Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

1 Opiskelija tuntee ajankohtaisia taideteorian ja taidekasvatuksen tekstejä ja ilmiöitä sekä osaa keskustella niistä.
2 Opiskelija osaa soveltaa kriittistä, spekulatiivista ja käsitteellistä kysymistä ja ajattelua.
3 Opiskelijan taiteellinen ja aktivistinen ymmärrys on laajentunut, hän ymmärtää oman toimintansa ja ajattelunsa eettisiä rakenteita suhteessa taiteen ja taidekasvatuksen kenttään.

Laajuus: 4

Aikataulu: 26.04.2023 - 31.05.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Pusa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi kysyy lempeästi ja kriittisesti, mitä intersektionaalinen kasvatustyö ja aktivistinen taiteilijuus voi merkitä tai mahdollistaa tämän hetken yhteiskunnassa. Tavoitteena on harjoittaa kriittistä ajattelua, synnyttää uteliaisuutta sekä rakentaa eettistä ja solidaarista toimijuutta moninaisuuteen.

  Kurssi avaa omaa pedagogista ja taiteellista ajattelua tutustuttamalla opiskelijan erilaisiin lempeän ja kriittisen kuvataidekasvatuksen teoreettisiin ja taiteellisiin innoittajiin. Mahdollisia, toteutusvuosittain vaihtuvia sisältöjä voi olla esimerkiksi feministinen ja kriittinen pedagogiikka, normikriittisyys ja poisoppimisen prosessit, antikoloniaalinen toimijuus sekä spekulatiivinen etiikka.


  Kurssi harjoittaa kysymistä ja toisin kysymistä sanoin ja taiteellis-aktivistisin menetelmin. Kurssin tutkivaan oppimiseen pohjaavat toimintatavat vaihtelevat keskusteluista ja alustuksista kohtaamisiin ja harhailuihin. Kurssi sisältää lisäksi muun muassa lukemiston ja itsenäistä työskentelyä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Läsnäolo luennoilla, osallistuminen keskusteluihin, annettujen yksilö- ja ryhmätehtävien tekeminen ja loppuraportin onnistunut suorittaminen. Vähintään 80 % läsnäolo. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  4 ECTS ≈ 108h

  Kontaktiopetus 21h/muu 87h

  Luennot, keskustelut, reflektiot ja itsenäinen työskentely.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu ainoastaan kuvataidekasvatuksen pääaine- ja sivuaineopiskelijoille.

  Ilmoittautuminen: Sisu.