Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija oppii oman tieteenalansa systemaattisen aiheenmukaisen tiedonhankinnan kirjaston tarjoamista eri tiedonlähteistä ja oppii myös hyödyntämään taitojaan oman työn laatimisessa. Opiskelija hallitsee tiedontarpeen käsitteellisen jäsentämisen ja hakusanojen muodostamisen. Opiskelija osaa arvioida eri tiedonlähteitä ja niiden laatua sekä tuntee viitteidenhallinnan apuvälineitä.

Laajuus: 1

Aikataulu: 11.09.2020 - 18.09.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Eila Rämö

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Eila Rämö

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetuksen sisällön painotus sovitaan kunkin ryhmän

  tarpeiden mukaan, mutta opetuksessa käydään läpi mm. seuraavat asiat

  - oman tiedontarpeen käsitteellinen jäsentäminen

  - hakutavat: suunnitelmallinen tiedonhakuprosessi ja hakustrategiat

  - oman pääaineen tärkeimmät tiedonlähteet ja tiedon rakenne.

  - lisensoitujen aineistojen etäkäyttö

  - tiedonhankinta kattavasti omasta tutkimusaiheesta ja prosessin sekä tulosten

  analysointi

  - perehtyminen viittauskäytäntöihin ja viitteidenhallinnan apuvälineisiin ja

  niiden käyttämiseen tieteellisen tekstin tuottamisessa

  - aineistojen arviointi ja tiedon käytön eettiset perusteet

  - kuva-aineistojen haku ja käyttö

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  6 h lähiopetusta IT-luokassa. Harjoitustehtävien tekeminen sekä opetuksen aikana että kotitehtävinä

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  6 h lähiopetusta

  6 h harjoitustehtäviä

  11 h opitun tiedon soveltamista

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Verkko-oppimateriaalia + kurssikalvot sekä Libguides

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelija siirtyy uusiin tutkintovaatimuksiin: korvaa

  aikaisemman 02118 Tiedonhankintataidot / ARTS-A0106 Tiedonhankintataidot aineopinnoissa.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi järjestetään etänä teams-ohjelman välityksellä.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  http://libguides.aalto.fi/c.php?g=581759&p=4016788

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi järjestetään etänä teams-ohjelman välityksellä.