Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tarkoituksena on tukea osallistujaa omassa meneillään olevassa vapaaehtoistoiminnan johtamiseen liittyvässä vastuutehtävässä menestymisessä sekä tehtävän synnyttämistä kokemuksista oppimisessa. Kurssin jälkeen opiskelijalla on vahvistunut käsitys vapaaehtoistoiminnan johtamisen ja vuorovaikutteisuuden vaatimuksista. Hänellä on kyky rakentaa toimivia yhteistyösuhteita eri osapuolien kanssa ja kesken, hallita omaa ajankäyttöön ja johtaa itseään paremmin. Hän on harjaantunut omien kokemusten reflektiivisessä käsittelyssä sekä kokemuksista oppimisessa. Kurssin myötä opiskelijalla on jäsentynyt käsitys omista johtamisperiaatteistaan ja niiden soveltamisesta omassa meneillään olevassa johtamistehtävässä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 28.01.2021 - 15.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jari Ylitalo

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuukka Kostamo, Jari Ylitalo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin sisältö koostuu itsensä johtamiseen, johtamiseen, vuorovaikutteisuuteen, reflektiivisyyteen ja vaikuttamiseen liittyvistä teoreettisista ja käytännöllisistä sisällöistä erityisesti vapaaehtoistoiminnan kontekstissa. Aiheita tarkastellaan osallistujien omien kokemusten ja erityisesti meneillään olevan johtamistehtävän kautta. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osallistuminen kurssin työpajoihin tai näistä tehdyt korvaavat tehtävät. Henkilökohtaiset esseet. Vertaisryhmätyöskentelyn raportointi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot/työpajat 12 tuntia, vertaisryhmätyöskentely 6 tuntia, itsenäistä työskentelyä 63 tuntia

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Aiheita käsittelevät relevantit tieteelliset ja käytännölliset artikkelit ja tekstit

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  TU-E3160 Vaikuttavaksi johtajaksi kasvaminen

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei esitietovaatimuksia.