Obs! Kursbeskrivningen bekräftas för två läsår åt gången och till exempel lärandemål, bedömningsmetoder och centralt innehåll förblir i huvudsak oförändrade. Det är ändå möjligt att göra ändringar till kursens förverkligande, som kontaktundervisningens organisation, betoningen av bedömningsmetoder eller kursmaterial, med hjälp av kursbroschyren.

LÄRANDEMÅL

 • Efter slutförd kurs kan du kommunicera sakkunnigt på svenska om ett ämne som du väljer själv inom ditt eget fackområde.
 • Du kan ta del av svenskspråkiga, ämnesspecifika facktexter inom ditt eget område och använda relevant terminologi.
 • Du kan presentera ämnet i skrift och tal i olika medier på ett för situationen lämpligt sätt.
 • Du kan producera för arbetsliv eller akademiska sammanhang centrala texttyper, även multimodala texter.
 • Du kan identifiera och tillämpa ett för sammanhanget adekvat och funktionellt språk.

Omfattning: 3

Tidtabel: 01.11.2021 - 10.12.2021

Ansvarslärare (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Ansvarslärare (gäller denna kursomgång): Hannele Airio

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):

CEFR nivå (gäller under hela undervisningsplansperioden): B2

Undervisnings och prestationens språk (gäller denna kursomgång):

Teaching language: Swedish. Languages of study attainment: Swedish

INNEHÅLL, BEDÖMNING OCH ARBETSMÄNGD

Innehåll
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • I kursen ingår självständig fördjupning i ett relevant ämne inom ekonomi, teknik, arkitektur, konst eller design samt i tillhörande central terminologi.
  • Tyngdpunkten ligger på skriftlig och muntlig presentation av ämnet med beaktande av särdragen för centrala arbets- eller studierelaterade texttyper och medier.
  • Texterna och de muntliga, även videopresentationerna, bearbetas utifrån respons.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  1. Kursintroduktion. Ämnet, kursuppgifter och tidtabell bestäms i samråd med läraren.

  2. Självständig fördjupning i ämnesområdet.

  3. Skrivuppgifter på svenska: 1 rapport (2-3 s.) och 2-3 arbetslivsrelaterade eller akademiska texter (60 % av vitsordet).

  4. Bearbetning utifrån respons.

  5. Muntliga övningar samt muntlig presentation och diskussion (40 % av vitsordet).

  Alla ovanstående delar 1-5 är obligatoriska. De skriftliga och muntliga uppgifterna ska vara godkända för godkänd kurs.

Arbetsmängd
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Närundervisning 6 h och självständigt arbete 75 h enligt följande: självständig fördjupning i ämnesspecifikt material, skrivuppgifter, muntliga övningar inklusive bearbetningar, kamratrespons, muntlig presentation samt diskussion.

DETALJER

Studiematerial
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Material bestäms i samråd med läraren.

Ersättande prestationer
Förkunskaper

TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Kursen är avsedd för studerande vid Aalto-universitetets alla högskolor. Den passar för dig som vill utveckla dina färdigheter i svenska inom ditt eget fackområde för arbetsliv eller akademiska sammanhang.

  I samband med anmälan ska du ange tidigare slutförda kurser eller prov och poängantalet i språktestet. 

  Efter kursen finns möjlighet att delta i det skriftliga provet och/eller det muntliga provet i andra inhemska språket (svenska). Anmälningen till proven via WebOodi. Läraren ger tilläggsinformation om provet.

  En övning som spelas in på video kan ingå i kursen.

  Obs! Kursen börjar då det är minst 10 som anmält sig.

  Undervisningsperiod:

  2020-2021 Höst II,Vår IV

  2021-2022 Höst II,Vår IV

  Kursens webbplats: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-5810

  Anmälning: Anmälan till undervisningen för läsåret 2021-2022 sker i Sisu, inte i WebOodi.

  På WebOodi