Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää käsitteet sähkökenttä ja magneettikenttä sekä tietää, mitkä ilmiöt aikaansaavat em. kenttiä, tunnistaa sähkömagnetiikan perusilmiöt ja miten ne ovat yhteydessä toisiinsa. Osaa sähkömagneettisia ilmiöitä kuvaavan matemaattisen formalismin perusteet ja osaa ratkaista matemaattisten työkalujen avulla yksinkertaisia sähkömagneettisia perusongelmia sekä ymmärtää, miten perussuureiden aikariippuvuus johtaa sähkömagneettisiin aaltoihin. Osaa soveltaa kurssin asioita tulevissa opinnoissa ja kurssin asioiden pohjalta osaa ottaa selville työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.03.2022 - 20.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Henrik Wallén, Ari Sihvola

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin vastuuopettaja: Henrik Wallén, henrik.wallen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Sähkövaraus, Coulombin laki, sähkökenttä, Gaussin laki, sähköpotentiaali ja kapasitanssi. Sähkövirta, resistanssi ja sähkömotorinen voima. Magneettikentän ja virran vuorovaikutus. Sähkömagneettinen induktio, Faradayn laki, pyörrevirrat ja induktanssi. Maxwellin yhtälöt integraalimuodossa ja sähkömagneettiset tasoaallot. Valon heijastuminen ja taittuminen, dispersio ja polarisaatio sekä interferenssi ja diffraktio.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Katso lisätiedot sivulla "Kurssin toteutus".

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin arviointiin vaikuttavat kurssin aikana palautettavat tehtävät ja välikokeet.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin arviointiin vaikuttaa esitehtävät (5%), STACK-tehtävät (15%), laskuharjoitustehtävät (50%), esseet (25%) ja palautteet (5%). Kurssin läpäisyyn vaaditaan 57% yhteenlasketuista pisteistä.

  Katso tarkemmat lisätiedot sivulla "Kurssin toteutus".

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetusta noin 60 h ja itsenäinen opiskelu noin 72 h. Etäopiskelu on mahdollista (vain välikokeet vaativat läsnäoloa).

 • koskee tätä kurssikertaa

  Laskennallinen työmäärä sisältää 6 h/essee sekä 10 luentoviikkoa × (luennot 4 h + laskuharjoitukset 2 h + itsenäistä opiskelua noin 4 h).

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Katso sivu "Kurssin toteutus".

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV - V
  2023-2024 Kevät IV - V

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Katso sivu "Kurssin toteutus".