalla kurssille ajoissa. 

  Kaikki kurssiohjelmaan kirjatut tehtävänosat palautetaan ajoissa. 

  Jos joudut syystä tai toisesta olemaan poissa tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Penniin.


LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on tarkoitettu vain taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Jotta kaikki voivat oppia toisiltaan, kaikkien on oltava läsnä. Kunnioita muita osallistujia tulemalla kurssille ajoissa. 

  Kaikki kurssiohjelmaan kirjatut tehtävänosat palautetaan ajoissa. 

  Jos joudut syystä tai toisesta olemaan poissa tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Penniin.


Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kandiseminaari aloitetaan toisen vuoden viidennessä periodissa. 

  Seminaari jatkuu seuraavana lukuvuonna 15.9.2021 alkaen viikoittaisilla tapaamisilla, jotka sijoittuvat lukujärjestyksessä keskiviikkoaamupäiviin kello 9.15–12. Kevääksi vaihtoon menevät tekevät kandityönsä syyslukukauden aikana. Muut voivat halutessaan palauttaa työnsä kevätlukukaudella.