Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kandidaatintutkielman tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteellisen tutkimuksen tekemiseen eli tutkimustehtävän määrittämiseen, relevantin tutkimusaineiston hankkimiseen ja työstämiseen sekä tutkimusraportin kirjoittamiseen. Kukin osallistuja syventyy itseään kiinnostavaan markkinoinnin osa-alueeseen, oppii määrittämään mielekkään tutkimustehtävän ja toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisen teoreettisen tutkimuksen. Tavoitteena on myös luoda pohjaa ja valmiuksia maisteritutkinnon pro gradu -tutkielman tekemiseen.

Laajuus: 10

Aikataulu: 08.01.2024 - 12.04.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ilona Mikkonen, Hedon Blakaj

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tutkimusvalmiuksien hankkiminen, kandidaatintutkielman laatiminen, tutkielman esittäminen ryhmälle ja opponointi. Ennen seminaarin alkua opiskelijoiden tulee osallistua Turnitin-plagioinnin tunnistusjärjestelmän esittelytilaisuuteen jossa käsitellään plagiointia koskevia sääntöjä.Tutkielmassa harjoitellaan argumentoivaa kirjoittamista. Seminaari-istunnoissa opiskelijat keskustelevat ja arvioivat kriittisesti toistensa tutkielmia ja esittävät rakentavaa palautetta tutkielmien parantamiseksi. Lisäksi opiskelijan on kirjoitettava tutkielmansa aihepiiristä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä aihepiiriin ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaari-istunnot. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa kaikissa seminaari-istunnoissa. 1. Kandidaatintutkielman laatiminen. 2. Tutkielman esittäminen. 3. Opponenttina toimiminen. 4. Aktiivinen osallistuminen keskusteluun seminaari-istunnoissa. 5. Turnitin-plagioinnin tunnistusjärjestelmän raportti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  ‐ seminaaritapaamiset
  ‐ henkilökohtaiset tapaamiset ohjaajan kanssa
  ‐ opponenttina toimiminen ja opponentin lausunnon kirjoittaminen
  ‐ Kandidaatintyön kirjoittaminen ja esittäminen

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III - IV