Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että 

  • opiskelija oppii hakemaan tieteellistä tietoa
  • muodostamaan tutkimussuunnitelman
  • työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeks
  • raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti
  • esittämään opinnäytteensä julkisesti 
  • oppii tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä

 Asiasisältö: 

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari ovat 10 opintopisteen opintokokonaisuus, johon kuuluu lisäksi kypsyysnäyte. Kandidaattiseminaarin on tarkoitus tukea kandidaatintyön tekemistä. Kandidaattiseminaarissa käsitellään tieteellistä ajattelua ja tieteen etiikkaa, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kypsyysnäytteen tarkoituksena on tarkistaa opiskelijan perehtyneisyys kandidaatintyönsä alaan sekä sen kotimaisen kielen erinomainen taito, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.