Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee asuinrakennusten suunnitteluun liittyvät periaatteet ja työvälineet, ja kykenee niitä soveltaen suunnittelemaan toimivan moniasuntoisen asuinrakennuksen tai asuntoryhmän yhteis-, apu- ja ulkotiloineen. Lisäksi hän tunnistaa asuntoarkkitehtuuriin liittyvät erityispiirteet ja kykenee niiden pohjalta kehittämään arkkitehtonista ilmaisuaan.

Laajuus: 5 - 9

Aikataulu: 09.01.2024 - 23.05.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anne Tervo, Antti Lehto

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi perustuu yksilöllisesti suoritettavaan suunnittelutyöhön, jossa sovelletaan kursseilla ARK-C2000 Rakennussuunnittelun luentokurssi ja ARK-C4502 Analyysikurssi saatuja oppeja ja välineitä. Suunnittelutehtävänä on pienehkö asuinrakennus tai asuinrakennusryhmä, joka työstetään ympäristöineen luonnos/alustava pääpiirustus -tasoisiksi. Vanhan tutkintorakenteen mukaan (ennen 1.8.2022 aloittaneet) voivat suorittaa kurssin 5 opintopisteen laajuisena.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen harjoituksiin (vähintään 80% läsnäolo) ja palautetilaisuuksiin (välikritiikit ja loppukritiikki ovat pakollisia). Harjoitustyön arviointikriteerit: tontin käyttö ja rakennuksen suhde ympäristöön, talotyyppi, asunnot, julkisivut ja massoittelu, esitystapa ja suunnitteluprosessi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arkkitehtuurin pääaineopiskelijat (9 op): Opiskelijat jaetaan kahteen ryhmään. Kurssi kestää 1,5 periodia(10 viikkoa) per ryhmä.9 opintopistettä (243 h, keskimäärin 24 h per viikko):– Harjoitustyön ohjaus (yksilöohjaus, ryhmäohjaus): 21 h– Välinäytöt: 6h– Loppukritiikki: 6h– Palautteenanto ja opponointi: 3h– Itsenäinen työskentely:  207 h

  Arkkitehtuurin pääaineopiskelijat (5 op):5 opintopistettä (135 h, keskimäärin 13 h per viikko):– Harjoitustyön ohjaus (yksilöohjaus, ryhmäohjaus): 21 h– Välinäytöt: 6h– Loppukritiikki: 6h– Itsenäinen työskentely: 102 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin MyCourses-sivusto

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja