Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija oppii:
• hakemaan tieteellistä tietoa ja muodostamaan tutkimussuunnitelman
• tuottamaan sisällöllisesti tasapainoisen tutkielman, joka rakentuu tutkimussuunnitelmassa esitetyn tutkimuskysymyksen/ -kysymysten varaan
• työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi, jossa on selkeä rakenne
• raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti ml. oikeaoppinen viittaustekniikka
• esittämään opinnäytteensä julkisesti ja esiintymään oman ammattialansa asiantuntijana
• tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä
• toteuttamaan itsenäisesti tutkielman ohjaan kanssa sovitussa aikataulussa kaikille opiskelijoille yhteinen aikataulu huomioiden.

Laajuus: 10

Aikataulu: 05.09.2022 - 05.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anne Tervo, Tommy Lindgren, Jepa Viinanen, Meri Mannerla-Magnusson, Antti Pirinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kandidaatin tutkintoon kuuluu opinnäytetyönä kandidaatintyö, joka laaditaan pääaineen alaan liittyvästä aiheesta. Halutessaan opiskelija voi sitoa opinnäytteensä SDG-tavoitteeseen.
  Kandidaatintyö tehdään Kandiseminaarissa, joka on 10 opintopisteen opintokokonaisuus.

  Kandiseminaariin kuuluvat seuraavat pakolliset osa-alueet: Kandidaatintyö, kandidaatintyön kirjoittamista tukevien osatehtävien suorittaminen ja osallistuminen loppuseminaariin (oman työn esittely ja opiskelijakollegan työn opponointi) ml. sekä tekstipajassa tehtävä kypsyysnäyte. Lisäksi Kandiseminaariin kuuluu kandityön tekemistä tukevia vapaavalintaisia luentoja.

  -Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijoilla seminaari sisältää 3 op kirjoitus- ja puheviestintäopinnot.

  -Sisustusarkkitehtuurin opiskelijat suorittavat kirjoitus- ja puheviestintäopinnot (3 op) erikseen. Kypsyysnäyte tehdään seminaariin sisältyvissä tekstipajoissa.

  Lisätietoja ARTS:n opinnäytetyöohjeessa (Into > Taiteet ja suunnittelu > Kandidaatintyön tekeminen)

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kandidaatintutkielman arvosana perustuu arviointimatriisissa esitettyihin osa-alueisiin (rakenne, kieli, aineisto, lähteet, tulokset ja johtopäätökset, työn ulkoasu, seminaariesitys ja opponointi, ja prosessi), jotka arvioidaan asteikolla 1-5. 

  Kandidaatintutkielman lisäksi Kandiseminaariin kuuluu kieli- ja viestintäopintoja ml. kypsyysnäyte (Kielikeskuksen tarjota), jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/ hylätty.

  Kurssin arvosana on yhtä kuin kandidaatintutkielman arvosana.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kokonaistyömäärä 270 h (10 op) jakautuu arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijoilla seuraavasti:

  - Kandidaatintyö (sisältäen ohjaus) 189 h = 7 op

  - Kirjoitus- ja puheviestintäopinnot 81 h = 3 op

  Sisustusarkkitehtuurin opiskelijoilla kokonaistyömäärä 270 h (10 op) sisältää kandidaatintyön ja seminaarin.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät III - V
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III - V

  Ilmoittautuminen :

  Kurssin minimiopiskelijamäärä on 5.

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun