Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija osaa analyyttisesti arvioida tyypillisten yrityksen ydintoimintaan liittyvien päätösten, erityisesti investointipäätösten, vaikutusta yrityksen talouteen. Hän tunnistaa tavanomaisten laskentamallien hyviä ja huonoja puolia päätöstilanteen kannalta. Opiskelija tuntee aihealueen (corporate finance & management accounting) oppirakennelmaa niin, että pystyy hankkimaan tarvittaessa lisätietoa englanninkielisistä oppikirjoista ja selittämään laskentamallien perusteita suomeksi.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2022 - 01.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jouko Karjalainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Vastuuopettaja: Jouko Karjalainen
Perusosan verkkotehtävien osalta kurssiassistentti: Martin Kidron

Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi [piste] sukunimi [at] aalto [piste] fi


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tärkeimmät käsitteet ja niiden väliset yhteydet (mm. vapaa rahavirta, nettonykyarvo, markkina-arvoinen tase, velan vipuvaikutus, systemaattinen riski, päätöspuu). Päätöksentekotilanteen ja siinä relevanttien erien hahmottaminen erityisesti investointipäätösten näkökulmasta. Myyntituottojen ja kustannusten arviointi. Pääoman tuottovaatimus ja muut vaihtoehtoiskustannukset. Rahoitusrakenteeseen liittyvät päätökset. Riskin ja epävarmuuden käsittely laskelmissa. Taloudellisten laskelmien rajoitteiden huomioon ottaminen.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Osaamistavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta sisältö on jaettu
  perusosaan ja jatko-osaan. Pääperiaatteet ja laskelmien laadinta
  korostuvat perusosassa. Jatko-osassa pyritään kehittämään laskelmien
  kriittistä arviointia sekä oppirakennelman ja sen taustalla olevien
  teorioiden ymmärtämistä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Verkkotehtävät, tentti

 • koskee tätä kurssikertaa

  Opiskelija saa pisteitä erilaisista kurssin aikana suoritetuista verkkotehtävistä ja kurssin lopulla suoritettavasta kirjatentistä. Minimivaatimus kurssisuoritukselle on 30,0 pistettä MyCoursesin verkkotehtävistä. Tämä on pakollinen osa. Kirjatentti ei ole pakollinen eikä riittävä suoritus kurssin läpäisemiseksi.

  Perusosan verkkotehtävistä voi saada enimmillään 45 pistettä. Edellytys jatko-osaan pääsemiseki on 40 pistettä. Jatko-osan verkkotehtävistä voi saada enimmillään 13 pistettä.

  Kurssiarvosanaa määrättäessä kaikkien verkkotehtävien pisteistä otetaan kuitenkin huomioon enintään 54 pistettä. Kirjatentistä voi saada enimmillään 10 pistettä. Kurssiarvosana määräytyy seuraavasti:

  • Yhteensä 30,0 p arvosanaan 1
  • Yhteensä 35,0 p arvosanaan 2
  • Yhteensä 40,0 p arvosanaan 3
  • Yhteensä 50,0 p arvosanaan 4
  • Yhteensä 58,0 p arvosanaan 5

  Arvosteluasteikon maksimi on 64 pistettä (54+10).


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentoja 10*2h = 20 h, muita lähiopetustilaisuuksia 5*2 h = 10 h, lisäksi verkkotehtävät 65 h, itsenäistä oppimateriaalin opiskelua 35 h.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Laskelmassa eritellyt asiat eivät ole irrallisia tai peräkkäisiä tapahtumia, vaan lukeminen,
  lähiopetuksen hyödyntäminen ja tehtävien tekeminen ovat toisiaan tukevia opiskelumuotoja.

  • Luennot 20 tuntia. (Osallistuminen ei ole pakollista, joten työmäärän voi korvata omatoimisella opiskelulla.)
  • Perusosan verkkotehtävät 45 tuntia (Harjoitustilaisuudet on tarkoitettu tukemaan tehtävien tekemistä.)
  • Perusosan luentomateriaalin lukeminen 10 tuntia
  • Oppikirjan lukeminen 35 tuntia
  • Jatko-osan verkkotehtävät 20 tuntia

  Huom! Paraskaan arvosana ei edellytä kaikkien tehtävien täydellistä suorittamista.


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Luentomateriaali ja perusosan verkkotehtävät (harjoitukset ja verkkokokeet) ovat MyCourses’ssa.

  Kurssin sisältö ja kirjatentti perustuvat kirjaan Berk, J. and DeMarzo, P.: Corporate Finance. 4. painos. Oikeudet e-kirjaan ja MyFinanceLab:ssa oleviin jatko-osan verkkotehtäviin saa, kun perusosan verkkotehtävistä on kerännyt 40 pistettä.

  Kirjastossa on joitain kappaleita painettuja versioita. Myös vanhempia painoksia lukemalla voi valmistautua tenttiin.


Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III - IV

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin TU-C1030 voi korvata

  • BIZ:n kurssilla  28A00110 Rahoituksen perusteet (6 op) tai
  • Hankenin kurssilla 1121 Finansiering och investering (6 op)

  Huom! Kyseisiä kursseja ei kuitenkaan voi korvata kurssilla TU-C1030,
  koska korvaavuudesta päättää kunkin kurssin vastuuopettaja erikseen.
  Lisäksi mainitut kurssit kuuluvat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon
  pakollisiin perusopintoihin, jotka kokonaisuudessaan antavat paljon
  laajemman osaamisen kuin TU-C1030. Samasta syystä kurssia ei ole tarkoitettu kauppatieteiden opiskelijoille.

  Kurssin TU-C1030 korvaaminen muilla yliopistotasoisilla kursseilla
  edellyttää vastaavaa sisältöä ja samankaltaisia osaamistavoitteita.


Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin lähiopetus on sijoitettu opetussuunnitelman mukaisesti periodeihin I-II. Kurssin toteutus tukee toisaalta myös omatoimista opiskelua, joten opiskelija voi jakaa kuormitustaan suhteellisen vapaasti.  Syksyn kurssi on suoritettava loppuun viimeistään helmikuussa 2023.

  On tärkeää, että opiskelija suunnittelee oman ajankäyttönsä huolellisesti.
  Kurssin työmäärä on 130 tuntia. Syksyllä 2022 aloitettu kurssi on siis
  kokonaisuudessaan suoritettava loppuun 26.2.2023 mennessä siten, että
  perusosan harjoitusvaihe on tehty 20.11.2022 mennessä ja verkkokokeet 23.12.2022 mennessä. Jatko-osan verkkotehtävät ovat auki vielä 26.2.2023 asti.

  Jos kurssia ei ehdi kunnolla aloittaa viimeistään periodin II alussa, on parasta
  osallistua vasta kevään kurssille.