Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva rakennustaiteen historiasta ja tutustuttaa opiskelijoita arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin keskeisiin tyyleihin, ilmiöihin, kohteisiin ja tekijöihin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ajoittaa kohteet aikakautensa yhteyteen, tuntee ammattinsa historian ja hänellä on perustaidot katsoa ja analysoida visuaalista tilaa ja esineitä. Mittausleirillä tavoitteena on perehdyttää opiskelija rakennusten mittaus- ja piirtämistekniikkaan sekä harjaannuttaa käyttämään näitä metodina rakennetun ympäristön tulkitsemisessa ja havaintojen analysoimisessa.

Laajuus: 4

Aikataulu: 26.03.2021 - 28.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pentti Kareoja

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pääpaino on niissä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin ilmiöissä ja suunnitteluihanteissa, jotka näkyvät rakennetussa ympäristössä ja vaikuttavat suunnitteluun. Mittausleiri toteutetaan intensiivisenä kenttäjaksona - vuosittain vaihtuvat mittauskohteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, pienryhmätyöskentely, ekskursiot, kotitehtävät, joihin kuuluu kurssilla jaettua lukumateriaalia, mittausleirin mittauspiirustus. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja kotitehtävien tekemistä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, ryhmäkeskustelut, tutustumiskäynnit 50 h

  Itsenäinen ja ryhmätyö kirjallisuus- ja harjoitustehtävien parissa 58 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa aiempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5013 Sisustusarkkitehtuurin historia

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei ole

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information