Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen asiantuntijatyössä
 • tietää, miten voi viestiä tietoisesti positiivisen vuorovaikutuksen edistämiseksi
 • hallitsee vaikuttavan ja vakuuttavan esittämisen perusteet
 • osaa toimia rakentavasti erilaisissa neuvottelutilanteissa

Laajuus: 6

Aikataulu: 26.10.2022 - 01.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Christa Uusi-Rauva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Christa Uusi-Rauva

christa.uusi-rauva(at)aalto.fi

050-470 4003

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään liike-elämän ammattilaisten keskeisiin taitoihin: viestintään, vuorovaikutukseen ja neuvotteluun sekä kasvokkain että digitaalisessa ympäristössä. Erityisesti keskitytään rakentavan ja kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen lähtökohtiin työelämässä. Lisäksi opitaan tapoja viestiä onnistuneesti eri tilanteissa sekä johtajana, asiantuntijana että tiimin jäsenenä.

  Kurssilla opitaan tunnistamaan erilaisia viestintätapoja ja niiden vaikutuksia yhteistyöhön. Lisäksi harjoitellaan omien ideoiden vaikuttavaa ja vakuuttavaa esittämistä.

  Yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla kehitetään kykyä toimia rakentavasti työelämässä. Harjoitusten kautta kasvatetaan myös kykyä reagoida erilaisiin tilanteisiin joustavasti ja positiivisesti. Lisäksi harjoitukset kehittävät osallistujien konkreettisia tiimityötaitoja kuten kuuntelua, arvostusta ja toisten ideoiden laajentamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin tehtävät arvioidaan arviointirubriikkien avulla.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Tehtävä 1 - Leffa- ja pitchaushaaste: 35% (ryhmätyö)

  Kurssin aikana opiskelijat kehittelevät tiimeissä konkreettisen elokuvaidean käyttämällä hyväkseen kurssin aikana läpikäytäviä tiimityö- ja vuorovaikutustyökaluja sekä tarinankerronnan tekniikoita.

  Ideoinnin kohteena on elokuva useasta eri syystä: tarinankerronta on tärkeä taito esimerkiksi esiintyessä, sillä tarinat aktivoivat kuulijan mielessä neuraalisen yhteyden, joka auttaa tätä ymmärtämään, mitä kertoja tuntee ja haluaa sanoa. Hyvä tarinankerronta on kuitenkin melko haastavaa, mistä syystä sitä on hyvä harjoitella. Toisaalta elokuva-ala on valtava liiketoiminnan osa-alue, jonka globaali arvo oli vuonna 2018 n. 136 miljardia dollaria. Tehtävä myös edistää radikaalin luovuuden kehittymistä, mikä on yksi Aalto-yliopiston strategian kolmesta läpileikkaavasta teemasta, sillä nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitsemme kykyä ajatella uusilla tavoilla.

  Tehtävässä harjoitellaan tarinankerronnan taidon lisäksi seuraavia kurssin keskeisiä sisältöjä:

  • fasilitointimenetelmien käyttöä luovuuden ja ideoinnin edistämisessä
  • tiimityön johtamista ja tekemistä
  • esiintymistä

  Tehtävässä on kolme palautettavaa osaa, joiden kuvaukset löytyvät kunkin osion palautuslaatikosta.

  Tehtävä 2 - Oppimispäiväkirja: 25+5% (yksilötyö)

  Tehtävä 2 antaa sinulle mahdollisuuden syventää omia vuorovaikutus- ja viestintätaitojasi reflektoinnin kautta omassa oppimispäiväkirjassasi. Samalla se antaa sinulle mahdollisuuden harjoitella palautteen antamista toisille, sillä tehtävän toinen osatehtävä on vertaispalautteen antaminen kahdelle muulle opiskelijalle ja oman oppimispäiväkirjasi itsearviointi.

  Tehtävä 3 - Työelämän vuorovaikutus -esitys: 15% (ryhmätyö)

  Tehtävä 3:ssa pääsette ryhmänne kanssa tekemään näkyväksi erilaisia työelämän haastavia vuorovaikutustilanteita liittyen kurssin keskeisiin teemoihin. Tehtävässä on kaksi osatehtävää, käsikirjoitus ja esitys.

  Tehtävä 4 - Quiz 4 kpl: 20% (yksilötyö)

  Tehtävä 4 koostuu neljästä quizzistä, joilla testataan osallistujien ymmärrys kurssin materiaaleista (luettavat artikkelit ja katsottavat videot). Säännöllisten quizzien tarkoitus (yhden isomman tentin sijaan) on rytmittää materiaalien mielekästä opiskelua kurssin aikana siten, että opittuja asioita voidaan aina harjoitella ja syventää tapaamisissa. Kukin quizzeistä muodostaa 5% kurssin arvosanasta.

