Översikt

  • Yleiset osaamistavoitteet

   Kurssin jälkeen opiskelija osaa

   1. Määritellä ja selittää termodynamiikan peruskäsitteet sekä ilmaista ja selittää termodynamiikan pääsäännöt.
   2. Soveltaa termodynamiikan pääsääntöjä siirtyneen lämmön, tehdyn työn ja tilanfunktioiden muutosten määrittämisessä.
   3. Selittää lämpövoimakoneen toiminnan fysikaaliset periaatteet ja rajoitukset sekä määrittää hyötysuhteen lämpövoimakoneen toimintaa kuvaavalle ideaaliselle kiertoprosessille.
   4. Selittää entropian käsitteen sekä termodynamiikan että statistisen fysiikan perusperiaatteiden mukaisesti, ja määrittää entropian muutoksia termodynaamisissa prosesseissa.
   5. Selittää termodynaamisen potentiaalin käsitteen.

   Tämän lisäksi kurssin edetessä alle ilmaantuu viikkokohtaisia pienempiä osaamistavoitteita, joiden tehtävänä on tukea opiskeluasi (mitä pitäisi oppia, mihin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota).

  • Viikko 1 (24.-28.10.)

   • Osaat selittää termodynamiikan peruskäsitteitä: systeemi (eristetty/suljettu/avoin), sisäenergia, tila, tilanmuuttuja, tilanfunktio, tilanyhtälö, lämpö, lämpötila, lämpökapasiteetti.
   • Osaat selittää termodynamiikan 0. pääsäännön.
   • Osaat laskea siirtyneen lämmön ja määrittää lämpötilan muutoksia yksinkertaisissa eristetyissä tai suljetuissa systeemeissä.

  • Viikko 2 (31.10.-4.11.)

   • Osaat määritellä ja selittää termodynamiikan käsitteet työ, kvasistaattinen prosessi ja ideaalikaasu (klassisen termodynamiikan mukainen määritelmä).
   • Osaat esittää yhtälömuodossa ja selittää termodynamiikan 1. pääsäännön.
   • Osaat laskea tehdyn työn ja siirtyneen lämmön ideaalikaasun yksinkertaisissa termodynaamisissa prosesseissa (isokoorinen, isobaarinen, isoterminen, adiabaattinen).
   • Osaat määritellä tilanfunktio entalpian ja selittää sen merkityksen vakiopaineessa tapahtuvissa termodynaamisissa prosesseissa.

  • Viikko 3 (7.-11.11.)

   • Osaat sanallisesti ilmaista ja selittää termodynamiikan toisen pääsäännön (Clausiuksen ja Kelvinin-Planckin muotoilut).
   • Osaat määritellä ja selittää käsitteet palautuva ja palautumaton prosessi.
   • Osaat selittää lämpövoimakoneen toimintaperiaatteen ja perusteet suurimmalle mahdolliselle lämpövoimakoneen hyötysuhteelle.
   • Osaat laskea kiertoprosessissa tehdyn työn ja siirtyneen lämmön sekä näiden pohjalta määrittää kiertoprosessin ideaalisen hyötysuhteen.

  • Viikko 4 (14.-18.11.)

   • Osaat selittää Clausiuksen epäyhtälöstä seuraavan määritelmän entropian muutoksen lausekkeelle.
   • Osaat laskea entropian muutoksia yksinkertaisissa termodynaamisissa prosesseissa.
   • Osaat antaa entropialle mikroskooppisen, tilastollisen tulkinnan Boltzmannin yhtälön mukaisesti.

  • Viikko 5 (21.-25.11.)

   • Osaat muotoilla termodynaamisen tasapainon yleiset ehdot entropian avulla.
   • Osaat selittää käsitteen termodynaaminen potentiaali.
   • Osaat määritellä Helmholtzin ja Gibbsin funktiot sekä selittää missä olosuhteissa ne ovat sopivia termodynaamisia potentiaaleja.
  • Viikko 6 (28.11.-2.12.)

   • Osaat selittää yleisellä tasolla suureen kemiallinen potentiaali: miten se määritellään, missä sitä käytetään.
   • Osaat muotoilla yleisen faasitasapainon ehdon.
   • Osaat tulkita pV-, pT- ja pVT-diagrammeja (faasialueet, koeksistenssikäyrät, kolmoispiste, kriittinen piste) sekä selittää tilanyhtälön yhteyden edellä mainittuihin kuvaajiin.
   • Osaat johtaa ja selittää Clausiuksen ja Clapeyronin yhtälön.