Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi kehittää opiskelijan kykyä ymmärtää taidetta ja kulttuurista monimuotoisuutta ja sitä, miten kuvat, esineet, arkkitehtuuri ja media ovat muokanneet maailmaa ennen ja nyt. Opiskelija oppii tarkastelemaan ja ymmärtämään taidetta, muotoilua, arkkitehtuuria ja mediaa suhteessa eri aikakausiin, kulttuureihin ja yhteiskuntiin. Kurssi koostuu kuudesta teemasta: kulttuuri; historia ja muisti; representaatio; tyyli; valta; kuvittelu ja kerronta. Näitä teemoja tutkitaan ja niistä keskustellaan historiallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Kahdesta osiosta, estetiikasta ja taidehistoriasta koostuvan kurssin tavoitteena on edistää vertailevaa, poikkitieteellistä lähestymistapaa taideteosten, muotoilun ja arkkitehtuurin analysoinnissa.  

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on tietoa taiteen tutkimukseen soveltuvista perustutkimuksen menetelmistä ja esitystavoista. Hän osaa tunnistaa ja käyttää estetiikan ja taidehistorian sanastoa, terminologiaa ja keskeisiä käsitteitä. Hän on tietoinen siitä, miten taideteokset ja niiden erilaiset tarkastelutavat ja tulkinnat vaikuttavat ymmärrykseemme historiasta, kulttuureista ja yhteiskunnista. Opiskelija osaa kiinnittää huomioita visuaaliseen lukutaitoon, ja hän ymmärtää, kuinka taiteen ja median katselukokemukset perustuvat tietoon ja muistiin. Hänellä on kykyä tunnistaa ja jäsentää historialliset faktat, teoreettiset tulkinnat ja henkilökohtaiset mieltymykset keskustellessaan ja kirjoittaessaan taiteesta.

Laajuus: 3

Aikataulu: 24.04.2023 - 29.05.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sanna Lehtinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Taidehistorian osiossa tarkastelemme ja analysoimme taideteoksia historian näkökulmasta, taidehistorian perusmetodeja soveltaen. Jakso keskittyy kulttuurin ja tyylin, historian ja muistin sekä kerronnan teemoihin. Näitä teemoja havainnollistetaan esimerkeillä eri aikakausilta ja kulttuureista sekä visuaalisen taiteen eri muodoista, arkkitehtuurista, esineistä̈, pukeutumisesta ja kehon koristelusta. Jakso esittelee kulttuurin ja tyylin taidehistoriallisina käsitteinä. Tutustumalla taiteen historiaan, nykytaiteeseen ja globaaliin taiteeseen opiskelijat tulevat tietoiseksi siitä, miten sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti vaikuttavat kuvien ymmärtämiseen ja tulkintaan. Luentojen, valikoitujen esimerkkien ja kirjallisten tehtävien avulla opiskelijat oppivat ymmärtämään, miten taide tallentaa ja muokkaa historiaa ja luo muistia. Keskustelemme esimerkiksi historian prosessissa säilyneistä taideobjekteista sekä käsityksistä, joita taidehistorian kaanon on ylläpitänyt ja siirtänyt eteenpäin. Opetusassistenttien johtamat pienryhmäkeskustelut antavat opiskelijoille mahdollisuuden jakaa ajatuksia, soveltaa oppimaansa sekä harjoitella argumentointitaitoja ja taidehistorian sanastoa.  

  Estetiikan osiossa käymme läpi ilmaisuun, tulkintaan ja arvioimiseen liittyvää sanastoa niin taiteeseen kuin muihinkin ajankohtaisiin luoviin ilmiöihin liittyen. Kurssilla tarkastellaan esteettisiä arvoja suhteessa muihin arvoihin, esimerkiksi käytettävyyteen, ekologisiin sekä muihin eettisiin arvoihin niin taiteen, arjen kuin ympäristönkin yhteydessä. Taiteen nykykäytännöt -kurssin estetiikan osion suoritettuaan opiskelijoilla on alustava käsitys filosofisen ja soveltavan estetiikan merkityksestä omien opintojensa näkökulmasta sekä parempi ymmärrys roolistaan ja vastuusta suunnittelijoina ja luovina ammattilaisina enenevässä määrin kompleksisessa ja muuttuvassa yhteiskunnassa. Luennot, opintomateriaalit sekä lyhyet kirjalliset tehtävät tähtäävät vahvistamaan opiskelijoiden kykyä paikantaa oma esteettinen ajattelunsa osana laajempaa kulttuurista kontekstia sekä sanallistamaan työtään ja keskustelemaan siitä. Opetusassistenttien johtamat pienryhmäkeskustelut antavat opiskelijoille mahdollisuuden jakaa ajatuksia, syventää opittua sekä harjoitella argumentaatiotaitoja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentoja, alustuksia ja lyhyitä esitelmiä. Pari- tai pienryhmätyöskentelyä ja keskusteluosioita. Kirjallisia tehtäviä. Valikoidut tekstit ja muu materiaali johdattavat opiskelijoiden keskusteluihin ja tarjoavat aiheita itsenäisesti suoritettaviin kirjallisiin tehtäviin. Kurssi sisältää lisäksi runsaasti visuaalista aineistoa. 

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa opetustilanteissa, annettujen tehtävien suorittamista vaaditussa ajassa sekä osallistumista ryhmätyöskentelyyn ja keskusteluosioihin, joihin sisältyy perehtymistä ennalta annettuihin teksteihin ja muuhun materiaaliin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  24 h kontaktiopetusta sisältäen keskusteluosioita, 57 h itsenäistä työtä

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Syksy I
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Etusijalla opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle.

  Miniosallistujamäärä, jolla kurssi järjestetään, on 20 opiskelijaa. Maksimiosallistujamäärä: katso toteutus.