Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa ja nimetä eri kirjoitusjärjestelmiä ja kertoa niiden historiasta
- kertoa ja keskustella typografian kulttuurihistoriasta
- tulkita typografisia kokeellisuuksia
- arvioida typografian kerronnallisia ominaisuuksia
- käsitellä kulttuurisia teemoja kielen, kirjoituksen ja typografian avulla

Laajuus: 9

Aikataulu: 15.09.2021 - 22.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arja Karhumaa, Hanna Hakala, Samar Zureik

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Vastuuopettaja

Arja Karhumaa, arja.karhumaa@aalto.fi

Opettajat

Hanna Hakala, hanna.hakala@aalto.fi

Samar Zureik, samar.zureik@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Kieli, kirjoitus ja teksti visuaalisen viestinnän näkökulmasta
  - Typografian kulttuuriset kontekstit
  - Eri kirjoitusjärjestelmät
  - Visuaalinen kirjoittaminen ja kokeellinen typografia

   

 • koskee tätä kurssikertaa

  Syksyllä 2021 kurssi pidetään vaihtelevasti kampuksella ja zoomissa. Tarkistathan kurssiohjelman ennen joka opetuskertaa.

  Jotkut kurssikerrat ovat englanninkielisiä (Samar Zureikin luennot ja opetus).

  Kurssilla tutustutaan kielen ja typografian yhteenkietoutuneisuuteen ja pyristellään irti länsimaisen typografian eurosentrisyydestä. Kielten ja kirjoitusjärjestelmien välistä suhdetta käsitellään erityisesti tutustumalla arabiankieliseen kirjoitusjärjestelmään sekä arabiankieliseen runouteen.

  Kurssilla saat tehdä hyvin erilaisia typografisia ”käännöstehtäviä” irrotellaksesi käsityksiä kielen, kirjoittamisen ja typografian rajoista. Opit myös arabiankielisen tekstin taitosta. Tehtävien avulla saat rennomman otteen tekstin kanssa työskentelyyn. Opit myös kirjainmuotoilun perusteita, joista voit halutessasi kurssin jälkeen jatkaa eteenpäin itsenäisesti. Kurssilla tekemistäsi tehtävät kokoat lopuksi prosessikirjaksi, jonka avulla voit hahmottaa kurssilla oppimaasi, lukemaasi ja kokeilemaasi sekä itsellesi että muille.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssitehtävät, läsnäolo ja aktiivisuus. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Jos poissaolosi ylittävät 80% (11 tuntia) tai et pääse sovittuihin etä- ja lähitapaamisiin, ota yhteyttä vastuuopettajaan.

  Tehtävien toimittaminen aikataulun mukaan on välttämätöntä kurssin suorittamiseksi. Aikatauluista myöhästyminen ilman yhteydenottoa opettajaan voi aiheuttaa kurssin hylkäämisen.

  Kurssi arvioidaan arvosanalla 1–5. Kurssityöskentelyäsi, ”käännökstehtävisäsi” ja prosessikirjaa arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

  - riskinotto, sinnikkyys ja omaperäisyys ”käännöstehtävien” tekemisessä 20 %

  - omien tehtävien pohdinta ja perustelu 20 %

  - typografisten toteutusten moninaisuus 20 %

  - tehtävien toimittaminen aikataulussa 10%

  - aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, toisten auttaminen 10 %

  - arabiankielisen taiton perusteiden hallinta 10 %

  - kirjainmuotoilun perusteiden hallinta 10 %Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelijan työtä yhteensä 243 h, josta
  Kontaktiopetus: 54 h
  Itsenäinen työskentely: 189 h

 • koskee tätä kurssikertaa

  Opiskelijan työtä yhteensä 243 h, josta
  Lähiopetus luokassa/Zoomissa: 54 h
  Itsenäinen työskentely: 189 hPERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C1063

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodissa

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Aikataulu julkaistaan mycourses-sivulla kurssin alkaessa.