Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija
1. Osaa laskea todennäköisyyksiä ja tilastollisia tunnuslukuja Poisson-, eksponentti- ja gamma-jakautunuille ilmiöille
2. Tuntee moniulotteisten jakaumien perusteet sekä ymmärtää ehdollisten ja reunajakaumien käsitteet sekä osaa johtaa nämä
3. Ymmärtää hypoteesin testauksen peruskäsitteet ja osaa teoriassa sekä käytännössä testejä suhde- ja järjestysasteikollisille muuttujille
4. Tuntee yksi- ja kaksisuuntaisen varianssianalyysin ja osaa ratkaista soveltuvia ongelmia näihin liittyen
5. Ymmärtää yhden ja useamman selittäjän regressiomallien periaatteet, erityisesti lineaarisen, logistisen ja poisson regression perusteet, osaa toteuttaa nämä käytännössä sekä kykenee tekemään päätelmiä saaduista tuloksista
6. Osaa R-ohjelman perusteet em. ongelmien tilanteissa

Laajuus: 6

Aikataulu: 11.01.2021 - 15.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Panu Erästö

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Panu Erästö

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Todennäköisyysjakaumista, ehdollinen päättely, eräitä parametrisiä ja ei-parametrisiä testejä, varianssianalyysiä, regressioanalyysiä

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kevät 2021: 50% säännölliset harjoitukset, 50% projektityö

  Kevät 2022:Tentti 100%

  Ennakkovaatimuksena tenttiin opiskelijan on kerättävä vähintään 50% erikseen osoitettavien harjoitusten pisteistä erikseen osoitettavan aikataulun puitteissa

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Työmäärä opetustavoittain: 6*27,5h koostuen luennoista, harjoituksista, projektityöstä ja itseopiskelusta.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentomateriaali sekä muu erikseen ilmoitettava lisämateriaali

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tilastotieteen jatkokurssi 30C00600

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kauppakorkeakoulun opiskelijoille: Taulukkolaskenta ja analytiikka 30A01100 ja Tilastotieteen perusteet 30A02000.
  Muille opiskelijoille: edellämainitut tai kurssi MS-A0501 tai vastaavat tiedot kuin kurssilla MS-A0501