Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kandidaatintutkielman tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteellisen tutkimuksen tekemiseen eli tutkimustehtävän määrittämiseen, relevantin tutkimusaineiston hankkimiseen ja työstämiseen sekä tutkimusraportin kirjoittamiseen. Kukin osallistuja syventyy itseään kiinnostavaan markkinoinnin osa-alueeseen, oppii määrittämään mielekkään tutkimustehtävän ja toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisen teoreettisen tutkimuksen. Tavoitteena on myös luoda pohjaa ja valmiuksia maisteritutkinnon pro gradu -tutkielman tekemiseen.

Laajuus: 2

Aikataulu: 14.09.2021 - 07.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ilona Mikkonen, Hedon Blakaj, Emma Salminen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tutkimusvalmiuksien hankkiminen, kandidaatintutkielman laatiminen, tutkielman esittäminen ryhmälle ja opponointi. Ennen seminaarin alkua opiskelijoiden tulee osallistua Turnitin-plagioinnin tunnistusjärjestelmän esittelytilaisuuteen jossa käsitellään plagiointia koskevia sääntöjä.Tutkielmassa harjoitellaan argumentoivaa kirjoittamista. Seminaari-istunnoissa opiskelijat keskustelevat ja arvioivat kriittisesti toistensa tutkielmia ja esittävät rakentavaa palautetta tutkielmien parantamiseksi. Lisäksi opiskelijan on kirjoitettava tutkielmansa aihepiiristä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä aihepiiriin ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Seminaari-istunnot (23C99902). Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa kaikissa seminaari-istunnoissa.
  2. Tutkimussuunnitelma
  3. Kandidaatintutkielman laatiminen
  4. Tutkielman esittäminen
  5. Opponenttina toimiminen
  6. Aktiivinen osallistuminen keskusteluun seminaari-istunnoissa
  7. Turnitin-plagioinnin tunnistusjärjestelmän raportti

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  2 op, 54 tuntia

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Vain markkinoinnin pääaineopiskelijoille

  Yliopiston käytännön mukaisesti plagiointia ei sallita; mikäli Turnitin-järjestelmän avulla havaitaan plagiointia se johtaa opiskelijan tutkielman ja seminaarisuorituksen hylkäämiseen.

  Huom. Kesäseminaariin otetaan enintään kymmenen opiskelijaa. Jos halukkaita on enemmän, valinta tapahtuu motivaatiokirjeen perusteella. Motivaatiokirjeestä tulee käydä esiin tutkielmasi alustava aihe, henkilökohtaiset perustelusi sille miksi sinut tulisi valita kesäseminaariin, mahdollisuutesi sitoutua osallistumaan seminaaritapaamisiin, sekä se miten olet edistynyt opinnoissasi tähän mennessä. Lähetä ilmoittautumisen yhteydessä motivaatiokirjeesi ohjaajalle ilona.mikkonen@aalto.fi

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  ,Kevät III-IV,Kevät V-Kesä

  2021-2022 Syksy I-II

  ,Kevät III-IV,Kevät V-Kesä

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=23C99902

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Ilmoittautuminen WebOodin kautta.