  Kauppakorkeakoululla läpipääsyn raja tenteissä on yleisesti 50%. Quizzien arvostelussa noudatetaan siksi seuraavaa: 50% oikein=arvosana 1 ja 100% oikein=arvosana 5.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen (pakollinen läsnäolo) 36 tuntia

  Itsenäinen työskentely 124 tuntia

   

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kts. MyCoursesin kohta materiaalit.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2022-2023 Syksy II
  2023-2024 Syksy I
  2023-2024 Syksy II

  Ilmoittautuminen :

  Vain Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoille. Ryhmäkoko max. 40. Pakollinen kurssi ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  KESKIVIIKKO 26.10. (luentokerta 1)

  Ennen tapaamista:

  • Katso luentokerta 1 videot (Kts. Kurssimateriaalit)
  • Käy läpi kurssin tehtävät ("Assignments"-palkki vasemmassa reunassa)

  Luennolla:

  • Tutustuminen ja ryhmäytyminen
  • Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkitys työyhteisössä ja asiantuntijatyössä
  • Yhteistyön ja luovuuden tyypilliset esteet

  ___________________________________________________________________________
  TORSTAI 27.10. (luentokerta 2)

  Ennen tapaamista:

  • Lue luentokerta 2 artikkelit (kts. Kurssimateriaalit)
  • Katso luentokerta 2 videot (kts. Kurssimateriaalit)
  • Valmistaudu Quiz 1:een (Tehtävä 4a; luentojen 1 ja 2 materiaalit)

  Luennolla:

  • Kuunteleminen ja hyväksyntä
  • Joo ja-viestintä positiivisen vuorovaikutuksen lähtökohtana
  • Quiz 1 (Tehtävä 4a)

  ___________________________________________________________________________
  KESKIVIIKKO 2.11. (luentokerta 3)

  Ennen tapaamista:

  • Lue luentokerta 3 artikkelit
  • Katso luentokerta 3 videot

  Luennolla:

   Onnistuneen tiimin luominen

   ___________________________________________________________________________

   TORSTAI 3.11. (luentokerta 4)

   Ennen tapaamista:

   • Lue luentokerta 4 artikkelit
   • Katso luentokerta 4 videot
   • Valmistaudu Quiz 2:een (Tehtävä 4b; luentojen 3 ja 4 materiaalit)

    Luennolla:

    • Keinoja tiimityön edistämiseksi
    • Quiz 2 (Tehtävä 4b)
     ___________________________________________________________________________

     KESKIVIIKKO 9.11. (luentokerta 5)

     Ennen tapaamista:

     • Lue luentokerta 5 artikkelit
     • Katso luentokerta 5 videot
     • Palauta tehtävä 1a tiimin kanssa MyCoursesiin klo 13.00 mennessä

     Luennolla:

     Statusilmaisu ja muu nonverbaali viestintä

     ___________________________________________________________________________

     TORSTAI 10.11. (luentokerta 6)

     Ennen tapaamista:

     • Lue luentokerta 6 artikkelit
     • Katso luentokerta 6 videot
     • Valmistaudu Quiz 3:een (Tehtävä 4c; luentojen 5 ja 6 materiaalit)

     Luennolla:

     • Tarinankerronta - tyypillisiä tarinan rakenteita
     • Quiz 3 (Tehtävä 4c)

     ___________________________________________________________________________

     KESKIVIIKKO 16.11. (luentokerta 7)

     Ennen tapaamista:

     • Lue luentokerta 7 artikkelit
     • Katso luentokerta 7 videot

     Luennolla:

     • Vaikuttava suullinen viestintä
     • Pitchaus

     ___________________________________________________________________________

     TORSTAI 17.11. (luentokerta 8)

     Ennen tapaamista:

     • Palauta tehtävä 1b tiimin kanssa MyCoursesiin klo 13.00 mennessä

     Luennolla:

     • Tarinankerronta- ja pitchaushaasteen puoliaikacheck: ensimmäiset pitchit ideasta ja vertaispalautetta niistä (kts. tehtävänanto 1b)
     ___________________________________________________________________________

     KESKIVIIKKO 23.11. (luentokerta 9)

     Ennen tapaamista:

     • Lue luentokerta 9 artikkelit
     • Katso luentokerta 9 videot

     Luennolla:

     Neuvottelutaidon perusteet ja neuvotteluun valmistautuminen

     ___________________________________________________________________________

     TORSTAI 24.11. (luentokerta 10)

     Ennen tapaamista:

     • Lue luentokerta 10 artikkelit
     • Katso luentokerta 10 videot
     • Valmistaudu Quiz 4:een (Tehtävä 4d; luentojen 7, 9 ja 10 materiaalit)

     Luennolla:

     • Neuvotteluharjoitus ja debriefing
     • Quiz 4 (Tehtävä 4d)
     ___________________________________________________________________________

     KESKIVIIKKO 30.11. (luentokerta 11)

     Ennen tapaamista:

     • Palauta tehtävä 2a: oppimispäiväkirja MyCoursesiin sekä tehtävän palautuslaatikkoon että Peergradeen klo 13.00 mennessä
     • Palauta tiimisi kanssa tehtävä 3 käsikirjoitus MyCoursesiin ennen tunnin alkua
     • Valmistautukaa pitämään tehtävä 3 esitys tunnilla

      Luennolla:

      Tehtävä 3 ryhmien esitykset ja keskustelu

      ___________________________________________________________________________

      TORSTAI 1.12. (luentokerta 12)

      Ennen tapaamista:

      • Valmistaudu tiimisi kanssa pitämään tehtävä 1c pitch luennolla

      Luennolla:

      • Tehtävä 1c loppupitchit
      • Loppukeskustelu ja palaute

      ___________________________________________________________________________

      TORSTAI 8.12.

      Palauta tehtävä 2b: oppimispäiväkirjan vertaisarvioinnit Peergradessä klo 20.00 mennessä