Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii:
• hakemaan tieteellistä tietoa ja muodostamaan tutkimussuunnitelman
• tuottamaan sisällöllisesti tasapainoisen tutkielman, joka rakentuu tutkimussuunnitelmassa esitetyn tutkimuskysymyksen/ -kysymysten varaan
• työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi, jossa on selkeä rakenne
• raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti ml. oikeaoppinen viittaustekniikka
• esittämään opinnäytteensä julkisesti ja esiintymään oman ammattialansa asiantuntijana
• tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä
• toteuttamaan itsenäisesti tutkielman ohjaan kanssa sovitussa aikataulussa kaikille opiskelijoille yhteinen aikataulu huomioiden.

Laajuus: 10

Aikataulu: 13.09.2021 - 13.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anne Tervo, Antti Pirinen, Jepa Piirainen, Ranja Hautamäki, Tommy Lindgren, Esa Ruskeepää, Özlem Özer-Kemppainen, Meri Mannerla-Magnusson, Matleena Muhonen, Martin Relander, Hossam Hewidy, Sanna Franck, Heidi Tukiainen, Sonja Norpila

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäytetyönä kandidaatintyö, joka laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Halutessaan opiskelija voi sitoa opinnäytteensä SDG-tavoitteeseen.
  Kandidaatintyö tehdään Kandiseminaarissa, joka on 10 opintopisteen opintokokonaisuus.

  Kandiseminaariin kuuluvat seuraavat pakolliset osa-alueet: Kandidaatintyö, kandidaatintyön kirjoittamista tukevien osatehtävien suorittaminen ja osallistuminen loppuseminaariin (oman työn esittely ja opiskelijakollegan työn opponointi) ml. sekä tekstipajassa tehtävä kypsyysnäyte. Lisäksi Kandiseminaariin kuuluu kandityön tekemistä tukevia vapaavalintaisia luentoja.

  -Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijoilla seminaari sisältää 3 op kirjoitus- ja puheviestintäopinnot.

  -Sisustusarkkitehtuurin opiskelijat suorittavat kirjoitus- ja puheviestintäopinnot (3 op) erikseen. Kypsyysnäyte tehdään seminaariin sisältyvissä tekstipajoissa.

  Lisätietoja ARTS:n opinnäytetyöohjeessa (Into > Taiteet ja suunnittelu > Kandidaatintyön tekeminen)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kokonaistyömäärä 270 h (10 op) jakautuu arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijoilla seuraavasti:

  - Kandidaatintyö (sisältäen ohjaus) 189 h = 7 op

  - Kirjoitus- ja puheviestintäopinnot 81 h = 3 op

  Sisustusarkkitehtuurin opiskelijoilla kokonaistyömäärä 270 h (10 op) sisältää kandidaatintyön ja seminaarin.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa